Techniek-wetenschappen - Eerste graad

Studierichting "Techniek-wetenschappen"

De basisoptie Techniek–wetenschappen dompelt je onder in de wereld van natuurwetenschappen en techniek.
De benadering is vooral theoretisch.
Je wordt voorbereid om deze richting verder te volgen in de 2de graad.

Je verwerft natuurwetenschappelijke kennis op een experimentele manier: 'proeven doen' dus!
De vakken biologie, chemie en fysica komen hier ruim aan bod.
Bij elke proef hoort een forse theoretische ondersteuning.
Het woordje 'techniek' mag je NIET lezen als 'technologie', want dat hoort thuis bij Industriële Wetenschappen. Wel worden de 'technieken' die bij wetenschappelijk onderzoek nodig zijn ingeoefend: ordening, dissectie, labo, microscopie, formules, symbolen, tabellen, grafieken, verslag maken, …
De leerstof omvat de volgende leereenheden: ordenen van planten- en dierenrijk, meten, dichtheid, elektriciteit, veiligheidsleer, mengsels en scheiden van mengsels, warmteleer, bodem, lucht en water.
Elk van deze leereenheden wordt vanuit biologische, chemische en fysische hoek bekeken.
Aanleg hebben voor wiskunde en nauwkeurig kunnen werken zijn belangrijk.

Techniek-wetenschappen - Eerste graad

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

De basisoptie Techniek–wetenschappen dompelt je onder in de wereld van natuurwetenschappen en techniek.
De benadering is vooral theoretisch.
Je wordt voorbereid om deze richting verder te volgen in de 2de graad.

Je verwerft natuurwetenschappelijke kennis op een experimentele manier: 'proeven doen' dus!
De vakken biologie, chemie en fysica komen hier ruim aan bod.
Bij elke proef hoort een forse theoretische ondersteuning.
Het woordje 'techniek' mag je NIET lezen als 'technologie', want dat hoort thuis bij Industriële Wetenschappen. Wel worden de 'technieken' die bij wetenschappelijk onderzoek nodig zijn ingeoefend: ordening, dissectie, labo, microscopie, formules, symbolen, tabellen, grafieken, verslag maken, …
De leerstof omvat de volgende leereenheden: ordenen van planten- en dierenrijk, meten, dichtheid, elektriciteit, veiligheidsleer, mengsels en scheiden van mengsels, warmteleer, bodem, lucht en water.
Elk van deze leereenheden wordt vanuit biologische, chemische en fysische hoek bekeken.
Aanleg hebben voor wiskunde en nauwkeurig kunnen werken zijn belangrijk.

 

 

 

Welke lessen krijg ik in "Techniek-wetenschappen" ?

De lessentabel bestaat uit maximaal 34 lestijden per week:

Basisvorming (24u – 26u) + Basisoptie (4u - 8u) + Keuzegedeelte/Complementair gedeelte (0u - 4u)

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Techniek-wetenschappen" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Techniek-wetenschappen" ?

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd bent in het 1ste leerjaar A (hou wel rekening met een eventuele clausulering);
 • als je geslaagd bent in het Beroepsvoorbereidend leerjaar. Bijkomende voorwaarde is hier een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

Regelmatige leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert.
Dit na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.

De bedoeling is:

 • rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten;
 • meer individuele leertrajecten aan te bieden.

In dit geval gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

 • deze tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
 • in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
 • beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 1ste graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van de desbetreffende graad.

Wat kan je behalen na "Techniek-wetenschappen" ?


Je behaalt één van volgende oriënteringsattesten:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald. De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basis­onderwijs wordt bovendien uitgereikt aan de regelmatige leerlin­gen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd heb­ben en er nog geen houder van zijn;
 • Het getuigschrift van de 1ste graad wordt uitgereikt aan de leerlingen die een 2de leerjaar van de 1ste graad of een beroepsvoorbereidend leer­jaar met vrucht hebben beëindigd.
  Binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad kan de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar beslissen om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar van die graad toe te kennen aan elke leerling die de tekorten van het 1ste leerjaar heeft weggewerkt doch niet geslaagd is in het 2de leerjaar.
  Bij die toekenning wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet heeft.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

Tot en met 15 januari mag je naar het BVL en je mag ook tot dan van basisoptie veranderen.
Na 15 januari kan dit enkel mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Wat na "Techniek-wetenschappen" ?

Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het einde van het 2de leerjaar.
In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad.
De meeste leerlingen studeren na deze basisoptie verder in deze richting in de 2de en 3de graad TSO.
Voor diegenen die willen verder studeren in de wetenschappelijke richtingen van het ASO zijn er zeker ook mogelijkheden.
In het studiegebied CHEMIE is Techniek-wetenschappen de enige studierichting in de 2de graad TSO en zijn er ook geen mogelijkheden in het BSO.


 

In het BSO of KSO zijn er geen verwante studierichtingen.
Een overgang naar andere richtingen is uiteraard mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.