Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers -

 
Beschrijving van de studierichting "Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers"
 

Wat?

Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers heeft tot doel anderstalige leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij de individuele capaciteiten van deze anderstalige nieuwkomer.
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers moet het voor de betrokken leerlingen dus mogelijk maken hun leerloopbaan in het regulier secundair onderwijs of desgevallend ruimer in vervolgonderwijs met succes voort te zetten.
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers bevat daarom eerst een onthaaljaar.
Het leerprogramma van het onthaaljaar is zeer sterk gericht op het verwerven van het Nederlands en op integratie/inburgering.
Met het oog hierop werden de ontwikkelingsdoelen "Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers" ontwikkeld.
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers is echter niet beperkt tot een onthaaljaar, maar omvat ook ondersteuning, begeleiding en opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers en coaching van leerkrachten in het vervolgonderwijs.
De combinatie van deze twee vormt dan het geheel van onthaalonderwijs

Anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs zijn leerlingen  die op de datum van hun inschrijving of op 1 september volgend op de inschrijving gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen:

 • op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;
 • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven; 
 • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben; 
 • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen; 
 • maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands als onderwijstaal.
De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden van de 1ste, de 2de en de 5de toelatingsvoorwaarde afwijken. Voor meer informatie hierover neemt u best contact op met de school van uw keuze.

Een anderstalige nieuwkomer die officieel verblijft in een open asielcentrum en die op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar minstens twaalf jaar en geen achttien jaar geworden is, kan ook als regelmatige leerling tot het onthaaljaar worden toegelaten.

 
Wie wordt toegelaten tot "Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers" ?
 

Een anderstalige nieuwkomer kan als regelmatige leerling tot het onthaaljaar toegelaten worden wanneer hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens 12 jaar en anderzijds geen 18 jaar geworden zijn;
 • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;
 • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
 • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
 • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal. 
  De toelatingsklassenraad kan voor individuele leerlingen mits een gunstige en gemotiveerde beslissing afwijken van de 1ste, 2de en 5de toelatingsvoorwaarde. 

De toelatingsklassenraad (TKR) moet bij de overstap van het onthaaljaar naar het vervolgonderwijs verplicht rekening houden met het advies van de klassenraad van het onthaaljaar.
Elke beslissing van de TKR die afwijkt van dat advies moet gemotiveerd worden.
In de TKR van het voltijds SO zetelt ook de vervolgschoolcoach van de leerling, als raadgevend lid.

De verplichte taalscreening geldt ook in OKAN.
Aangezien de reguliere aanpak in OKAN dezelfde doelstellingen nastreeft als de verplichte taalscreening – m.n. aansluitend bij de beginsituatie en de specifieke noden van de betrokken leerling op het vlak van (onderwijs)taal specifieke maatregelen/traject uitwerken - moet er in OKAN geen bijkomende initiatieven genomen worden om aan de verplichte taalscreening te voldoen.

Leerlingen die in een open asielcentrum verblijven, worden ook beschouwd als anderstalige nieuwkomers. Diegene die op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar en nog geen 18 jaar geworden is, kan als regelmatige leerling tot het onthaaljaar worden toegelaten.
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers is niet bedoeld voor buitenlandse jongeren die in een secundaire school tijdelijk worden ingeschreven in het kader van een uitwisselingsprogramma.

Je kan alle nodige info vinden op: http://www.ond.vlaanderen.be/onthaalonderwijs

 
Wat kan je behalen na "Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers" ?
 

Op het einde van het schooljaar krijgt elke anderstalige nieuwkomer die als regelmatige leerling het onthaaljaar gevolgd heeft, een attest van regelmatige lesbijwoning.

 
Wat na "Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers" ?
 

Na het OKAN-jaar kan een leerling verdergaan in het vervolgonderwijs. Dit kan binnen het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of naar andere opleidingen. Hij moet dan wel rekening houden met toelatingsvoorwaarden van de studierichting waar hij wil naartoe gaan.
In de praktijk komt het er meestal op neerkomen dat de leerling in een studierichting inschrijft op basis van leeftijd of na een beslissing van de toelatingsklassenraad ( zie SO 64).

De toelatingsklassenraad (TKR) moet bij de overstap van het onthaaljaar naar het vervolgonderwijs verplicht rekening houden met het advies van de klassenraad van het onthaaljaar.
Elke beslissing van de TKR die afwijkt van dat advies moet gemotiveerd worden.
In de TKR van het voltijds SO zetelt ook de vervolgschoolcoach van de leerling, als raadgevend lid. Deze helpt de leerling ook persoonlijk bij de overgang naar het vervolgonderwijs.

Na het OKAN-jaar kan een leerling verder studeren in het vervolgonderwijs.
Dit kan:

 • binnen het secundair onderwijs, 
 • het volwassenenonderwijs 
 • of naar andere opleidingen.    

Hij moet dan wel rekening houden met toelatingsvoorwaarden van de studierichting waar hij wil naartoe gaan.

In de praktijk komt het er meestal op neer dat de leerling in een studierichting inschrijft op basis van leeftijd of na een beslissing van de toelatingsklassenraad ( zie SO 64).

De toelatingsklassenraad (TKR) moet bij de overstap van het onthaaljaar naar het vervolgonderwijs verplicht rekening houden met het advies van de klassenraad van het onthaaljaar.
Elke beslissing van de TKR die afwijkt van dat advies moet gemotiveerd worden.

In de TKR van het voltijds SO zetelt ook de vervolgschoolcoach van de leerling, als raadgevend lid.
De leerling wordt bij de overstap ook geholpen door de vervolgschoolcoach.

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.