1e leerjaar A - Eerste graad

 
Beschrijving van de studierichting "1e leerjaar A"
 

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1e leerjaar A. 

Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. 
Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. Je zal dan ook heel wat vakken herkennen van de lagere school.
In dit 1e leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een brede basisvorming voor iedereenHet is de bedoeling dat alle leerlingen een basiskennis hebben van Nederlands en wiskunde. Er wordt ook meer aandacht besteed aan het financieel-economische, het digitale en aan burgerschap.

Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.

Welke school je ook kiest, 27 lestijden gaan naar de basisvorming en 5 lestijden naar de verschillende differentiatiemogelijkheden (= ook wel keuzegedeelte genoemd).

Binnen de basisvorming streeft men verschillende doelen na: 

Basisgeletterdheid: dit zijn minimumvereisten voor basiscompetenties, zoals wiskundige en digitale geletterdheid en Nederlands, te bereiken door elke individuele leerling op het einde van de eerste graad (A en B).

Minimumdoelen: deze doelen moeten door de meeste leerlingen behaald worden tegen het einde van de 1e graad. 

Uitbreidingsdoelen: dit zijn onderwijsdoelen die een groter abstractieniveau hebben, of een hogere moeilijkheidsgraad, en door zoveel mogelijk leerlingen behaald worden.

Het differentiatiegedeelte/keuzegedeelte heeft de bedoeling om te remediëren en te verdiepen.  

Remediëren: als de basisvorming onvoldoende verworven is, kan je een gedeelte van de tijd gebruiken om jezelf te versterken in de leerstof.

Verdiepen/verbreden:Je doet meer kennis en vaardigheden op in 1 of meer onderdelen van de algemene vorming of je verdiept je meer in klassieke talen (Latijn en/of Grieks).

Remediëring van de algemene vorming kan zowel op vraag van de leerling als opgelegd door de klassenraad en dit zowel tijdens als op het einde van het schooljaar.

De lesuren differentiatie kunnen nooit volledig aan remediëring worden besteed. De inhoud en de benaming van deze lesuren kunnen van school tot school verschillen.

De wijze waarop de school de lessen rond de basisvorming en het keuzegedeelte organiseert kan op verschillende manieren gebeuren. De ene school zal nog werken met een klassiek lessenrooster met vakken en lesuren die er aan besteed worden. Andere scholen brengen vakken samen in \'clusters\', en werken met projectplanners, weekplanners, ... 

 

In het 1e en 2e leerjaar verken je verder je capaciteiten en je belangstelling. Zo kan je gemakkelijker een studiekeuze maken in de volgende jaren. Een studierichting kies je pas vanaf het 1e leerjaar van de 2e graad (3e leerjaar).

 

Voor zeer talentrijke jongeren die in het 1e leerjaar A topsportonderwijs willen volgen, kan je hier alle informatie vinden.

 
Welke lessen krijg ik in "1e leerjaar A" ?

De scholen kunnen vanaf september 2019 meer dan ooit eigen accenten kunnen leggen. Ze kunnen nog steeds kiezen voor een klassiek lessenrooster maar ze mogen verschillende vakken ook samenvoegen in vakkenclusters (bijv. techniek + wiskunde). Ze kunnen lessen ook aanbieden in de vorm van projecten. Meer informatie vind je op de websites van de scholen. 

De verschillende onderwijskoepels respecteren de vrijheid van scholen om het lesaanbod te organiseren. Hieronder vind je per onderwijsnet de wijze waarop men het lesaanbod vorm wil geven.

  Lessentabel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 

Er ligt vast dat:
je in 1A (min.) 27 u basisvorming krijgt + (min.) 5 u Differentiatie.
En dit in elke school.

De meeste tijd gaat naar de Basisvorming. Deze kan in de ene school op een andere manier gegeven worden dan in de andere school. Scholen beslissen zelf aan welke vakken ze meer of minder lesuren willen besteden. Dat kan te maken hebben met de leerlingenpopulatie, de visie van de school op onderwijs, de regio waarin men zich bevindt, de basisopties en studierichtingen in de hogere jaren, ...

Daarbij komen 5 u Differentiatie. Deze dienen om je kennis te verdiepen in bepaalde domeinen van de algemene vorming of om je te verdiepen in de klassieke talen (Latijn en/of Grieks).
De differentiatie- uren kunnen ook gedeeltelijk gebruikt worden om tekorten weg te werken of om te werken aan je keuzevaardigheden.

