Kleuteronderwijs

 

Het gewoon kleuteronderwijs is bedoeld voor kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar en loopt tot 1 september van het kalenderjaar waarin ze 6 jaar worden.

Je kind is leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar! 


Concreet: je is kleuter leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar waarin hij/zij 5 jaar geworden is of wordt.
Deze 5-jarige kleuters moeten minstens 290 halve lesdagen aanwezig zijn op de Nederlandstalige kleuterschool.
Dat is belangrijk om op 6 jaar te kunnen instappen in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs. 
Dat is ook belangrijk om recht te hebben op een schooltoeslag.

Alle leerplichtige kleuters worden ook gescreend op de kennis van het Nederlands.
Je kan als ouder deze screening niet weigeren. 
Kent je kleuter onvoldoende Nederlands dan kan de eventuele taalachterstand worden weggewerkt in de loop van de 3e kleuterklas. De school beslist welk taaltraject je kind krijgt aangeboden. 

In Vlaanderen gaan bijna alle kleuters tussen 3 en 5 jaar naar de kleuterschool.

Scholen beslissen zelf op welke manier ze de kleuters groeperen.
Ze dienen dit te beschrijven in hun schoolwerkplan.
Vaak worden afzonderlijke (zomer)klasjes georganiseerd voor kleuters die instappen op 2,5 jaar.
Zo kunnen ze in een apart klasje starten of twee keer de 1ste kleuterklas doen.
Andere samenstellingen zijn mogelijk en de samenstelling van de groepen verandert soms ook in de loop van het schooljaar.
Meestal zitten de drie-, vier- en vijfjarige kleuters samen in een 1e, 2e en 3e kleuterklas.

Je kan online berekenen op welke datum precies een kind voor het eerst naar school mag.
Je hebt enkel de geboortedatum nodig.

 

Welke lessen krijg ik?

Scholen hebben een grote vrijheid wat betreft de inhoud van het kleuteronderwijs en kunnen vrij hun eigen pedagogische en onderwijskundige methodes kiezen.
Men tracht, voornamelijk via spel, de totale ontwikkeling van het kind te bevorderen.
Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met de leergebieden en ontwikkelingsdoelen die door de overheid vooropgesteld zijn.
Het onderwijsaanbod in het kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden :

 • lichamelijke opvoeding;
 • muzische vorming;
 • Nederlands;
 • wereldoriëntatie;
 • wiskundige initiatie.

In het kleuteronderwijs oefent je kind allerlei vaardigheden (zoals taalverwerving, ontwikkeling van de motoriek, sociale vaardigheden,...) en attitudes.
De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs. 

Met de verlaging van de leerplicht naar 5 jaar, kan je er als ouder van een leerplichtige kleuter voor kiezen om je kind lessen zedenleer of lessen van een erkende godsdienst te laten meevolgen in de lagere school. Dit moet je bij de start van het schooljaar melden aan de school. Je hoeft niets te doen als je je kleuter geen godsdienst of zedenleer wil laten volgen. 

 

Waar kan ik "Kleuteronderwijs" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

 

Wie wordt toegelaten?

Kleuters van 2,5 tot 3 jaar kunnen op 7 momenten starten in het gewoon kleuteronderwijs:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie*
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag**

Een 3-jarige kleuter mag je op elk moment inschrijven en toelaten tot de school, zonder rekening te houden met de instapdata. 

Bij de inschrijving van je kind in het basisonderwijs moet je ook rekening houden met nog bijkomende regels rond het inschrijvingsrecht (voorrangsregeling, weigeren, …). Lees hier meer over in deze omzendbrief. 

Bron: regelgeving basisonderwijs omzendbrief BaO/2001/10, 1.1 en 1.2

 

Veranderen van school tijdens schooljaar

Ouders beslissen vrij wanneer ze hun kind van school laten veranderen. Dat kan na elk schooljaar, maar ook op elk moment van het schooljaar.

 

Overzitten

De klassenraad van de school bepaalt of je kleuter een kleuterklasje moet overzitten. De school beslist zelf op welke manier ze de kleuters in groepen verdelen.

 

Verlenging kleuteronderwijs

Dat kan, als de klassenraad van het 1e leerjaar beslist dat hij/zij niet mag starten in het gewoon lager onderwijs of als je dit als ouder zelf beslist.

