Let op! Deze opleiding wordt nergens ingericht!

Paardenhouder duaal - Derde graad DBSO

 
Beschrijving van de studierichting "Paardenhouder duaal"
 

Gemiddeld breng je 20 u (of meer) per week door op de werkvloer. Dat is meer dan de helft van de lessen.

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert paarden verzorgen, huisvesten, beweiden, voederen en transporteren volgens de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie paardenhouder, niveau 4

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ’Lessen’, om het te raadplegen.
Of de opleiding wordt georganiseerd door een school voor voltijds onderwijs, een centrum voor deeltijds onderwijs of een SYNTRA-lesplaats, het standaardtraject blijft hetzelfde. 

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en de omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

 
Welke lessen krijg ik in "Paardenhouder duaal" ?
  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Vrij Onderwijs.

  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs.

  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten.

 
Wie wordt toegelaten tot "Paardenhouder duaal" ?
 

Specifieke toelatingsvoorwaarden om te mogen starten in een duale opleiding : 

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (16 of 15 jaar zijn); 
   

 • Tot en met de 1e lesdag van november?kan je instappen in dit specialisatiejaar. 
  Starten na deze dag kan enkel als de  klassenraad akkoord gaat. 
   
  Vanaf 1 september 2025 is geen datum meer van toepassing, enkel het akkoord van de klassenraad. 

 Daarnaast gelden er bij de start van 7 BSO duaal dezelfde?algemene toelatingsvoorwaarden?als voor 7 BSO niet- duaal: 

 • het diploma secundair onderwijs hebben behaald of een studiegetuigschrift van het 2e of 3e leerjaar van de 3e graad SO in een studierichting uit een verwant studiegebied van de duale opleiding. 

 • het diploma SO of studiegetuigschrift van 6 SO hebben behaald in een studierichting uit een niet- verwant studiegebied van de duale opleiding. 
  In dit geval moet de klassenraad akkoord gaan.   
   
  Voor de duale opleidingen ‘Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige’ en ‘Verzorgende/zorgkundige’ geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied. 
   

 • als je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school komt, kan de klassenraad van de school je toelaten.  
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 
   
  Voor de duale opleidingen ‘Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige’ en ‘Verzorgende/zorgkundige’ kunnen enkel die leerlingen die komen uit een (verwante) opleiding Personenzorg van een Frans- of Duitstalige school in België, toegelaten worden mits akkoord van de klassenraad.  
   
  Overstappen vanuit BuSO OV 1,2 of 3 kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord is en de leerling beantwoordt aan de bijzondere toelatingsvoorwaarden.  
  Voor leerlingen uit BuSO OV 4 gelden enkel de toelatingsvoorwaarden uit het gewoon onderwijs.  
   

 • Als je uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) komt, kan de klassenraad van de school je toelaten.  
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 
   

 • Als je een zij- instromer ** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.  

-Voor bepaalde duale opleidingen gelden?bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding.?Zie tabblad ‘Lessen’. 

 
Wat kan je behalen na "Paardenhouder duaal" ?
 

Je kan volgende studiebewijzen behalen: 

 • Het diploma secundair onderwijs als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (algemene + beroepsgerichte vorming) 
   

 • Het studiegetuigschrift van het 3e  leerjaar van de 3e  graad als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (uitgereikt aan leerlingen die instromen vanuit 6 ASO, TSO of KSO) 
   

 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming.  
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen. 
   

 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie. Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt.  
  Let wel:Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.  

 • een bewijs van competenties als je enkele afzonderlijke competenties hebt behaald maar geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen  
  Of als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte. ?  

De klassenraad beslist wanneer je opleiding is afgerond, welk studiebewijs je krijgt en wanneer.  
Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni) maar het kan ook tijdens het schooljaar. 
 
Let wel: je ontvangt niet alle bovenvermelde studiebewijzen tegelijk. 
Een onderwijskwalificatie omvat al beroepskwalificatie(s) en of deelkwalificatie(s). 
Beroepskwalificatie omvatten al evt. onderliggende deelkwalificaties. 

In CDO’s gaf elke geslaagde module (vroeger bij DBSO)  recht op een deelcertificaat. Dat is niet langer zo.  

In duaal leren wordt pas op het einde van de opleiding een studiebewijs gegeven.  

 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 
 
Wat na "Paardenhouder duaal" ?
 

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je je diploma secundair onderwijs.  
Na deze duale opleiding kan je:  

 • gaan? werken of  

 • verder studeren. Dat kan op verschillende niveaus. ?Niet elke overstap zal even makkelijk zijn.  
  Bespreek dit vooraf met je trajectbegeleider of CLB. 

Werken?  
Heb je een/enkele beroepskwalificaties behaald? 
Vergeet dan niet deze voor te leggen aan je (toekomstige) werkgever. Ze zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt. 

