Veiligheidsberoepen - Derde graad BSO

Situering binnen studiegebied "Maatschappelijke veiligheid"
 
 
Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.
Defensie en veiligheid * (TSO)
Integrale veiligheid (TSO)
Veiligheidsberoepen (BSO)
Naamloos leerjaar (BSO)
  (* = Niet ingericht)
 
Beschrijving van de studierichting "Veiligheidsberoepen"
 

Als je kiest voor deze veiligheidsopleiding verwerf je de kennis en de vaardigheden die nodig zijn in verschillende jobs in de veiligheidssector.
Via werkplekleren, bedrijfsbezoeken, (observatie)stages krijg je de kans te proeven van jobs als bewakingsagent, gemachtigd opzichter, gemeenschapswacht, veldwachter, voetbalsteward,...

Je leert observeren, rapporteren, activiteiten organiseren, omgaan met de meest diverse mensen... . Je leert omgaan met agressie, samenwerken, zelfstandig werken, efficiënt reageren in (onvoorziene) noodsituaties. Er wordt gesleuteld aan je communicatievaardigheid, je leert de wetgeving inzake veiligheid kennen en rekening houden met etiquette.

Let wel: Voor deze studierichting bestaat geen vooropleiding binnen hetzelfde studiegebied.
Elke leerling volgde tot dan toe secundaire studies binnen een ander studiegebied.
Iedereen die gemotiveerd is, de toestemming krijgt van de toelatingsklassenraad om te starten, en in regel is met de toelatingsvoorwaarden, kan het specialisatiejaar aanvangen.

Extra studiebekrachtiging: (zie ook bij \'Wat kan je behalen?)
Naast de \'gewone\' attesten, getuigschriften of diploma\'s kan je bijkomend volgende attesten behalen:

 • algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent;
 • attest voetbalsteward;
 • attest gemeenschapswacht;
 • attest Bedrijfseerstehulp.

Voor deze studierichting moet je bovendien voldoen aan deze extra voorwaarden:

 • in het bezit zijn van een uittreksel uit het strafregister waaruit blijkt dat je van onberispelijk gedrag bent. Ingeval je je woonplaats in het buitenland hebt, volstaat een gelijkwaardig getuigschrift.
  Het attest/getuigschrift mag niet ouder zijn dan 6 maanden .
  Bij overzitten is een nieuw attest nodig.  

  Uit het uittreksel/getuigschrift moet blijken dat je niet veroordeeld werd tot een correctionele of criminele straf (met uitstel) in binnen-of buitenland (behalve inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer).
 • een identiteitsdocument voorleggen waaruit blijkt dat je onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland + je hoofdverblijfplaats hebben in 1 van deze landen.
 • De periode tussen de 1e lesdag van de opleiding tot het behalen van je algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en het laatste examen van die opleiding is max. 2 jaar.
  Binnen die periode kan je max. 4 X (her) examens afleggen over deze opleiding en de periode tussen het laatste examen en het laatste daaropvolgende herexamen mag niet langer zijn dan 3 maanden. Examens en herexamens binnen eenzelfde schooljaar dienen bovendien afgelegd te worden in dezelfde school.
 
Welke lessen krijg ik in "Veiligheidsberoepen" ?
  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 

Voor het vak AV Godsdienst / N.C. Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Katholieke godsdienst, Niet-confessionele zedenleer, Orthodoxe godsdienst of Protestantse godsdienst.

 
Basisvorming  
Engels 2
Frans 2
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken (PAV) 6
Keuzegedeelte  
Nederlands 1
Praktijk veiligheidstechniek 4
Recht 4
Sport 4
Stage veiligheidstechniek 4
Veiligheidstechniek 4
Complementair gedeelte  
Vakken vrij in te vullen door de school 1
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 
 
Basisgedeelte  
Engels 2 of 0
Frans 0 of 2
Godsdienst 2
Keuzevakken basisvorming 2
Lichamelijke opvoeding 4
Maatschappelijke vorming 0 of 2
Nederlands 0 of 2
Project algemene vakken (PAV) 4 of 0
Recht 4
Stage 2
Veiligheidstechniek 9
 

Keuzevakken basisvorming: De school kan voor de organisatie kiezen tussen volgende vakken: Duits - Engels - Frans - Nederlands - Plastische opvoeding - Wiskunde. 

Moderne talen: het betreft een invulling voor de taalvakken (Engels, Frans, Nederlands) van minstens 4 uren waarbij elk taalvak voor minstens 1 uur gegeven wordt. Hoeveel uren de school uiteindelijk aan elk taalvak besteedt hangt af van welke taalvakken de leerlingen al in hun vooropleiding hebben gehad of van de kenmerken van de leerlingeninstroom.

