Inspecteur van politie (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Inspecteur van politie?

 • Je staat mee in voor de veiligheid van de burgers.
 • Je werkt samen met je collega's.
 • Je verzamelt informatie op grond van overtredingen of mogelijke overtredingen die blijken uit feiten of gegevens op basis van vragenlijsten, onderzoek, ondervragingen, ...
 • Je analyseert de situatie. 
 • Als inspecteur heb je een volle politiebevoegdheid en oefen je je politiebevoegdheden uit in alle bestaande functies.

Er is de Lokale en de Federale Politie. 
De Lokale Politie zorgt in haar politiezone voor de basispolitiezorg. Dit zijn opdrachten die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone: recherche, verkeer, ordehandhaving, interventie. 
De Federale Politie ondersteunt de Lokale Politie, geeft versterking of neemt bovenlokale taken over. Zij voert ook gespecialiseerde opdrachten uit: de verkeerspolitie op de autowegen, de scheepvaartpolitie, de bewaking van ambassades en het koninklijk paleis, de begeleiding van geldtransporten. 
Bij de Politie is de selectie en de opleiding per gekozen kader dezelfde, ook al heb je een voorkeur voor de Lokale of Federale Politie. Na het slagen in de selectieprocedure volg je naar keuze een opleiding in een van de negen politiescholen. 
De politieambtenaren worden ingedeeld in vier kaders:

 • het agentenkader (agent),
 • kader van beveiligingsagenten (beveiligingsagent)
 • het basiskader (inspecteur),
 • het middenkader (hoofdinspecteur),
 • het officierskader (commissaris en hoofdcommissaris). 

Aanwervingsvoorwaarden:

INSPECTEUR VAN POLITIE 
Om te mogen solliciteren als inspecteur van politie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Dergelijke voorwaarden heb je in het traject als kandidaat op 2 ogenblikken: 

Op het ogenblik van DEELNEMING aan de selectieproeven: 
• Belg zijn; 
• de burgerlijke en politieke rechten bezitten; 
• van onbesproken gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg; 
• voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten; 
• ten minste 17 jaar oud zijn; 
• de Directie van de Rekrutering en van de Selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier; 
• er moet een termijn zijn van één jaar tussen de kennisgeving van de mislukking voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor hetzelfde politiekader; 
• niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald; 
• een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling; 
• Houder zijn van het vereiste diploma of de lessen van het laatste jaar volgen : 6e jaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO of KSO) evenals de sociale promotie voor het basiskader. 

Op het ogenblik van TOELATING tot de basisopleiding van inspecteur van politie in een politieschool: 
• ten minste 18 jaar oud zijn; 
• over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt; 
• houder zijn van het vereiste diploma of studiegetuigschrift; 
• geslaagd zijn in de selectieproeven; 
• in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Adressen politiescholen, zie onder het tabblaadje 'links'.

Deze algemene selectieproeven zijn gespreid over 18 weken na je eerste selectiedag

 • 1ste proef: cognitieve vaardigheidsproef en functioneel parcours
 • 2de proef: persoonlijkheidsproef
 • 3de proef: medische geschiktheidsproef

Doorheen het selectieproces wordt eveneens gepeild of je van onberispelijk gedrag bent, d.w.z. dat de politie nagaat of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een job als politieman of -vrouw. Zo vindt b.v. een onderzoek naar de antecedenten en naar de omgeving plaats. Het is pas als je twee groene lichten krijgt (op het selectieproces en op de beoordeling van het onberispelijk gedrag), dat je kan worden toegelaten tot de basisopleiding van inspecteur van politie

Na het slagen in de algemene selectieproeven kom je terecht in een wervingsreserve. Vanaf nu kan je solliciteren voor openstaande vacatures binnen Lokale en Federale Politie. Indien je aangenomen bent, start je de basisopleiding.

Na het slagen van deze basisopleiding keer je terug naar de dienst of directie die je geselecteerd heeft.


Je kan verder doorgroeien tot:

1) HOOFDINSPECTEUR 

Voor de functie van hoofdinspecteur kan je promoveren vanuit het basiskader van inspecteurs, maar het kan ook op basis van een specifiek bachelordiploma.

Als hoofdinspecteur begeleidt je teams van inspecteurs en agenten en coördineer je politieacties.

2) COMMISSARIS 

Voor de functie van commissaris kan je ook intern doorpromoveren, maar kan ook op basis van een masterdiploma (of evenwaardig daaraan).

Je verantwoordelijkheden:

 • leiden en begeleiden van teams, 
 • maken dat (strategische) objectieven bereikt worden, 
 • managen van belangrijke informatie, 
 • beslissingen nemen, 
 • actieplannen ontwikkelen én ontplooien.
Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Politieagent


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

        

Beroepssector

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Inspecteur politie


Interessante links

Beroepeninfo: jobpol

Beroepeninfo: Politieschool
Beroepeninfo: Juridische carrières


Beroepeninfo: Politie


Beroepenfilm: Politie