Wat is een CLB?

Bij het centrum voor leerlingenbegeleiding kan je terecht voor informatie, hulp en begeleiding over:

 • leren en studeren
 • preventieve gezondheidszorg zoals medische onderzoeken, vaccinaties, lichaamsgewicht en -groei, gezichtsscherpte, gehoor, rugklachten,…
 • psychisch en sociaal functioneren, bijvoorbeeld vragen over pesten, relaties met klasgenoten, zelfvertrouwen, school- en klasklimaat, slaapproblemen, sociale redzaamheid, verwerkingsproblemen, …
 • de onderwijs- of schoolloopbaan, de studiekeuzebegeleiding

Het kunnen vragen zijn over studies: niet kunnen volgen in een bepaalde studierichting, een verkeerde studiemethode, niet in de juiste studierichting zitten, … .
Maar ook andere dingen kunnen om aandacht vragen: slapeloosheid, voortdurend geruzie in de klas, angst om naar school te gaan, groeistoornissen, problemen met schrijfmotoriek, verslavingen, spijbelen, … . 
Ook met vragen over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap kan je bij het CLB terecht.

Wat ook de reden is, als je je op een of de ander manier niet goed in je vel voelt of als je vastzit, dan kan je bij het CLB terecht.
Soms zal het CLB daarvoor naar andere diensten doorverwijzen die je beter kunnen helpen. Maar geholpen word je.

Belangrijk

Het CLB werkt op vraag.
Dit betekent dat leerlingen, ouders of de school moeten vragen om tussenbeide te komen.
Je kan dus zelf altijd bij het CLB terecht.
In alle vertrouwen want het CLB werkt confidentieel.
Bovendien hoef je niets te betalen voor de CLB-begeleiding.

Attesten

Het CLB kan attesten uitreiken die nodig zijn bij sommige inschrijvingen in een school,
b.v. bij een vervroegde of verlate instap in de lagere school,
bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs,
bij de instap in het buitengewoon onderwijs, …

 

Verplichte opdracht  van het CLB  op vlak van advisering en begeleiding:

In het (buitengewoon) kleuteronderwijs (KO):

 • Advies aan de ouders* bij verlengd verblijf in het gewoon KO van hun 6-jarig** kind.
 • Advies aan de school bij verlengd verblijf in het gewoon KO van een 6-jarige** leerling die minder dan 250 halve dagen aanwezig was in het KO (op vraag school).
 • Advies aan ouders* bij eerste instap in het buitengewoon KO van hun 6- resp. 7-jarig** kind.
 • Advies aan de ouders* bij verlengd verblijf in het buitengewoon KO van hun 6- resp. 7- jarig** kind in het 1e resp; 2e jaar van de leerplicht.
 • Overleg tussen school en CLB vooraleer de school beslist over zittenblijven in het gewoon KO

In het (buitengewoon) lager onderwijs (LO):

 • Advies aan de school bij een vervroegde instap van een 5-jarige** leerling in het LO.
 • Advies aan de ouders* bij een vervroegde instap van hun 5-jarig** kind in het BuLo
 • Advies aan de ouders* bij een verlengd verblijf in het (buiten)gewoon basisonderwijs, van een 14 jarige** leerling .
 • Overleg tussen school en CLB vooraleer de school beslist over zittenblijven in het LO
 • Deelname aan klassenraad met oog op de definitieve uitsluiting van een leerling (adviserend)

In het (buitengewoon) secundair onderwijs (SO):

 • Advies aan de ouders* bij instap in het buitengewoon SO na de zomervakantie van het jaar waarin de leerling 12 jaar wordt. (gemotiveerd advies komt in het verslag voor toegang BuO)
 • Deelname aan klassenraad met oog op de definitieve uitsluiting van een leerling (adviserend)
 • In samenspraak met CLB legt school duur en doel BuSO OV 1 vast voor iedere leerling
 • In samenspraak met CLB legt school duur van de fasen in BuSO OV 2, OV 3 vast voor iedere leerling
 • Deelname aan klassenraad ingeval van afwijking op toelatingsvoorwaarden tot het SO voor Anderstalige Nieuwkomers
 • Afsluiten overeenkomst met zorgboeren (in overleg met school) voor jongeren met leerplichtproblemen
 • Vanaf 2020-2021: een (niet-bindend) advies van het CLB bij het overzitten:
                overzitten na een A-attest in het geval van studieverandering
                overzitten na een B-attest, met of zonder studieverandering