  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 

Voor het vak Godsdienst / NC Zedenleer heb je de keuze tussen Anglikaanse, Islamitische, Israëlitische, Katholieke, Orthodoxe, Protestantse Godsdienst of NC Zedenleer.

 
Basisgedeelte  
Engels 2
Frans 2
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2
Nederlands 1
Project algemene vakken (PAV) 4
Keuzegedeelte  
Recht 3
Sport 6
Veiligheidstechnieken 6
Veiligheidstechnieken: extern 4
Werkplekleren 4
 
  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 

Voor het vak Godsdienst / NC Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse, Islamitische, Israëlitische, Katholieke, Orthodoxe, Protestantse Godsdienst of NC Zedenleer.

 
Basisgedeelte  
Engels 2
Frans 2
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken (PAV) 4
Keuzegedeelte  
Praktijk 4
Recht 3
Sport 4
Stage 4
Veiligheidstechniek 4
Complementair gedeelte  
Keuzevak(ken) 1, 3 of 5
 
 
Wie wordt toegelaten tot "Veiligheidsberoepen" ?
 

Je kunt starten in het 3de leerjaar van de 3de graad, ingericht als een 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt als je ofwel:

 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied.
  In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan. Sommige overstappen worden ‘meestal aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
  Voor de studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied.
  In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  Sommige overstappen worden ‘meestal aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
  Voor de studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4

 

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen (hoogbegaafd):

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.

 
Wat kan je behalen na "Veiligheidsberoepen" ?
 

Je behaalt ofwel:

 • het diploma van secundair onderwijs, als je al een getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs hebt én geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 3de graad + in het 2de leerjaar van de 3de graad BSO + in het 3de leerjaar van de 3de graad BSO, ingericht als het 7e leerjaar gericht op de arbeidsmarkt
 • een studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad BSO, ingericht als het 7e leerjaar gericht op de arbeidsmarkt. Dit als je geslaagd bent maar niet in aanmerking komt voor het diploma van secundair onderwijs.
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent maar het specialisatiejaar wel beëindigd heb ofwel het leerjaar, de onderwijsvorm en de studierichting slechts gedurende een gedeelte van het schooljaar in de betrokken school hebt gevolgd;
 • een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer de delibererende klassenraad beslist dat je voldaan hebt voor het programma bedrijfsbeheer.
  Let wel: de mogelijkheid wordt voorzien om dit getuigschrift uit te reiken.
  Dit is geen verplichting!
 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 

Veranderen van school mag altijd.
Tot en met 30 september mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder volgende voorwaarden:
a) na kennisname van advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt
b) omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

 
Wat na "Veiligheidsberoepen" ?
 

Na deze specialisatie kan je meteen aan het werk als voetbalsteward, in de private veiligheidssector als bewakingsagent, in de publieke niet-politionele veiligheidssector als gemeenschapswacht.

7de specialisatiejaren BSO

Als je slaagt in dit 7e leerjaar bso heb je je diploma secundair onderwijs op zak en kan je nog verder studeren in een 7e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs, een 7e leerjaar tso of kso of het hoger onderwijs.

 
Dit zijn de mogelijkheden:
Veiligheidsberoepen (BSO - Derde leerjaar)
 
Se-n-Se

Je wordt toegelaten tot alle 7e leerjaren tso of kso uit hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald.
Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Informeer je vooraf goed bij de scholen! 

Als je een 7e leerjaar tso of kso wil volgen in een ander studiegebied moet de toelatingsklassenraad van de school dit toelaten. 
Dit studiegebied omvat in de derde graad TSO enkel het 7e leerjaar Integrale Veiligheid.
De toelatingsklassenraaad zal dus altijd moeten oordelen of je mag starten.
Na deze opleiding kan je gaan werken of verder studeren.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:
Integrale veiligheid (TSO - Se-n-Se)
 
Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7e leerjaren ingericht die voorbereiden op het hoger onderwijs:

 • In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen bijwerkt
 • In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.

Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

 
HBO5

Graduaatsopleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. )
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Hier kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen.

Er zijn inhoudelijk geen aansluitende opleidingen
 
Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend omwille van de zwakkere theoretische vooropleiding.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Maatschappelijke veiligheid
Integrale veiligheid
Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie
 
Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.  
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen 'Nautische wetenschappen', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Criminologische wetenschappen
 

Er zijn ook nog interessante opleidingsmogelijkheden binnen het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, de VDAB, bij Defensie, Politie,... .
Vergeet ook de talrijke bedrijfs (vervolg-)opleidingen niet.

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.