Op het einde van de 1e graad moeten alle leerlingen van de A-stroom dezelfde doelen van de basisvorming behalen.
Er ligt nergens vast hoe de school deze doelen moet realiseren. Dat kan via bepaalde vakken, via het groeperen van vakken (clusteren), via projectwerk, aan de hand van een thema...
Lessenroosters kunnen zelfs wekelijks of maandelijks verschillen.

Vandaar dat het GO! niet werkt met model- lessenroosters.
Elke school is vrij om te bepalen op welke manier ze de vorming organiseert, hoe de weekplanning er uit ziet, hoe en wanneer de   evaluaties gebeuren... 
Vandaar dat we ten zeerste aanraden om de websites van de scholen te vergelijken. Hierin kan je informatie vinden over de manier waarop de school de vorming organiseert.

 

Geen lessentabel beschikbaar voor GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

  Lessentabel Gesubsidieerd Vrij Onderwijs
 

De scholen kunnen er ook voor kiezen om de vakken Muziek & Beeld samen te voegen tot Artistieke vorming.

Men kan als school tevens kiezen om de vakken Techniek, Natuurwetenschappen & Aardrijkskunde samen te voegen tot Natuur, ruimte & techniek.

 
Basisgedeelte  
Aardrijkskunde 2
Beeld 1
Engels 1/0
Frans 3/4
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens & samenleving 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Keuzegedeelte  
Lesuren differentiatie 5
 
  Lessentabel Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs
 

Je krijgt in de 1e graad hoofdzakelijk een brede algemene vorming. Daarnaast krijg je de kans om je talenten, interesses en studievaardigheden te verkennen.

De lesweek bestaat uit: minimum 27 u Basisvorming + 5 u  Keuzegedeelte /differentiatie

Basisvorming?

De overheid legt niet meer vast uit welke vakken de basisvorming bestaat.
Enkel de minimumdoelen  die alle leerlingen uit welke school ook, moet bereiken, liggen vast. Basiskennis verwerven van Nederlands en wiskunde blijft belangrijk. Daarnaast is er ook aandacht voor het financieel-economische, digitale basiskennis en het leren omgaan met de media.  

De namen van de vakken kunnen in verschillende scholen anders zijn vb. ‘Muzische Opvoeding’ en ‘Plastische Opvoeding’ kunnen evengoed ‘Muziek’ en ‘Beeld’ noemen maar evengoed samen ondergebracht worden in ‘Artistieke projecten’.

Niet elke leerling moet dezelfde leerstof  volgen of evenveel uren van bepaalde vakken om hetzelfde doel te bereiken. 

Keuzegedeelte?

Dit gedeelte dient om te differentiëren en te remediëren.

Je krijgt de kans om vrij te kiezen uit verschillende differentiatie- pakketten. Scholen beslissen zelf welke pakketten ze aanbieden. 
De bedoeling hiervan is om je:

 • te laten ervaren waar je goed in bent en wat aansluit bij je interesses en talenten. 
  Als je van verschillende zaken hebt geproefd en hebt ervaren waar je goed in bent,  kan je beter een studierichting kiezen als je de overstap maakt naar de 2e graad.
 • kennis in 1 of meer domeinen te verdiepen of
 • om je bij te werken. In het geval een aantal uren van het keuzegedeelte worden gebruikt voor het wegwerken van tekorten voor vakken uit de basisvorming, spreekt men over remediëring.

POV heeft beslist om geen  richtinggevend lessenrooster meer op te stellen. 
Scholen kunnen vanaf september 2019 meer dan ooit eigen accenten leggen. Ze kunnen nog steeds kiezen voor een vast lessenrooster maar ze mogen ook  lessen aanbieden in de vorm van projecten,  verschillende vakken samenvoegen in clusters (vb. techniek+wiskunde+aardrijkskunde),  leerkrachten van verschillende laten samenwerken rond eenzelfde thema….

POV heeft wel voorbeelden uitgeschreven ("lessentabellen", "weekplanners", "projectplanners", ...) die de scholen als inspiratiebron kunnen gebruiken.

In sommige scholen zal men niet meer eenzelfde weekplanning volgen gedurende een heel schooljaar. Kortom: Scholen bepalen zelf hoe ze de vorming van de leerlingen  organiseren. Deze kan sterk verschillen van onderwijsinstelling tot onderwijsinstelling.

Je raadpleegt best de websites van de scholen om te bekijken hoe ze de verschillende vakken, lessen gaan organiseren. 

 

 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Provinciaal Onderwijs.

  Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten
 

Je krijgt in de 1e graad hoofdzakelijk een brede  algemene vorming. Daarnaast krijg je de kans om je talenten, interesses en studievaardigheden te verkennen.

De lesweek bestaat uit: minimum 27 u Basisvorming + 5 u  Keuzegedeelte /differentiatie

Basisvorming?

