Functiebeperking en hoger onderwijs

Algemeen

Wanneer je belemmerd wordt door een functiebeperking, heb je recht op faciliteiten om jouw studiekansen te verhogen. 
De hogeschool of universiteit moet in redelijke aanpassingen voorzien.

Die aanpassingen moeten jou dezelfde kansen geven als andere studenten om succesvol deel te nemen aan het hoger onderwijs.
Een aanpassing is een concrete maatregel, van materiële of immateriële aard, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een functiebeperking neutraliseert.

Een redelijke aanpassing is een aanpassing die geen disproportionele belasting betekent.


Verplichtingen onderwijsinstelling

Deze aanpassingen kunnen betrekking hebben op:

  • onderwijsactiviteiten (bv. een soepelere regeling voor afwezigheden, aangepaste regeling voor stages, alternatieve vormen voor onderwijs- en studieactiviteiten,…)
  • examens (bv. spreiding van examens, andere vorm van examens, langer mogen doorwerken,…)
  • hulpmiddelen (bv. aangepaste laptop, aanmaak van aangepast didactisch materiaal,…). 

Je instelling is verplicht om in haar onderwijs - en examenreglement de procedures op te nemen die ze ontwikkeld heeft om jouw recht op redelijke aanpassingen te garanderen.
Een weigering van redelijke aanpassingen moet ze motiveren.
Als student kan je intern beroep aantekenen tegen een weigering van redelijke aanpassingen.
Als de interne beroepsprocedure geen oplossing biedt, kan je je wenden tot het Interfederaal Gelijkekansencentrum (diversiteit).
Het Centrum bemiddelt en staat je indien nodig bij om je probleem aanhangig te maken bij een rechtbank.


Uitbouw ondersteuning

GON in het hoger onderwijs bestaat niet meer. 

Het hoger onderwijs krijgt een extra budget om hun diversiteitsbeleid en beleid ten aanzien van studenten met een functiebeperking verder uit te bouwen. 
Ook de ondersteuning voor studenten in het universitair onderwijs wordt gefinancierd op dezelfde manier.

SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs) begeleidt momenteel de instellingen hoger onderwijs bij het uittekenen van de ondersteuning in het hoger onderwijs en werkt momenteel aan een leidraad voor de instellingen om dit beleid naar de praktijk om te zetten.
www.siho.be