Integrale veiligheid - Derde graad TSO

Situering binnen studiegebied "Maatschappelijke veiligheid"
 
 
Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.
Defensie en veiligheid * (TSO)
Integrale veiligheid (TSO)
Veiligheidsberoepen (BSO)
  (* = Niet ingericht)
 
Beschrijving van de studierichting "Integrale veiligheid"
 

Integrale veiligheid is bedoeld voor leerlingen die belangstelling voelen voor de veiligheids- en bewakingssector.
Je leert kennis en vaardigheden nodig voor een functie in de sector zoals: omgaan met agressie, stressbestendigheid in noodsituaties, psychologische conflicthantering, besluitvaardigheid, ...
Hiervoor moet je zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
Je bereidt je voor op een job als bewakingsagent, brandweerman, politieagent of een andere veiligheidsfunctie.
Observeren en rapporteren behoort ook tot je takenpakket.

Het pakket algemene vakken is beperkt met een nadruk op taalvakken.
Hier ligt het accent duidelijk op de praktische taalkennis.
Stages maken een wezenlijk deel uit van de opleiding.
Op deze wijze maken de leerlingen kennis met de praktijk van het werken als bewakingsagent.
Je maakt kennis met de verschillende soorten van alarmsystemen: inbraak-, brand- en camerabeveiliging.

Let wel: Voor deze studierichting bestaat geen vooropleiding binnen hetzelfde studiegebied.
Elke leerling volgde tot dan toe secundaire studies binnen een ander studiegebied.
Iedereen die gemotiveerd is, de toestemming krijgt van de toelatingsklassenraad om te starten, en in regel is met de toelatingsvoorwaarden, kan het specialisatiejaar aanvangen.

Studiebekrachtiging (zie ook bij rubriek \'Wat kan je behalen?\'):
als je geslaagd bent, behaal je:
- certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se)
- algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 
- attest voetbalsteward 
- attest divisiechef 
- attest bedrijfseerstehulpverlening 
- certificaten brandwacht, ploeglid eerste interventie, nijverheidshelper en levensreddende handelingen (in samenwerking met de secundaire school, door en onder de verantwoordelijkheid van de brandweerschool toegekend!)
- attesten over vrijstellingen politie (in samenwerking met de secundaire school, door en onder de verantwoordelijkheid van de politieschool toegekend !).

Integrale veiligheid is mits een aantal voorwaarden toegankelijk vanuit elk studiegebied. Deze voorwaarden zijn:

 • Medisch geschikt zijn voor de uitoefening van het beroep.
  Daartoe dient een arts, aangesteld door de onderwijsinstelling, voor 1 oktober van het lopende schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later tijdstip gebeurt, een verklaring van lichamelijke geschiktheid uitreiken.
 • Van onberispelijk gedrag zijn, zoals moet blijken uit een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden. Je dient een gelijkwaardig getuigschrift voor te leggen als je woonplaats in het buitenland ligt.
  Bij overzitten is een nieuw uittreksel vereist.
  Uit het uittreksel/getuigschrift moet blijken dat je niet veroordeeld werd tot een correctionele of criminele straf (met uitstel) in binnen-of buitenland (behalve inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer).
 • De toelatingsklassenraad beslist gunstig over je toelating.
  Inhoudelijk is geen specifieke vooropleiding nodig.
  De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.
 • over een identiteitsdocument beschikken waaruit blijkt dat je onderdaan bent van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland + in 1 van deze landen je hoofdverblijfplaats hebt.
  De periode tussen de allereerste les tot het laatste examen van je opleiding en het behalen van je bekwaamheidsattest bewakingsagent mag niet langer dan 2 kalenderjaren duren.
  Binnen deze periode mag je max. 4 X (her) examens afleggen over de opleiding en in geval van herexamens mogen er niet meer dan 3 maanden liggen tussen je laatste examen en je laatste herexamen. Examens en herexamens binnen eenzelfde schooljaar moeten bovendien in dezelfde school worden afgelegd.
 
Welke lessen krijg ik in "Integrale veiligheid" ?
  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 
 
Basisvorming  
Engels 2
Frans 2
Nederlands 3
Praktijk veiligheidstechniek 5
Recht 2
Sport 6
Stage veiligheidstechniek 4
Veiligheidstechniek 6
Complementair gedeelte  
Vakken vrij in te vullen door de school 6
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 

Als er voor een vak twee getallen vermeld worden met een koppelteken, betekent dit: links staat het minimum aantal lesuren, rechts staat het aantal lesuren waar de voorkeur van het VVKSO naar uitgaat. De school kiest vrij hoeveel lesuren ze organiseert.

 
Basisgedeelte  
Engels 1-2
Frans 1-2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Recht 4
Sport 3-4
Stage 4-5
Veiligheidstechniek 9-12
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 
 
Basisgedeelte  
Engels 2
Frans 2
Nederlands 3
Recht 3
Sport 6
Keuzegedeelte  
Veiligheidstechniek: brandweer 4
Veiligheidstechniek: politie 2
Veiligheidstechniek: priv├ębewaking 2
Veiligheidstechnieken 5
Werkplekleren 4
 
  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten.

 
Wie wordt toegelaten tot "Integrale veiligheid" ?
 

Je wordt toegelaten:

 • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
 • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad.
 • als je slaagt in een toelatingsproef.
  In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4

 
Wat kan je behalen na "Integrale veiligheid" ?
 

Je behaalt:

 • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
 • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.
 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 

Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

 
Wat na "Integrale veiligheid" ?
 

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

7de specialisatiejaren BSO

Als je slaagt in dit specialisatiejaar heb je je diploma secundair onderwijs op zak en kan je nog verder studeren in een Voorbereidend jaar, het Se-n-Se of het hoger onderwijs.

 
Dit zijn de mogelijkheden:
Veiligheidsberoepen (BSO - Derde leerjaar)
 
Se-n-Se

Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen uit hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald.
Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Informeer je vooraf goed bij de scholen! 

Als je een Se-n-Se-opleiding wilt volgen in een ander studiegebied moet de toelatingsklassenraad van de school dit toelaten. 
Dit studiegebied omvat in de derde graad TSO enkel de Se-n-Se-opleiding Integrale Veiligheid.
 De toelatingsklassenraaad zal dus altijd moeten oordelen of je mag starten.
Na deze opleiding kan je gaan werken of verder studeren.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:
Integrale veiligheid (TSO - Se-n-Se)
 
Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen.

 
HBO5

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Er zijn inhoudelijk geen aansluitende opleidingen
 
Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere theoretische vooropleiding.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Maatschappelijke veiligheid
Integrale veiligheid
Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie
 
Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.  
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen 'Nautische wetenschappen', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Criminologische wetenschappen
 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk. Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.