Agent van politie (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Agent van politie?

 • Je zorgt voor de veiligheid en voor de bescherming van mensen en goederen.
 • Je doet bijv. rondes met de wagen samen met collega's, je regelt het verkeer, je houdt toezicht aan de schoolpoort.
 • Je treedt op bij inbraak.
 • Je zorgt voor de bescherming of bewaking van bijv. officiële personen, gevangenen. 

Er is de Lokale en de Federale Politie. 
De Lokale Politie zorgt in haar politiezone voor de basispolitiezorg.
Dit gaat overopdrachten met betrekking tot recherche, verkeer, ordehandhaving, interventie op het grondgebied van de politiezone . 
De Federale Politie ondersteunt de Lokale Politie, geeft versterking of neemt bovenlokale taken over.
Zij voert ook gespecialiseerde opdrachten uit: de verkeerspolitie op de autowegen, de scheepvaartpolitie, de bewaking van ambassades en het koninklijk paleis, de begeleiding van geldtransporten. 

Al heb je een voorkeur voor de Lokale of Federale Politie, selectie + opleiding zijn dezelfde per gekozen kader.

Na het slagen in de selectieprocedure volg je naar keuze een opleiding in een van de 9 politiescholen. 

De politieambtenaren worden ingedeeld in 4 kaders:

 • het agentenkader (agent),
 • het basiskader (inspecteur),-dit niveau wordt in de volksmond vaak politieagent genoemd-
 • het middenkader (hoofdinspecteur),
 • het officierskader (commissaris en hoofdcommissaris). 

Aanwervingsvoorwaarden:

AGENT VAN POLITIE 
Om te mogen solliciteren als agent van politie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
Dergelijke voorwaarden heb je in het traject als kandidaat op 2 ogenblikken: 

Op het ogenblik van DEELNEMING aan de selectieproeven:
• Belg zijn; 
• de burgerlijke en politieke rechten bezitten; 
• van onbesproken gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg; 
• voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten; 
• ten minste 17 jaar oud zijn; 
• de Directie van de Rekrutering en van de Selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier; 
• er moet een termijn zijn van 1 jaar tussen het mislukken voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor hetzelfde politiekader; 
• niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald; 
• een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan 3 maanden oud is op datum van de kandidaatstelling; 
• er is voor het kader van agenten geen diplomavereiste.
Titularis zijn van een diploma van niveau C* kan wel bepaalde vrijstellingen opleveren. 

*Niveau C: een diploma van secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs


Op het ogenblik van TOELATING tot de basisopleiding van agent van politie in een politieschool: 
• ten minste 18 jaar oud zijn; 
• over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt; 
• geslaagd zijn in de selectieproeven; 
• in het bezit zijn van een rijbewijs B. 

Voor adressen van politiescholen, zie onder het tabblaadje 'links'.
Deze rekrutering is niet permanent, d.w.z. dat je je slechts op welbepaalde ogenblikken in de loop van het jaar voor dit kader kan kandidaat stellen.
Volg de info op: http://www.jobpol.be.

De selectieproeven zijn gespreid over 4 dagen in een periode van 3 tot 6 maanden die volgen op je kandidaatstelling. 
De ketting is als volgt opgebouwd:

 • 1ste proef: cognitieve vaardigheidsproef en functioneel parcours
 • 2de proef: persoonlijkheidsproef
 • 3de proef: selectiegesprek met de selectiecommissie
 • 4de proef: medische geschiktheidsproef.

Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Medewerker plaatselijke veiligheid


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

        

Beroepssector

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Inspecteur politie


Interessante links
Beroepeninfo: Juridische carrières


Beroepeninfo: Politie


Beroepeninfo: Politieschool
VDAB - Beroepenfilm: Politie