Hotel-voeding - Eerste graad

 
Beschrijving van de studierichting "Hotel-voeding"
 

In de basisoptie Hotel–voeding maak je kennis met een aantal beroepen uit de hotel- en restaurantsector, de brood- en banketbakkerij en de slagerij.
Hotel-voeding is eerder praktijkgericht.
In het vak bakkerij/hotel/slagerij, vaktechnologie of toegepaste wetenschappen leer je wat voedingswaarden zijn, hoe ze zijn samengesteld, welke bereidingsmiddelen en huishoudelijke materialen je kan gebruiken.
Je maakt ook kennis met de woordenschat in verband met bakkerij en slagerij.

Je past wat je leert toe in de praktijk (realisatietechnieken/praktijk bakkerij/hotel/slagerij): dranken en spijzen bereiden en opdienen, brood, gebak, chocolade- en suikerwaren maken, vleeswaren verwerken.
Je leert de elementaire hygiëneregels en de noodzaak ervan.
Het belang van preventieve maatregelen om ongevallen en voedselvergiftiging in de keuken te voorkomen en EHBO komen aan bod.
De inrichting en uitrusting (elektrische apparaten, gereedschappen) van een bakkerij, slagerij, keuken en restaurant en de regels die er heersen worden nader bekeken.
Je bereidt zelf gerechten (taarten, soepen, salades, …) en verneemt zo meer over technieken zoals reinigen en snijden, gaar maken, koken en bakken, …
Je leert hoe je voedingsmiddelen juist kunt meten en wegen.
Je leert over vormgeving: servetten plooien, koude schotels opmaken, …
Je leert tafeldekken, goede omgangsvormen en tafelmanieren.
Draagtechnieken (van borden, glazen en schotels), afhalen, inzetten en afruimen van gerechten komen aan bod.

Let op: Voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding moet je bijkomend een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je medisch geschikt bent om met voedingswaren te werken!
Je hoeft dit attest maar één keer aan te vragen tijdens je secundaire studies.
De geschiktheidsverklaring is immers geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je werkt rond voeding.
Een arts, aangesteld door de school, dient dit attest uit te reiken vóór 1 oktober van het schooljaar.
Schrijf je je later in dan dient dit attest onmiddellijk uitgereikt te worden.
Meer info nodig? Contacteer je school of je CLB.

 
Welke lessen krijg ik in "Hotel-voeding" ?

De lessentabel bestaat uit maximaal 34 lestijden per week:

Basisvorming (24u – 26u) + Basisoptie (4u - 8u) + Keuzegedeelte/Complementair gedeelte (0u - 4u)

  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 
 
Basisvorming  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische opvoeding 1
Techniek 2
Wiskunde 4
Keuzegedeelte  
Bakkerij, Hotel, Slagerij 3
Praktijk bakkerij, hotel, slagerij 5
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 

Als er bij een vak twee getallen vermeld worden met een koppelteken, betekent dit: het eerste getal geeft het minimum aantal lesuren dat kan ingericht worden; het tweede getal geeft het aantal lesuren waar de voorkeur van het VVKSO naar uitgaat. De school kiest echter zelf hoeveel lesuren ze organiseert.

 
Basisgedeelte  
Aardrijkskunde 1
Bakkerij, Hotel, Slagerij 7 of 5
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatie- en communicatietechnologie
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
 

Bij Informatie- en communicatietechnologie zijn geen uren vermeld omdat de school kan kiezen dit vak apart te geven of de doelstellingen te verwerken in andere vakken.

  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 

Voor het vak Godsdienst / NC Zedenleer heb je de keuze tussen Anglikaanse, Islamitische, Israëlitische, Katholieke, Orthodoxe, Protestantse Godsdienst of NC Zedenleer.

 
Basisgedeelte  
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 1
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Keuzegedeelte  
Bakkerij 1
Hotel 1
Realisatietechnieken Bakkerij 1
Realisatietechnieken Hotel 1
Realisatietechnieken Slagerij 1
Slagerij 1
Complementair gedeelte  
Engels +1
Frans +1
 

Het +-teken in de kolom met het aantal lestijden van het complementair gedeelte betekent dat dit bijkomende uren zijn voor dit vak. Dit vak wordt ook gegeven in het basisgedeelte.