Verder studeren? 
Je kan nog een ander specialisatiejaar BSO? kiezen.  
Kies je een 7 BSO uit een?ander studiegebied, dan?moet je de toestemming hebben van de klassenraad van de school. 

Met je diploma SO op zak, kan je een voorbereidend jaar volgen. Deze jaren worden ingericht in het ASO en het KSO als voorbereiding op het hoger onderwijs. 
In het ASO wil men tekorten in wiskunde en wetenschappen bijwerken. In het KSO zijn deze jaren bedoeld als voorbereiding op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.  

Met je diploma SO op zak kan je verder studeren?in Se-n-Se en in het hoger onderwijs?(graduaten, HBO5- verpleegkunde, professionele bachelor…).  

Se-n-Se- opleiding (secundair na secundair)  
Je kan verder studeren in alle Se-n-Se- opleidingen (TSO en KSO) van hetzelfde studiegebied waarin je je diploma secundair onderwijs hebt behaald. Als je kiest voor een Se-n-Se uit een ander studiegebied moet de toelatingsklassenraad van de school dit toestaan.  
Sommige Se-n-Se’ s worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.  

Graduaten/ HBO5- Verpleegkunde ?maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau tussen het SO en de professionele bachelor. Ze bereiden je voor op het uitoefenen van een bepaald beroep. Met het diploma SO op zak, kan je starten in elke graduaatsopleiding of in ?HBO5- verpleegkunde.  
 
Je mag ook starten in een professionele bacheloropleiding (PBa). 
Na het BSO is de overstap naar een PBa? niet vanzelfsprekend. In het BSO kreeg je immers een eerder beperkte theoretische basis. 
Houd bij je keuze rekening met je vooropleiding.? De studierendementscijfers (SR) informeren je o.m. over het gemiddeld studiesucces in een bepaalde PBa vanuit een studierichting SO. Deze SR worden vermeld bij elke opleiding hoger onderwijs onder het tabblad ‘studierendement’. 

Je mag ook starten in de meeste academische bachelors (ABa). Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.?  

Deze opleidingen worden door de universiteit* georganiseerd en zijn nog veel theoretischer dan de PBa’ s. Een instap na BSO is zeker niet vanzelfsprekend.  
Bespreek vooraf je keuze en je kansen op studiesucces met je ouders, leerkrachten, het CLB… 

Misschien zijn extra VDAB-opleidingen, opleidingen binnen het Volwassenenonderwijs, Defensie of Politie… ook het overwegen waard?  

  

*De opleiding ‘Nautische wetenschappen’ wordt georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en kunstopleidingen in de studiegebieden ‘Muziek en Podiumkunsten’ en ‘Audiovisuele en Beeldende Kunst’ worden door een School of Arts georganiseerd.

7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Land- en tuinbouw.
Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen. 

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs.
Meer info vind je hier

 
Dit zijn de mogelijkheden:
Agromanagement (BSO - Derde leerjaar)
Bloemsierkunst (BSO - Derde leerjaar)
Bosbouw en bosbeheer (BSO - Derde leerjaar)
Gespecialiseerde dierenverzorging (BSO - Derde leerjaar)
Land- en tuinbouwmechanisatie (BSO - Derde leerjaar)
Manegehouder-rijmeester (BSO - Derde leerjaar)
Tuinaanleg en onderhoud (BSO - Derde leerjaar)
Tuinaanlegger- groenbeheerder duaal (BSO - Derde leerjaar)
Tuinbouwproductie (BSO - Derde leerjaar)
Veehouderij en landbouwteelten (BSO - Derde leerjaar)
 
Se-n-Se

Met je diploma secundair op zak kan je ook verder studeren in een Se-n-Se tso of kso (secundair-na-secundair) uit hetzelfde studiegebied.
Om te mogen starten in een Se-n-Se opleiding uit een ander studiegebied heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad van de school nodig.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:
Agro- en groenbeheer (TSO - Se-n-Se)
Agro- en groenmechanisatie (TSO - Se-n-Se)
 
Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. 
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken. 
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

 
HBO5

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Er zijn inhoudelijk geen aansluitende opleidingen
 
Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de beperkte theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Agro- en Biotechnologie : Agro-industrie
Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie
Agro- en Biotechnologie : Dierenzorg
Agro- en Biotechnologie : Groenmanagement
Agro- en Biotechnologie : Landbouw
Agro- en Biotechnologie : Tuinbouw
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Biologie
Landschaps- en tuinarchitectuur
Chemie : Biochemie
Chemie : Milieutechnologie
 
Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.  
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen 'Nautische wetenschappen', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Biologie
Biochemie en biotechnologie
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde
Biowetenschappen
 

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.