Grieks-Latijn - Eerste graad

 
Beschrijving van de studierichting "Grieks-Latijn"
 

De basisoptie Grieks-Latijn is een voorbereiding op een studierichting met Latijn en/of Grieks uit het ASO-aanbod in de 2de graad.
Je bestudeert de taal en cultuur van de Romeinse en Griekse oudheid.
Deze kennismaking gaat over de basiswoordenschat en de beginselen van de spraakkunst en zinsontleding. Door eenvoudige zinnen te leren lezen krijg je inzicht in de woord- en zinsbouw van de klassieke talen.
Door deze doorgedreven taalstudie ontwikkel je een grotere taalgevoeligheid en leer je verbanden ontdekken tussen deze oude en moderne talen.
Je raakt ook meer en meer vertrouwd met de Romeinse en Griekse cultuur.

Klassieke talen richten zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur.
De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel.
Alhoewel Latijn en Grieks nu ‘dode’ talen zijn, hebben ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed.
Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af uit het Latijn.
Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap is de invloed van het Latijn en Grieks niet weg te denken.
Bovendien zijn de Romeinse en Griekse invloeden nog zichtbaar in de wetgeving, techniek en architectuur.

Je leert zelfstandig Latijnse en Griekse teksten begrijpen.
Hiertoe bestudeer je:
• grammatica: onderwerp, werkwoord (persoonsvorm, tijd, vervoeging…), soorten zinnen (vragend, onafhankelijk, afhankelijk…), voorzetsel, voegwoord, naamval, …
• vocabularium: de meest gebruikte woorden, algemene principes van woordvorming, methode om een woordenlijst of woordenboek te raadplegen.
• methodes om vragen te beantwoorden en om zinnen in het Nederlands te vertalen.

Doorheen de teksten leer je over:
• de leefwereld van de Romeinen en Grieken: huis, kleding, spelen, maatschappij, …
• de mythologie (goden, helden, …)
• algemene geografische gegevens
• grote periodes, belangrijke feiten en beroemde personages.

 
Welke lessen krijg ik in "Grieks-Latijn" ?

De lessentabel bestaat uit maximaal 34 lestijden per week:

Basisvorming (24u – 26u) + Basisoptie (4u - 8u) + Keuzegedeelte/Complementair gedeelte (0u - 4u)

  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 
 
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 1
Techniek 2
Wiskunde 4
Keuzegedeelte  
Grieks 2
Latijn 4
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 

Als er bij een vak twee getallen vermeld worden met een koppelteken, betekent dit: het eerste getal geeft het minimum aantal lesuren dat kan ingericht worden; het tweede getal geeft het aantal lesuren waar de voorkeur van het VVKSO naar uitgaat. De school kiest echter zelf hoeveel lesuren ze organiseert.

 
Basisgedeelte  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 3 of 4
Informatie- en communicatietechnologie
Latijn 4 of 3
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
 

Bij Informatie- en communicatietechnologie zijn geen uren vermeld omdat de school kan kiezen dit vak apart te geven of de doelstellingen te verwerken in andere vakken.

  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs.

  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 
 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten.

 
Wie wordt toegelaten tot "Grieks-Latijn" ?
 

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd bent in het 1ste leerjaar A (hou wel rekening met een eventuele clausulering);
 • als je geslaagd bent in het Beroepsvoorbereidend leerjaar. Bijkomende voorwaarde is hier een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

Regelmatige leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert.
Dit na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.

De bedoeling is:

 • rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten;
 • meer individuele leertrajecten aan te bieden.

In dit geval gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

 • deze tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
 • in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
 • beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 1ste graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van de desbetreffende graad.

 
Wat kan je behalen na "Grieks-Latijn" ?
 

Je behaalt één van volgende oriënteringsattesten:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald. De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basis­onderwijs wordt bovendien uitgereikt aan de regelmatige leerlin­gen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd heb­ben en er nog geen houder van zijn;
 • Het getuigschrift van de 1ste graad wordt uitgereikt aan de leerlingen die een 2de leerjaar van de 1ste graad of een beroepsvoorbereidend leer­jaar met vrucht hebben beëindigd.
  Binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad kan de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar beslissen om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar van die graad toe te kennen aan elke leerling die de tekorten van het 1ste leerjaar heeft weggewerkt doch niet geslaagd is in het 2de leerjaar.
  Bij die toekenning wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet heeft.
 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 

Veranderen van school mag altijd.

Tot en met 15 januari mag je naar het BVL en je mag ook tot dan van basisoptie veranderen.
Na 15 januari kan dit enkel mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

 
Wat na "Grieks-Latijn" ?
 

Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het einde van het 2de leerjaar.
In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad.
De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in het studiegebied ASO.
In onderstaand overzicht van studiemogelijkheden in de 2de graad ASO zijn ook 2 richtingen vermeld van het studiegebied SPORT, omdat deze zich ook op niveau van het ASO situeren.
Bij een keuze voor een richting met topsport, moet je wel over een topsportstatuut beschikken.
Dit zijn de mogelijkheden:  

Economie
Grieks
Grieks-Latijn
Humane wetenschappen
Latijn
Rudolf Steinerpedagogie
Sportwetenschappen
Wetenschappen
Wetenschappen-topsport
Yeshiva

Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen, is uiteraard mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.