Bijzondere wetenschappelijke vorming - Derde graad ASO

Situering binnen studiegebied "Algemeen secundair onderwijs"
 
 
Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.
Economie-moderne talen (ASO)
Economie-wetenschappen (ASO)
Economie-wiskunde (ASO)
Grieks-Latijn (ASO)
Grieks-moderne talen (ASO)
Grieks-wetenschappen (ASO)
Grieks-wiskunde (ASO)
Humane wetenschappen (ASO)
Latijn-moderne talen (ASO)
Latijn-wetenschappen (ASO)
Latijn-wiskunde (ASO)
Moderne talen-wetenschappen (ASO)
Moderne talen-wiskunde (ASO)
Rudolf Steinerpedagogie (ASO)
Wetenschappen-wiskunde (ASO)
Yeshiva (ASO)
Bijzondere wetenschappelijke vorming (ASO)
  (* = Niet ingericht)
 
Beschrijving van de studierichting "Bijzondere wetenschappelijke vorming"
 

Dit is een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, meer specifiek op de wiskundig-wetenschappelijke richtingen.
Het is bedoeld voor studenten die uit richtingen komen met minder wiskunde en wetenschappen op het programma, maar die toch dergelijke richting willen gaan studeren in het hoger onderwijs.

 
Welke lessen krijg ik in "Bijzondere wetenschappelijke vorming" ?
  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 
 
Basisvorming  
Chemie 4
Fysica 4
Wiskunde 16
Keuzegedeelte  
Biologie 4
Informatica 4
 

Voorbeeld GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap lessentabel Athena Kortrijk campus Pottelberg

  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 
 
Basisgedeelte  
Biologie 3
Chemie 3
Fysica 1
Godsdienst 1
Wetenschappelijk werk 2
Wiskunde 16
 

Lessenrooster van het Sint-Norbertusinstituut te Antwerpen.

  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs.

  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten.

 
Wie wordt toegelaten tot "Bijzondere wetenschappelijke vorming" ?
 

Je wordt toegelaten als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs.

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4


Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen (hoogbegaafd):

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.

 
Wat kan je behalen na "Bijzondere wetenschappelijke vorming" ?
 

Een attest van regelmatige lesbijwoning, als je het leerjaar geheel of ten dele hebt gevolgd.

 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 

Tot en met 30 september is verandering van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar toegelaten.

 
Wat na "Bijzondere wetenschappelijke vorming" ?
 

Doorstroming naar het hoger onderwijs is logisch, want daarom ga je dit jaar volgen.
De keuzemogelijkheden hier zullen mede bepaald worden door de richting die je in het secundair hebt gevolgd.

7de specialisatiejaren BSO

De overstap van het aso naar een 7de jaar bso dat voorbereidt op de arbeidsmarkt is niet logisch en kan enkel als de toelatingsklassenraad van de school dit toestaat.

 
Er worden in dit studiegebied geen 7de specialisatiejaren BSO georganiseerd.
 
Se-n-Se

De overstap van het aso naar een 7e leerjaar tso of kso is onlogisch en kan alleen als de toelatingsklassenraad van de school dit toestaat.

Er worden in dit studiegebied geen Se-n-Se opleidingen georganiseerd.
 
Voorbereidend jaar

In het aso, kso en bso zijn er 7e leerjaren die voorbereiden op het hoger onderwijs.

  • In het aso gaat het om het 7e leerjaar Bijzonder wetenschappelijke vorming, dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
  • In het kso zijn het jaren die voorbereiden op de artistieke toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs.
  • Er is in het bso 1 7e leerjaar bso dat de leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs.
    Meer info vind je hier
 
HBO5

Graduaten maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.)
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Lees hier meer over de graduaatsopleidingen.

 
Professionele Bachelors

Na het aso zijn in principe alle professionele bachelors haalbaar maar extra inspanning voor sommige vakken kan, afhankelijk van je vooropleiding en gemaakte keuze, nodig zijn. Het zal dan meestal gaan over technische vakken of praktijk. 
Uiteraard spelen je inzet en competenties een grote rol.  De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

 
Academische Bachelors

Bij de keuze voor academisch hoger onderwijs moet je rekening houden met de gemaakte keuzes tijdens het aso.
Heb je bijvoorbeeld een minimumprogramma wiskunde of wetenschappen gevolgd, dan is een keuze voor richtingen met een sterke component wiskunde of wetenschappen niet aan te raden, maar, afhankelijk van je inzet en capaciteiten, daarom niet onmogelijk. Eventueel kunnen vakantiecursussen ook helpen. In sommige situaties kan een voorbereidend jaar aangewezen zijn.
Een talenopleiding is mogelijk na elke aso-opleiding. Daarnaast zijn er ook richtingen die geen specifieke vooropleiding vergen (bv. rechten, geschiedenis, communicatiewetenschappen ..) en die na elke aso-richting mogelijk zijn.
De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

 

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.