1e leerjaar B - Eerste graad

 
Beschrijving van de studierichting "1e leerjaar B"
 

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven.

Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.

Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Dit is niet het enige verschil met 1 A.

Heel wat vakken uit 1B worden ook gegeven in 1A. De inhoud van deze vakken is echter verschillend.

Nieuwe leerstof  wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A.

Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden.

 
Welke lessen krijg ik in "1e leerjaar B" ?

De scholen kunnen vanaf september 2019 meer dan ooit eigen accenten kunnen leggen. Ze kunnen nog steeds kiezen voor een klassiek lessenrooster maar ze mogen verschillende vakken ook samenvoegen in vakkenclusters (bijv. Nederlands + techniek + wiskunde). Ze kunnen lessen ook aanbieden in de vorm van projecten. Meer informatie vind je op de websites van de scholen. 

De verschillende onderwijskoepels respecteren de vrijheid van scholen om het lesaanbod te organiseren. Hieronder vind je per onderwijsnet de wijze waarop men het lesaanbod vorm wil geven.

  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 

Er ligt vast dat:
je in 1B (min.) 27 u basisvorming krijgt + (min.) 5 u differentiatie.
En dit in elke school.

De meeste tijd gaat naar de basisvorming. Deze kan in de ene school op een andere manier gegeven worden dan in de andere school. Scholen beslissen zelf aan welke vakken ze meer of minder lesuren willen besteden. Dat kan te maken hebben met de leerlingenpopulatie, de visie van de school op onderwijs, de regio waarin men zich bevindt, de basisopties en studierichtingen in de hogere jaren, ...
De basisvorming uit 1B is verschillend van deze die in 1A gegeven wordt.

Daarbij komen 5 u differentiatie. Deze dienen om je kennis te verdiepen in bepaalde domeinen of vakken. Je kan ook bepaalde leerstof verkennen.
De differentiatie- uren kunnen ook gedeeltelijk gebruikt worden om tekorten weg te werken voor vakken uit de basisvorming.

Op het einde van de 1e graad moeten alle leerlingen van de B-stroom dezelfde doelen van de basisvorming behalen.
Er ligt nergens vast hoe de school deze doelen moet realiseren. Dat kan via bepaalde vakken, via het groeperen van vakken (clusteren), via projectwerk, aan de hand van een thema...
Lessenroosters kunnen zelfs wekelijks of maandelijks verschillen.

Vandaar dat het GO! niet werkt met model- lessenroosters.
Elke school is vrij om te bepalen hoe ze hun lessen organiseren, hoe de weekplanning er uit ziet, hoe en wanneer de evaluaties gebeuren... 

Je kiest best voor die school die het best overeenkomt met datgene waarnaar jij op zoek bent.
Vergelijk steeds de websites van de scholen. Hierin kan je informatie vinden over de manier waarop de school de vorming organiseert.

 

Geen lessentabel beschikbaar voor GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 

De scholen kunnen er ook voor kiezen om de vakken Muziek & Beeld samen te voegen tot Artistieke vorming.

Men kan als school tevens kiezen om de vakken Techniek, Natuurwetenschappen & Aardrijkskunde samen te voegen tot Natuur, ruimte & techniek.

 
Basisgedeelte  
Beeld 1
Engels 1/2
Frans 2/1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muziek 1
Nederlands 4
Techniek 4
Wetenschappen 3
Wiskunde 4
Keuzegedeelte  
Lesuren differentiatie 5
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 

Er ligt vast dat:
je in 1B (min.) 27 u basisvorming krijgt + (min.) 5 u Differentiatie.
En dit in elke school.

De meeste tijd gaat naar de Basisvorming. Deze kan in de ene school op een andere manier gegeven worden dan in de andere school. Scholen beslissen zelf aan welke vakken ze meer of minder lesuren willen besteden. Dat kan te maken hebben met de leerlingenpopulatie, de visie van de school op onderwijs, de regio waarin men zich bevindt, de basisopties en studierichtingen in de hogere jaren, ...
De basisvorming uit 1B is verschillend van deze die in 1A gegeven wordt. 

Daarbij komen 5 u Differentiatie. Deze dienen om je kennis te verdiepen in bepaalde domeinen of vakken. Je kan ook bepaalde leerstof verkennen. 
De differentiatie- uren kunnen ook gedeeltelijk gebruikt worden om tekorten weg te werken voor vakken uit de basisvorming.

Op het einde van de 1e graad moeten alle leerlingen van de B-stroom dezelfde doelen van de basisvorming behalen. 
Er ligt nergens vast hoe de school deze doelen moet realiseren. Dat kan via bepaalde vakken, via het groeperen van vakken (clusteren), via projectwerk, aan de hand van een thema... 
Lessenroosters kunnen zelfs wekelijks of maandelijks verschillen.

Vandaar dat POV niet werkt met model- lessenroosters
Elke school is vrij om te bepalen hoe ze hun lessen organiseren, hoe de weekplanning er uit ziet, hoe en wanneer de   evaluaties gebeuren... 

