Wat is een CLB?

Bij het centrum voor leerlingenbegeleiding kan je terecht voor informatie, hulp en begeleiding over:

 • leren en studeren
 • preventieve gezondheidszorg zoals medische onderzoeken, vaccinaties, lichaamsgewicht en -groei, gezichtsscherpte, gehoor, rugklachten,…
 • psychisch en sociaal functioneren, bijvoorbeeld vragen over pesten, relaties met klasgenoten, zelfvertrouwen, school- en klasklimaat, slaapproblemen, sociale redzaamheid, verwerkingsproblemen, …
 • de onderwijs- of schoolloopbaan, de studiekeuzebegeleiding

Het kunnen vragen zijn over studies: niet kunnen volgen in een bepaalde studierichting, een verkeerde studiemethode, niet in de juiste studierichting zitten, … .
Maar ook andere dingen kunnen om aandacht vragen: slapeloosheid, voortdurend geruzie in de klas, angst om naar school te gaan, groeistoornissen, problemen met schrijfmotoriek, verslavingen, spijbelen, … . 
Ook met vragen over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap kan je bij het CLB terecht.

Wat ook de reden is, als je je op een of de ander manier niet goed in je vel voelt of als je vastzit, dan kan je bij het CLB terecht.
Soms zal het CLB daarvoor naar andere diensten doorverwijzen die je beter kunnen helpen. Maar geholpen word je.

Belangrijk

Het CLB werkt op vraag.
Dit betekent dat leerlingen, ouders of de school moeten vragen om tussenbeide te komen.
Je kan dus zelf altijd bij het CLB terecht.
In alle vertrouwen want het CLB werkt confidentieel.
Bovendien hoef je niets te betalen voor de CLB-begeleiding.

Adviezen

Het CLB kan een bewijs van advies uitreiken dat nodig is bij sommige inschrijvingen in een school,
b.v. bij de instap in het buitengewoon onderwijs,of een IAC (individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs, ... 

(Verplichte) Opdrachten van het CLB  op vlak van advisering en (traject)begeleiding:

In het gewoon lager onderwijs (LO): 

 • Deelname aan klassenraad met oog op de definitieve uitsluiting van een leerling (adviserend)
In het gewoon secundair onderwijs (SO):
 • Deelname aan klassenraad met oog op de definitieve uitsluiting van een leerling (adviserend)
 • Deelname aan klassenraad ingeval van afwijking op toelatingsvoorwaarden tot OKAN voor Anderstalige Nieuwkomers
 • Afsluiten overeenkomst met zorgboeren (in overleg met school) voor jongeren met leerplichtproblemen
In het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)
 • Advies aan de ouders* bij instap in het buitengewoon SO na de zomervakantie van het jaar waarin de leerling 12 jaar wordt. (gemotiveerd advies komt in het IAC- of OV4-verslag)  
In het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) / de leertijd:
 • Deelname aan klassenraad (DBSO) met oog op de definitieve uitsluiting van een leerling (adviserend)
 • Toeleiding naar een NAFT (Naadloos flexibel traject) op advies van het CLB en na screening door het centrum voor deeltijds onderwijs (CDO)

In het duaal leren

 • Advies betreffende een vervroegde instap in een aanloopstructuuronderdeel. (= toelating voor leerlingen die 15 jaar worden tijdens het schooljaar en de eerste twee jaar van het secundair onderwijs hebben beëindigd – geslaagd zijn moet niet)

Bij de overstap naar het buitengewoon onderwijs of naar het gewoon onderwijs met een IAC (BuBaO en BuSO):

 • Opmaak IAC- of OV4-verslag.

Bij ondersteuning van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften binnen het gewoon basis en secundair onderwijs (zonder verslag BuO):

 • Opmaak GC-verslag (voor ondersteuning).

Bij een individueel aangepast curriculum (IAC) binnen het gewoon onderwijs:

 • Opmaak IAC- of OV4-verslag.

Bij leerplichtproblemen van leerplichtige*** jongeren (vb. spijbelgedrag, schorsing, tijdelijke/ definitieve uitsluiting, elke afwezigheid (ongeacht wettiging) die schoolloopbaan hypothekeert- behoudens ingeval van huisonderwijs):

 • Opstart begeleidingstraject
 • Deelname aan systematisch overleg over geregistreerde aan- en afwezigheid leerlingen, georganiseerd door school
 • Hulp van het CLB bij het zoeken naar een nieuwe school ingeval van verwijdering uit de school na tuchtprocedure.

Bij huisonderwijs:

 • Verlenen van vrijstelling van deelname aan examens van de Examencommissie ingeval een leerling niet in de mogelijkheid is de examens met succes af te leggen door een mentale handicap, schoolse vertraging of ernstige leerstoornis.
  Na aanvraag van ouders bij een CLB van hun keuze.
 • Meedelen van de beslissing mbt vrijstelling van deelname aan examens aan ouders en AgODi.
 • (Event.) indienen van gemotiveerd bezwaar bij overstap van regulier naar huisonderwijs tijdens het schooljaar, van een leerling uit een school waarmee wordt samengewerkt. (termijn respecteren!)

Bij revalidatie tijdens de lesuren door externen (in (Bu)BaO en (Bu)SO):

 • Gunstig advies CLB-arts ingeval revalidatie die 150 min/week overschrijdt, na overleg met klassenraad en ouders
 • Advies ingeval revalidatie bij leerlingen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven als vermeld in artikel 2, 11°, g) van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. (decreet BaO/2002/11)
Aanmelding voor een NAFT-traject:
 • Een school heeft toegang tot een NAFT-traject op voorstel van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat samenwerkt met de school.
 • Een leerling kan een NAFT-traject volgen op voorstel van het bevoegde CLB voor de school, en indien de school, de betrokken personen en de leerling akkoord gaan.

* met “ouders” wordt bedoeld: diegene(n) die het ouderlijk gezag uitoefenen of de meerderjarige leerling zelf.
** deze leeftijd bereikt hebben voor 1 januari van het lopend schooljaar.
*** De leerplicht start op 1 september van het kalenderjaar waarin een leerling 5 jaar wordt en eindigt op 30 juni van het kalenderjaar (einde van het schooljaar) waarin deze 18 wordt (of op de 18e verjaardag). 

Wie werkt er?

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.
Die vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team.
Hun werk richt zich op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan.
Het zich goed voelen van de leerling staat centraal.

Het CLB in 7 vragen