Als je kleuter 6 jaar wordt (vóór 1 januari van het lopende schooljaar), mag hij/zij nog maximaal 1 extra schooljaar kleuteronderwijs volgen.

Er is geen advies nodig indien de kleuter verplicht een jaar langer in het kleuteronderwijs moet blijven omwille van een negatieve beslissing van de klassenraad lager onderwijs.

Bron: regelgeving basisonderwijs omzendbrief BaO/2001/10, 1.2

 

*data schoolvakanties t.e.m. schooljaar 2026-2027.

** Verjaart je kleuter pas na Hemelvaartsdag? Dan kan hij/zij pas volgend schooljaar starten. Je mag hem/haar wel al inschrijven.

 

Wat kan je behalen na "Kleuteronderwijs" ?

Wat na de 1e kleuterklas?

De meeste kleuters gaan na het 1e kleuterklasje naar het 2e kleuterklasje.

Wat na de 2e kleuterklas?

De meeste kleuters gaan na de 2e kleuterklas naar het 3e kleuterklasje.

Een 5-jarige kan ook vervroegd naar het 1e leerjaar onder volgende voorwaarden:

 • als de ouders het vragen aan de school;
 • als de school het aan de ouders voorstelt.

Er zijn dan 2 mogelijkheden:

 1. De 5-jarige leerling was vorig schooljaar ingeschreven in een Nederlandstalige school.

Voorwaarden om ingeschreven te worden:

 • Een positief advies van de laatste kleuterschool.
 • Bij een negatief advies van de laatste kleuterschool kan de lagere school toch een positieve beslissing nemen om de leerling toe te laten. Heeft het negatieve advies te maken met een gebrek aan kennis van het Nederlands moet dan wel een taalintegratietraject volgen.

Er moet ook advies gevraagd worden aan het CLB en het advies moet worden toegelicht aan de ouders. Zowel de kleuterschool als de lagere school kunnen het advies aanvragen. 

Bij een negatief advies van de kleuterschool en bij een negatieve beslissing van de lagere  school  kan de 5-jarige leerling niet starten in het 1e leerjaar lager onderwijs in die school voor het lager onderwijs .
De kleuterschool of de lagere school motiveert in schrijven aan de ouders de redenen van dit negatief advies of deze negatieve beslissing.

        2. De 5-jarige leerling was vorig schooljaar niet ingeschreven in een Nederlandstalige school

Voorwaarden om ingeschreven te worden:

 • Als de lagere school een gunstige beslissing neemt, kan de 5-jarige starten in het het 1e leerjaar van de lagere school.

De lagere school beslist ook of er taalintegratietraject moet gevolgd worden of niet.

De lagere school moet voor haar beslissing wel het advies van het CLB vragen en dit meedelen aan de ouders.           

Bij een negatieve beslissing van de lagere  school  kan de 5-jarige leerling niet starten in het 1e leerjaar lager onderwijs.
De lagere school motiveert in een schrijven aan de ouders de redenen van deze negatieve beslissing. De ouders kunnen deze negatieve beslissing niet aanvechten. 

Uiteindelijk nemen de ouders dan de beslissing om hun 5-jarig kind al dan niet in te schrijven bij een positieve beslissing van de lagere school.

Wat na de 3e kleuterklas?

Na het 3e kleuterklasje gaan de meeste leerlingen naar het 1e leerjaar van het lager onderwijs.

De leerling kan een jaar langer in de kleuterschool blijven als de klassenraad van het 1e leerjaar beslist dat hij/zij niet mag starten in het gewoon lager onderwijs of als je dit als ouder zelf beslist.

Als je kleuter 6 jaar wordt (vóór 1 januari van het lopende schooljaar), mag hij/zij nog maximaal 1 extra schooljaar kleuteronderwijs volgen.

De ouders moeten wel advies krijgen van de klassenraad kleuteronderwijs en van het CLB vooraleer ze de beslissing kunnen nemen om hun kind een jaar langer in het kleuteronderwijs te laten zitten. Er is geen advies nodig indien de kleuter verplicht een jaar langer in het kleuteronderwijs moet blijven omwille van een negatieve beslissing van de klassenraad lager onderwijs.