  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 

Voor het vak Godsdienst / NC Zedenleer heb je keuze tussen Anglicaanse, Islamitische, Israëlitische, Katholieke, Orthodoxe, Protestantse Godsdienst of NC Zedenleer.

 

 
Basisgedeelte  
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Keuzegedeelte  
Hotel, Bakkerij, Slagerij 3
Realisatietechnieken Hotel, Bakkerij,Slagerij 3
Complementair gedeelte  
Keuzevak(ken) 1, 2 of 4
 
 
Wie wordt toegelaten tot "Hotel-voeding" ?
 

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd bent in het 1ste leerjaar A (hou wel rekening met een eventuele clausulering);
 • als je geslaagd bent in het Beroepsvoorbereidend leerjaar. Bijkomende voorwaarde is hier een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
De toelatingsklassenraad kan, onder bepaalde voorwaarden,  de gevolgen van een behaald B- of C-attest ongedaan maken.

Regelmatige leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In afwijking van voorgaande voorwaarden kunnen leerlingen met tekorten voor bepaalde programmaonderdelen in het onderliggend leerjaar worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert.
Dit na overleg met de delibererende klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling komt.

De bedoeling is:

 • rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten;
 • meer individuele leertrajecten aan te bieden.

In dit geval gelden volgende uitzonderlijke modaliteiten:

 • deze tekorten moeten weggewerkt zijn vóór het einde van het 2de leerjaar (bv. via remediëring, bijkomende opdrachten, ...).
 • in het 1ste leerjaar wordt het oriënteringsattest vervangen door het attest regelmatige lesbijwoning
 • beslist de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar van de 1ste graad om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar toe te kennen aan leerlingen die tekorten van het 1ste leerjaar hebben weggewerkt maar niet geslaagd zijn in het 2de leerjaar.

Leerlingen met een attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van de desbetreffende graad.

 
Wat kan je behalen na "Hotel-voeding" ?
 

Je behaalt één van volgende oriënteringsattesten:

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald. De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basis­onderwijs wordt bovendien uitgereikt aan de regelmatige leerlin­gen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd heb­ben en er nog geen houder van zijn;
 • Het getuigschrift van de 1ste graad wordt uitgereikt aan de leerlingen die een 2de leerjaar van de 1ste graad of een beroepsvoorbereidend leer­jaar met vrucht hebben beëindigd.
  Binnen het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad kan de delibererende klassenraad van het 2de leerjaar beslissen om een oriënteringsattest A van het 1ste leerjaar van die graad toe te kennen aan elke leerling die de tekorten van het 1ste leerjaar heeft weggewerkt doch niet geslaagd is in het 2de leerjaar.
  Bij die toekenning wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover de leerling dat nog niet heeft.
 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 

Veranderen van school mag altijd.

Tot en met 15 januari mag je naar het BVL en je mag ook tot dan van basisoptie veranderen.
Na 15 januari kan dit enkel mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

 
Wat na "Hotel-voeding" ?
 

Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het einde van het 2de leerjaar.
In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad.
De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in het TSO.
Als je wilt verder studeren in het studiegebied VOEDING zijn er mogelijkheden in zowel TSO als BSO.
In het BSO zijn er in dit studiegebied ook modulair georganiseerde opleidingen.
De modules zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht van aansluitende mogelijkheden omdat zij niet allemaal zomaar toegankelijk zijn vanuit deze basisoptie.
Informatie over de modules vind je bij het overzicht van opleidingen in de 2de graad BSO.
Informeer je goed. 

Dit zijn de mogelijkheden in het studiegebied VOEDING:

Brood en banket
Brood- en banketbakkerij
Hotel
Restaurant en keuken
Slagerij en vleeswaren
Voedingstechnieken

Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen is uiteraard mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.