In het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) / de leertijd:

 • Voorafgaand positief advies aan de school bij vervroegde instap (= voor 14-jarigen**) in DBSO of Leertijd
 • Deelname aan klassenraad (DBSO) met oog op de definitieve uitsluiting van een leerling (adviserend)
 • Deelname aan klassenraad (DBSO) ingeval van afwijking op toelatingsvoorwaarden tot het DBSO voor Anderstalige Nieuwkomers

Bij een Persoonlijk OntwikkelingsTraject (POT) in DBSO:

 • Gemotiveerd verslag  voor de leerling bij toeleiding naar/inschaling in POT
 • Overleg tussen CLB en Centrum Deeltijdse Vorming ivm voortzetting POT

Bij de overstap naar het buitengewoon onderwijs (BuBaO en BuSO):

 • Opmaak verslag voor toegang tot BuO.

Bij ondersteuning van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften binnen het gewoon basis en secundair onderwijs (zonder verslag BuO):

 • Opmaak gemotiveerd verslag GON.

Bij een individueel aangepast curriculum (IAC) binnen het gewoon onderwijs:

 • Opmaak verslag voor toegang tot BuO

Bij leerplichtproblemen van leerplichtige*** jongeren (vb. spijbelgedrag, schorsing, tijdelijke/ definitieve uitsluiting, elke afwezigheid (ongeacht wettiging) die schoolloopbaan hypothekeert- behoudens ingeval van huisonderwijs):

 • Opstart begeleidingstraject
 • Deelname aan systematisch overleg over geregistreerde aan- en afwezigheid leerlingen, georganiseerd door school
 • Hulp van het CLB bij het zoeken naar een nieuwe school ingeval van verwijdering uit de school na tuchtprocedure.

Bij huisonderwijs:

 • Verlenen van vrijstelling van deelname aan examens van de Examencommissie ingeval een leerling niet in de mogelijkheid is de examens met succes af te leggen door een mentale handicap, schoolse vertraging of ernstige leerstoornis.
  Na aanvraag van ouders bij een CLB van hun keuze.
 • Meedelen van de beslissing mbt vrijstelling van deelname aan examens aan ouders en AgODi.
 • (Event.) indienen van gemotiveerd bezwaar bij overstap van regulier naar huisonderwijs tijdens het schooljaar, van een leerling uit een school waarmee wordt samengewerkt. (termijn respecteren!)

Bij revalidatie tijdens de lesuren door externen (in (Bu)BaO en (Bu)SO):

 • Advies ingeval revalidatie gedurende max. 150 min/week (inclusief verplaatsing) na ziekte of ongeval
 • Gunstig advies CLB-arts ingeval revalidatie die 150 min/week overschrijdt, na overleg met klassenraad en ouders
 • Advies ingeval revalidatie bij stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose, zoals omschreven in ‘Art 5, 4° van het ‘BVR Operationele doelstellingen CLB’
Aanmelding voor een NAFT-traject:
 • Een school heeft toegang tot een NAFT-traject op voorstel van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat samenwerkt met de school.
 • Een leerling kan een NAFT-traject volgen op voorstel van het bevoegde CLB voor de school, en indien de school, de betrokken personen en de leerling akkoord gaan.

* met “ouders” wordt bedoeld: diegene() die het ouderlijk gezag uitoefenen of de meerderjarige leerling zelf.
** deze leeftijd bereikt hebben voor 1 januari van het lopend schooljaar.
*** De leerplicht start op 1 september van het kalenderjaar waarin een leerling 6 jaar wordt en eindigt op 30 juni van het kalenderjaar (einde van het schooljaar) waarin deze 18 wordt (of op de 18e verjaardag).

 

Wie werkt er?

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.
Die vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team.
Hun werk richt zich op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan.
Het zich goed voelen van de leerling staat centraal.