Let op! Deze opleiding wordt nergens ingericht!

Onderhouds- en diagnosetechnicus zware bedrijfsvoertuigen - Modulair DBSO

 
Beschrijving van de studierichting "Onderhouds- en diagnosetechnicus zware bedrijfsvoertuigen"
 

Tijdens je opleiding leer je instaan voor het onderhoud van zware bedrijfsvoertuigen en deze voorbereiden op de keuring.
Je leert de taken waarvan men veronderstelt dat elke mecanicien ze kan uitvoeren: uitlaatgassen meten, banden uitbalanceren, de werking van de tachograaf controleren, remplaatjes vervangen, ...
Daarnaast leer je ook diagnoses stellen bij complexe storingen in elektrische en elektronische systemen. Hiervoor leer je meetinstrumenten gebruiken en meetresultaten interpreteren.

Onderdelen als GPS, audiosystemen, aanhangwagenkoppeling, parkeerhulp, ... leer je in- of opbouwen en herstellen.
Je leert elektrische fouten oplossen, elektronische onderdelen controleren en desnoods vervangen.
Ook mechanische, hydraulische en pneumatische systemen leer je controleren en afstellen.
Je mag niet vies zijn van ICT (informatie en communicatietechnologie), moet nauwkeurig en zorgvuldig kunnen werken en leert ook administratieve taken (onderhoudsboekjes aanvullen, eenvoudige verslagen maken, ...) uitvoeren.

De opleiding Onderhouds- en diagnosetechnicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen bestaat uit 7 modules:
1. Diagnose complexe storingen zware bedrijfsvoertuigen
2. Herstelling elektrische defecten zware bedrijfsvoertuigen
3. In- of opbouw geavanceerde installaties zware bedrijfsvoertuigen
4. In- of opbouw installatieszware bedrijfsvoertuigen
5. Periodiek onderhoud zware bedrijfsvoertuigen
6. Vervanging en herstelling onderdelen zware bedrijfsvoertuigen
7. Voorbereiding technische keuring zware bedrijfsvoertuigen.

Gedetailleerde informatie over wat deze modules precies inhouden, kan je lezen bij ‘Opleidingsstructuur’ onder het tabblad ‘Links’.

Andere DBSO-opleidingen die deels uit dezelfde modules bestaan zijn:
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen
Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen.

 
Wie wordt toegelaten tot "Onderhouds- en diagnosetechnicus zware bedrijfsvoertuigen" ?
 

Je leeftijd bepaalt hoofdzakelijk of je al dan niet les kan volgen in het DBSO.
Tijdens of na de screening zal duidelijk worden of je ook voldoet aan andere voorwaarden die eventueel gesteld worden.
In de omzendbrief 'Stelsel van Leren en werken, punt 7, kan je het gedetailleerd overzicht van mogelijke bijkomende toelatingsvoorwaarden lezen.

Leeftijdsvoorwaarde?

Je kan les volgen in het DBSO als je op je 1ste lesdag:

 • 16 jaar bent of
 • 15 jaar én de 1ste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Je hoeft niet geslaagd te zijn.
 • nog geen 25 jaar bent

Uitzonderingen:

Vervroegde instap: 14 jaar + 1e 2 leerjaren secundair gevolgd én 15 jaar worden vóór het einde van het schooljaar.
Er wordt echter uitdrukkelijk aangeraden om enkel die leerlingen toe te laten die ten laatste op 31 december van het schooljaar, 15 worden.
Deze instap wordt zeer uitzonderlijk toegestaan door de directie van het CDO op advies van het CLB (van de school voor voltijds onderwijs, waar je les volgt).
Je moet er wel rekening mee houden dat de federale arbeidswetgeving pas tewerkstelling toelaat vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Overschakelen?

Een jongere kan op elk moment in het schooljaar in het DBSO instromen.
Hij kan het DBSO volgen tot het einde van het schooljaar waarin hij 25 jaar wordt.

 
Wat kan je behalen na "Onderhouds- en diagnosetechnicus zware bedrijfsvoertuigen" ?
 

De studiebewijzen die je behaalt tijdens en na het deeltijds beroepsonderwijs zijn gericht op directe tewerkstelling.

Na het modulair DBSO kan je het volgende behalen:

 • een deelcertificaat per geslaagde module;
 • een certificaat wanneer je geslaagd bent in alle modules van de opleiding;
 • een attest van verworven competenties; wanneer je je opleiding vroegtijdig stopt of wanneer je niet slaagt. Hierin staan de competenties die je wel hebt bereikt tijdens je opleiding.
  Je kan voortbouwen op je geslaagde module(s) door bv. later nog andere modules in het volwassenenonderwijs te halen.

Je kan in het DBSO enkele studiebewijzen behalen die overeenstemmen met die van het voltijds gewoon secundair onderwijs.
Let wel: het is de klassenraad die oordeelt of je voldoet aan de eindtermen en de leerplannen die gelden in het BSO. Bovendien moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Welke studiebewijzen kan je behalen?

 • een getuigschrift 2de graad secundair onderwijs (voorwaarde: ten minste 2 schooljaren gevolgd na de 1ste graad in S.O. of in de Leertijd);
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs (voorwaarde: ten minste 4 schooljaren gevolgd na de 1ste graad in S.O. of in de Leertijd);
 • een diploma secundair onderwijs (voorwaarde: ten minste 5 schooljaren gevolgd na de 1ste graad in S.O. of in de Leertijd én in het bezit van het getuigschrift van de 2de graad);
 • een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer je ten minste 4 schooljaren in het secundair onderwijs of in de Leertijd hebt gevolgd (de 1ste graad S.O. niet meegerekend) én voldaan hebt aan de basisvoorwaarden van de basiskennis van bedrijfsbeheer.
 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 

Volgende overstappen zijn mogelijk:

 • naar het voltijds secundair onderwijs tot 15 november van hetzelfde schooljaar;
 • naar de leertijd (Syntra) kan dit het ganse schooljaar;
 • naar het Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) kan dit ook gedurende het ganse schooljaar.

Bij een overstap na 15 november van het deeltijds naar het voltijds SO beslist de school zelf of de afwezigheid wordt gewettigd.
Dergelijke overstappen zullen steeds uitzonderlijk zijn.
Het leerjaarniveau, de duur van de afwezigheid en de motivering voor de (laat-tijdige) overgang zullen mee de houding van de school bepalen. Uiteraard moet je steeds ook in orde zijn met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarnaar je wil overstappen. 

 
Wat na "Onderhouds- en diagnosetechnicus zware bedrijfsvoertuigen" ?
 

Normalerwijze ga je na het DBSO werkenAls je toch nog wilt verder studeren kan je je best informeren bij het CLB.
Er zijn, afhankelijk van het behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: bv. in het Volwassenenonderwijs, het Hoger Beroepsonderwijs, bij VDAB, Syntra, Defensie,…
Zelfs terugkeer naar het voltijds secundair onderwijs en doorstroming naar het hoger onderwijs zijn mogelijk. 
Om te kunnen starten in het hoger onderwijs heb je een diploma secundair onderwijs nodig. Realiseer je echter dat deze overstap in de praktijk vaak zeer moeilijk is.

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.