Je kiest best voor die school die het best overeenkomt met datgene waarnaar jij op zoek bent. 
Vergelijk steeds de websites van de scholen. Hierin kan je informatie vinden over de manier waarop de school de vorming organiseert.

 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs.

  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 

Er ligt vast dat:
je in 1B (min.) 27 u basisvorming krijgt + (min.) 5 u Differentiatie.
En dit in elke school.

De meeste tijd gaat naar de Basisvorming. Deze kan in de ene school op een andere manier gegeven worden dan in de andere school. Scholen beslissen zelf aan welke vakken ze meer of minder lesuren willen besteden. Dat kan te maken hebben met de leerlingenpopulatie, de visie van de school op onderwijs, de regio waarin men zich bevindt, de basisopties en studierichtingen in de hogere jaren, ...
De basisvorming uit 1B is verschillend van deze die in 1A gegeven wordt. 

Daarbij komen 5 u Differentiatie. Deze dienen om je kennis te verdiepen in bepaalde domeinen of vakken. Je kan ook bepaalde leerstof verkennen. 
De differentiatie- uren kunnen ook gedeeltelijk gebruikt worden om tekorten weg te werken voor vakken uit de basisvorming.

Op het einde van de 1e graad moeten alle leerlingen van de B-stroom dezelfde doelen van de basisvorming behalen. 
Er ligt nergens vast hoe de school deze doelen moet realiseren. Dat kan via bepaalde vakken, via het groeperen van vakken (clusteren), via projectwerk, aan de hand van een thema... 
Lessenroosters kunnen zelfs wekelijks of maandelijks verschillen.

Vandaar dat OVSG niet werkt met model- lessenroosters
Elke school is vrij om te bepalen hoe ze hun lessen organiseren, hoe de weekplanning er uit ziet, hoe en wanneer de   evaluaties gebeuren... 

Je kiest best voor die school die het best overeenkomt met datgene waarnaar jij op zoek bent. 
Vergelijk steeds de websites van de scholen. Hierin kan je informatie vinden over de manier waarop de school de vorming organiseert.

 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten.

 
Wie wordt toegelaten tot "1e leerjaar B" ?
 

Je kunt starten in 1B als je ofwel:

 • geen getuigschrift basisonderwijs hebt.

 • geen 6e leerjaar hebt gevolgd of het 6e leerjaar niet hebt beëindigd en je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 wordt.

 • rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

 Zie regelgeving, omzendbrief SO 64, 9.1 en 9.2.2

 
Wat kan je behalen na "1e leerjaar B" ?
 

Je kan één van de volgende oriëntatieattesten behalen:

 • Een A-attest wanneer je GESLAAGD bent.

  De klassenraad kan je eventueel verplichten om:
  -je bij te werken voor een bepaald vak (= verplichte remediëring) in het 2e leerjaar EN/OF

  -je verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in het 2e leerjaar (= A-attest met beperkingen)


 • Een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent. Dit C-attest wordt alleen toegekend in uitzonderlijke gevallen.

 

Bepaalde scholen beslissen pas op het einde van het 2e leerjaar van de 1e graad welk attest je krijgt (= systeem van uitstel van deliberatie tot het einde van een graad). In dat geval krijg je op het einde van het 1e leerjaar:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning waarmee je wordt toegelaten tot het 2e leerjaar
  (voor zover dat systeem ook wordt gebruikt in het 2e leerjaar)

(Zie de omzendbrief  SO 64)

 

 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 

Veranderen van school mag altijd.

 • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2019-2020.       
 • De toelatingsklassenraad kan een afwijking op deze regel toestaan.
 
Wat na "1e leerjaar B" ?
 

Als je een A-attest hebt behaald (= geslaagd zijn) mag je ook overstappen naar 1A. Dit is slechts haalbaar als je goed hebt gepresteerd voor onder andere de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Vraag raad aan de school en het CLB, als je deze overstap overweegt.

Bij dit A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald vak. Men kan jou ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2B.

Met een A-attest kan je uitzonderlijk ook naar het 2e leerjaar A, maar dan moet de toelatingsklassenraad van het 2e leerjaar A akkoord gaan. 

Basisopties en pakketten:

(Let wel: op dit moment zijn de onderstaande linken nog niet actief. Dat zal gebeuren in de loop van het schooljaar 2019-2020.)

Basisopties B-stroom

Onderverdeling (pakket)

Economie en organisatie

 

Kunst en creatie

 

Maatschappij en welzijn

Haar- en schoonheidszorg

Mode

Verzorging

Opstroomoptie

 

Sport

 

STEM-technieken

Elektriciteit

Hout en bouw

Land- en tuinbouw

Mechanica

Schilderen en decoratie

Printmedia

Textiel

Zeevisserij en binnenvaart

Voeding en horeca

Bakkerij-slagerij

Restaurant en keuken

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.