Bron: regelgeving basisonderwijs omzendbrief BaO/2001/10, 1.2

 

Interessante links


Basisonderwijs: KleuterparticipatieMethodeonderwijs: Federatie Steinerscholen

Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen

Kleuteronderwijs

 

Klik op de foto om te vergroten
 

Het gewoon kleuteronderwijs is bedoeld voor kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar en loopt tot 1 september van het kalenderjaar waarin ze 6 jaar worden.

Je kind is leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar! 


Concreet: je is kleuter leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar waarin hij/zij 5 jaar geworden is of wordt.
Deze 5-jarige kleuters moeten minstens 290 halve lesdagen aanwezig zijn op de Nederlandstalige kleuterschool.
Dat is belangrijk om op 6 jaar te kunnen instappen in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs. 
Dat is ook belangrijk om recht te hebben op een schooltoeslag.

Alle leerplichtige kleuters worden ook gescreend op de kennis van het Nederlands.
Je kan als ouder deze screening niet weigeren. 
Kent je kleuter onvoldoende Nederlands dan kan de eventuele taalachterstand worden weggewerkt in de loop van de 3e kleuterklas. De school beslist welk taaltraject je kind krijgt aangeboden. 

In Vlaanderen gaan bijna alle kleuters tussen 3 en 5 jaar naar de kleuterschool.

Scholen beslissen zelf op welke manier ze de kleuters groeperen.
Ze dienen dit te beschrijven in hun schoolwerkplan.
Vaak worden afzonderlijke (zomer)klasjes georganiseerd voor kleuters die instappen op 2,5 jaar.
Zo kunnen ze in een apart klasje starten of twee keer de 1ste kleuterklas doen.
Andere samenstellingen zijn mogelijk en de samenstelling van de groepen verandert soms ook in de loop van het schooljaar.
Meestal zitten de drie-, vier- en vijfjarige kleuters samen in een 1e, 2e en 3e kleuterklas.

Je kan online berekenen op welke datum precies een kind voor het eerst naar school mag.
Je hebt enkel de geboortedatum nodig.

Welke lessen krijg ik?

Scholen hebben een grote vrijheid wat betreft de inhoud van het kleuteronderwijs en kunnen vrij hun eigen pedagogische en onderwijskundige methodes kiezen.
Men tracht, voornamelijk via spel, de totale ontwikkeling van het kind te bevorderen.
Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met de leergebieden en ontwikkelingsdoelen die door de overheid vooropgesteld zijn.
Het onderwijsaanbod in het kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden :

 • lichamelijke opvoeding;
 • muzische vorming;
 • Nederlands;
 • wereldoriëntatie;
 • wiskundige initiatie.

In het kleuteronderwijs oefent je kind allerlei vaardigheden (zoals taalverwerving, ontwikkeling van de motoriek, sociale vaardigheden,...) en attitudes.
De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs. 

Met de verlaging van de leerplicht naar 5 jaar, kan je er als ouder van een leerplichtige kleuter voor kiezen om je kind lessen zedenleer of lessen van een erkende godsdienst te laten meevolgen in de lagere school. Dit moet je bij de start van het schooljaar melden aan de school. Je hoeft niets te doen als je je kleuter geen godsdienst of zedenleer wil laten volgen. 

Waar kan ik "Kleuteronderwijs" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten?

Kleuters van 2,5 tot 3 jaar kunnen op 7 momenten starten in het gewoon kleuteronderwijs:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie*
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag**

Een 3-jarige kleuter mag je op elk moment inschrijven en toelaten tot de school, zonder rekening te houden met de instapdata. 

Bij de inschrijving van je kind in het basisonderwijs moet je ook rekening houden met nog bijkomende regels rond het inschrijvingsrecht (voorrangsregeling, weigeren, …). Lees hier meer over in deze omzendbrief. 

Bron: regelgeving basisonderwijs omzendbrief BaO/2001/10, 1.1 en 1.2

 

Veranderen van school tijdens schooljaar

Ouders beslissen vrij wanneer ze hun kind van school laten veranderen. Dat kan na elk schooljaar, maar ook op elk moment van het schooljaar.

 

Overzitten

De klassenraad van de school bepaalt of je kleuter een kleuterklasje moet overzitten. De school beslist zelf op welke manier ze de kleuters in groepen verdelen.

 

Verlenging kleuteronderwijs

Dat kan, als de klassenraad van het 1e leerjaar beslist dat hij/zij niet mag starten in het gewoon lager onderwijs of als je dit als ouder zelf beslist.

