Basisonderwijs: Topsportbelofte

Voor wie?

Leerlingen kunnen vanaf het 4e leerjaar het statuut van topsportbelofte krijgen.
Dit statuut van 1 schooljaar, kunnen ze bekomen als ze voorgedragen worden door de betrokken sportfederatie.
- Topsportfederatie tennis: Tennis Vlaanderen vzw, Louizapoortgalerij 203, 1050 Brussel- +32 2548 03 00 (info@tennisvlaanderen.be)
- Topsportfederatie Gymnastiek: Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw, Zuiderlaan 13, 9000 Gent- +32 9243 12 00 (info@GymFed.be)
- Topsportfederatie Zwemmen:Vlaamse zwemfederatie,Burg.Maenhoutstraat 100-102,9820 Merelbeke- +32 9220 53 87 (info@zwemfed.be)

Voor welke sporten?

 • Tennis
 • Gymnastiek
 • Zwemmen

Wat zijn de voordelen?

Sporttrainingen moeten bij voorkeur zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Dit om te vermijden dat leerlingen moeilijkheden krijgen voor bepaalde leergebieden.
Enkel voor topsportbeloften die topsport beoefenen in de sporttakken tennis en gymnastiek en die een dermate zwaar trainingsschema volgen dat het niet volledig buiten de schooluren kan gegeven worden, kan een afwijking voorzien worden zodat de trainingen binnen én buiten de schooluren een harmonisch geheel vormen.
Het topsportbeloftestatuut verleent je het recht om maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) afwezig te zijn.
Je mag als topsportbelofte deelnemen aan sportieve manifestaties.
De afwezigheid hiervoor kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is.
De unisportfederatie dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief geselecteerd is als topsportbelofte.
Dit document is geldig voor 1 schooljaar en dient eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden.

Procedure

 1. Een gemotiveerde aanvraag van je ouders.
  De vraag voor de afwezigheden omwille van topsport zal meestal van de ouders komen of van de sportfederatie waarbij het kind aangesloten is.
  Het spreekt voor zich dat de ouders akkoord moeten zijn met de topsporttraining van hun kind en dat zij moeten beseffen dat het kind daardoor ook een aantal lestijden zal missen.

 2. Een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie.
  Om te vermijden dat enkel je ouders jouw talent beoordelen (en misschien 'overschatten'), moet er ook een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie zijn, waaruit blijkt dat je een trainingsschema van deze federatie volgt én dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt.  
  Een verklaring van een individuele sportclub volstaat dus niet.
  De lijst van de sportfederaties die aangesloten zijn bij de Vlaamse sportfederatie is te vinden op: https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties

 3. Een akkoord van de schooldirectie.
  Indien aan alle hierboven vermelde voorwaarden (aanvraag ouders en verklaring sportfederatie) voldaan is, kan de directie het aanvraagdossier aanvaarden. 
  De directie is hiertoe niet verplicht en kan de aanvraag dus ook weigeren. 
  Het akkoord van de directie houdt meteen ook een engagement van de school in om je in die mate te begeleiden dat de afwezige lestijden op school zo goed mogelijk ondervangen zullen worden.
  De afwezigheid mag in geen geval leiden tot een achterstand op school. 
  Je moet ook beschikken over een medisch attest van een sportarts, verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap.
  De sportarts bevestigt dat je het trainingsschema op fysiek en psychisch gebied aankunt. 

 

Welke basisscholen?

Indien het dossier volledig is, kan dit aangevraagd worden in elke basisschool.

Meer info?

Wettigen van afwezigheden:info