BuKO type 6

Beschrijving
 

Type 6 is er voor kinderen me een visuele beperking.
Dit zijn kinderen bij wie op basis van specifieke oogheelkundige diagnostiek een gezichtsstoornis werd vastgesteld die beantwoordt aan minstens een van de volgende criteria: 

 • een optimaal gecorrigeerde gezichtsscherpte die kleiner dan of gelijk is aan 3/10 voor het beste oog;
 • b) een of meer gezichtsvelddefecten die meer dan 50% van de centrale zone van 30° beslaan of die het gezichtsveld concentrisch tot minder dan 20° verkleinen; 
 • een volledige altitudinale hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculomotorische apraxie of een oscillopsie;
 • een ernstige gezichtsstoornis die uit een geobjectiveerde cerebrale pathologie voortvloeit, zoals cerebrale visuele inperking;
 • e) een door een oogarts geobjectiveerde visuele problematiek die niet tot criterium a) tot en met d) terug te brengen is, maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.

Aan blinde kinderen wordt het Brailleschrift geleerd.
Deze toch speciale vaardigheid blijft onontbeerlijk bij het verder studeren in het gewoon of buitengewoon en eventueel hoger onderwijs.
Slechtzienden leren door intensieve training hun resterende gezichtsvermogen beter te gebruiken.
Hun oriëntatievermogen wordt aangeleerd of gestimuleerd.
Ze leren zich met hun handicap uit de slag te trekken en kunnen, zij het met speciale hulpmiddelen, vaak het gewone leerprogramma aan.

 
Wie wordt toegelaten tot "BuKO type 6" ?
 

Toelatingsvoorwaarden:
Om te kunnen inschrijven in een school voor buitengewoon basisonderwijs is een  verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Bij inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs moet de leerling het verslag nog niet hebben. Een voorlopig CLB-document volstaat. Het moet er wel zijn ten laatste bij de start van de lesbijwoning.

Dit verslag wordt afgeleverd door een CLB.  Het verslag bestaat uit 2 delen:

 • Deel 1: het attest: 
  Dit attest vermeldt de gegevens van de leerling, alsook het type van buitengewoon onderwijs waar de leerling kan ingeschreven worden.  
 • Deel 2: het verantwoordingsprotocol: 
  Het verantwoordingsprotocol bevat een beeld van het functioneren van de leerling binnen zijn context, geeft de schoolloopbaan weer en bevat een beschrijving van de reeds genomen maatregelen en de onderwijsbehoeften van de leerling die aanleiding geven tot de opmaak van het verslag.

De school voor buitengewoon onderwijs mag geen andere bijkomende toelatingsvoorwaarden opleggen.
Het kan niet dat de BuO-school naast een inschrijving in de school een inschrijving in het aan de school verbonden MFC eist; een bepaald minimum IQ eist of een bepaalde graad van zelfredzaamheid oplegt.

Het verslag geeft toegang tot een school voor buitengewoon onderwijs van het type dat vermeld staat op het verslag, maar biedt ook de mogelijkheid om een individueel aangepast curriculum te volgen in het gewoon onderwijs.
De keuze voor gewoon of buitengewoon onderwijs ligt bij de ouders.

Het verslag wordt bezorgd aan de ouders of kan in onderling overleg tussen ouders en CLB door het CLB rechtstreeks aan de betrokken BuO-school bezorgd worden.
 Voor de types 3, 4, 6, 7 en 9 is een medisch (voor type 4, 6 en 7) of multidisciplinair (voor type 3 en 9) onderzoek nodig. 
Het verslag is bestemd voor de directeur van de onderwijsinstelling gewoon of buitengewoon onderwijs, ter staving van de inschrijving en het wordt toegevoegd aan het leerlingendossier op school.
Als de leerling de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het verslag aan de ouders terugbezorgd. Indien de leerling niet meer aan de voorwaarden voor opmaak verslag voldoet; kan een verslag ook worden opgeheven.

Leeftijdsvoorwaarden:
Een kleuter moet tenminste twee jaar en zes maanden zijn.
De instapdagen die van toepassing zijn in het gewoon kleuteronderwijs gelden niet voor het BuKO.
In principe blijft de kleuter in het BuKO tot en met het schooljaar dat aanvangt op de eerste september van het jaar waarin hij vijf jaar wordt.

Afwijking:
Een kleuter die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar mag toch nog in het BuKO ingeschreven worden.
Deze afwijking kan met één schooljaar verlengd worden.
In dit geval is hij leerplichtig.

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.