Als je kleuter 6 jaar wordt (vóór 1 januari van het lopende schooljaar), mag hij/zij nog maximaal 1 extra schooljaar kleuteronderwijs volgen.

Er is geen advies nodig indien de kleuter verplicht een jaar langer in het kleuteronderwijs moet blijven omwille van een negatieve beslissing van de klassenraad lager onderwijs.

Bron: regelgeving basisonderwijs omzendbrief BaO/2001/10, 1.2

 

*data schoolvakanties t.e.m. schooljaar 2026-2027.

** Verjaart je kleuter pas na Hemelvaartsdag? Dan kan hij/zij pas volgend schooljaar starten. Je mag hem/haar wel al inschrijven.

Wat kan je behalen na "Kleuteronderwijs" ?

Wat na de 1e kleuterklas?

De meeste kleuters gaan na het 1e kleuterklasje naar het 2e kleuterklasje.

Wat na de 2e kleuterklas?

De meeste kleuters gaan na de 2e kleuterklas naar het 3e kleuterklasje.

Een 5-jarige kan ook vervroegd naar het 1e leerjaar onder volgende voorwaarden:

 • als de ouders het vragen aan de school;
 • als de school het aan de ouders voorstelt.

Er zijn dan 2 mogelijkheden:

 1. De 5-jarige leerling was vorig schooljaar ingeschreven in een Nederlandstalige school.

Voorwaarden om ingeschreven te worden:

 • Een positief advies van de laatste kleuterschool.
 • Bij een negatief advies van de laatste kleuterschool kan de lagere school toch een positieve beslissing nemen om de leerling toe te laten. Heeft het negatieve advies te maken met een gebrek aan kennis van het Nederlands moet dan wel een taalintegratietraject volgen.

Er moet ook advies gevraagd worden aan het CLB en het advies moet worden toegelicht aan de ouders. Zowel de kleuterschool als de lagere school kunnen het advies aanvragen. 

Bij een negatief advies van de kleuterschool en bij een negatieve beslissing van de lagere  school  kan de 5-jarige leerling niet starten in het 1e leerjaar lager onderwijs in die school voor het lager onderwijs .
De kleuterschool of de lagere school motiveert in schrijven aan de ouders de redenen van dit negatief advies of deze negatieve beslissing.

        2. De 5-jarige leerling was vorig schooljaar niet ingeschreven in een Nederlandstalige school

Voorwaarden om ingeschreven te worden:

 • Als de lagere school een gunstige beslissing neemt, kan de 5-jarige starten in het het 1e leerjaar van de lagere school.

De lagere school beslist ook of er taalintegratietraject moet gevolgd worden of niet.

De lagere school moet voor haar beslissing wel het advies van het CLB vragen en dit meedelen aan de ouders.           

Bij een negatieve beslissing van de lagere  school  kan de 5-jarige leerling niet starten in het 1e leerjaar lager onderwijs.
De lagere school motiveert in een schrijven aan de ouders de redenen van deze negatieve beslissing. De ouders kunnen deze negatieve beslissing niet aanvechten. 

Uiteindelijk nemen de ouders dan de beslissing om hun 5-jarig kind al dan niet in te schrijven bij een positieve beslissing van de lagere school.

Wat na de 3e kleuterklas?

Na het 3e kleuterklasje gaan de meeste leerlingen naar het 1e leerjaar van het lager onderwijs.

De leerling kan een jaar langer in de kleuterschool blijven als de klassenraad van het 1e leerjaar beslist dat hij/zij niet mag starten in het gewoon lager onderwijs of als je dit als ouder zelf beslist.

Als je kleuter 6 jaar wordt (vóór 1 januari van het lopende schooljaar), mag hij/zij nog maximaal 1 extra schooljaar kleuteronderwijs volgen.

De ouders moeten wel advies krijgen van de klassenraad kleuteronderwijs en van het CLB vooraleer ze de beslissing kunnen nemen om hun kind een jaar langer in het kleuteronderwijs te laten zitten. Er is geen advies nodig indien de kleuter verplicht een jaar langer in het kleuteronderwijs moet blijven omwille van een negatieve beslissing van de klassenraad lager onderwijs.

Bron: regelgeving basisonderwijs omzendbrief BaO/2001/10, 1.2

Interessante links