De overheid legt niet meer vast uit welke vakken de basisvorming bestaat.
Enkel de minimumdoelen  die alle leerlingen uit welke school ook, moet bereiken, liggen vast. Basiskennis verwerven van Nederlands en wiskunde blijft belangrijk. Daarnaast is er ook aandacht voor het financieel-economische, digitale basiskennis en het leren omgaan met de media.  

De namen van de vakken kunnen in verschillende scholen anders zijn vb. ‘Muzische Opvoeding’ en ‘Plastische Opvoeding’ kunnen evengoed ‘Muziek’ en ‘Beeld’ noemen maar evengoed samen ondergebracht worden in ‘Artistieke projecten’.

Niet elke leerling moet dezelfde leerstof  volgen of evenveel uren van bepaalde vakken om hetzelfde doel te bereiken. 

Keuzegedeelte?

Dit gedeelte dient om te differentiëren en te remediëren.

Je krijgt de kans om vrij te kiezen uit verschillende differentiatie- pakketten. Scholen beslissen zelf welke pakketten ze aanbieden. 
De bedoeling hiervan is om je:

 • te laten ervaren waar je goed in bent en wat aansluit bij je interesses en talenten. 
  Als je van verschillende zaken hebt geproefd en hebt ervaren waar je goed in bent,  kan je beter een studierichting kiezen als je de overstap maakt naar de 2e graad.
 • kennis in 1 of meer domeinen te verdiepen of
 • om je bij te werken. In het geval een aantal uren van het keuzegedeelte worden gebruikt voor het wegwerken van tekorten voor vakken uit de basisvorming, spreekt men over remediëring.

OVSG heeft beslist om geen  richtinggevend lessenrooster meer op te stellen. 
Scholen kunnen vanaf september 2019 meer dan ooit eigen accenten leggen. Ze kunnen nog steeds kiezen voor een vast lessenrooster maar ze mogen ook  lessen aanbieden in de vorm van projecten,  verschillende vakken samenvoegen in clusters (vb. techniek+wiskunde+aardrijkskunde),  leerkrachten van verschillende laten samenwerken rond eenzelfde thema….

OVSG heeft wel voorbeelden uitgeschreven ("lessentabellen", "weekplanners", "projectplanners", ...) die de scholen als inspiratiebron kunnen gebruiken.

In sommige scholen zal men niet meer eenzelfde weekplanning volgen gedurende een heel schooljaar. Kortom: Scholen bepalen zelf hoe ze de vorming van de leerlingen  organiseren. Deze kan sterk verschillen van onderwijsinstelling tot onderwijsinstelling.

Je raadpleegt best de websites van de scholen om te bekijken hoe ze de verschillende vakken, lessen gaan organiseren. 

 

Geen lessentabel beschikbaar voor Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de Steden en Gemeenten.

 
Wie wordt toegelaten tot "1e leerjaar A" ?
 

Je wordt toegelaten tot 1A als je:

 • het getuigschrift basisonderwijs hebt;

 • rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
  Dit moet worden beslist binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 
  Indien je overstapt vanuit OKAN, moet de toelatingsklassenraad rekening houden met het advies van de klassenraad van dat onthaaljaar. Als de uiteindelijke beslissing afwijkt van dat advies moet dit worden gemotiveerd. 

Als je een kunstgerichte opleiding wil starten in een school met enkel kunstsecundaire studierichtingen, dan moet de klassenraad hiervoor toestemming geven.

Voor inschrijving in 1A met Topsport moet een topsportstatuut hebben.

Zie regelgeving, omzendbrief SO 64, 9.1 en 9.2.1

 
Wat kan je behalen na "1e leerjaar A" ?
 

Je kan één van de volgende oriëntatieattesten behalen:

 • Een A-attest wanneer je GESLAAGD bent.

  De klassenraad kan je eventueel verplichten om:

  -je bij te werken voor een bepaald vak (=
   verplichte remediëring) in het 2e leerjaar EN/OF

  -je verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2A of 2B. (= A-attest met beperkingen)

 • Een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent. Dit C-attest wordt alleen toegekend in uitzonderlijke gevallen.

 

Bepaalde scholen beslissen pas op het einde van het 2e leerjaar van de 1e graad welk attest je krijgt (= systeem van uitstel van deliberatie tot het einde van een graad). In dat geval krijg je op het einde van het 1e leerjaar:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning waarmee je wordt toegelaten tot het 2e leerjaar.
  (voor zover dat systeem  ook wordt gebruikt in dat leerjaar)

(Zie de omzendbrief  SO 64)

 
Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?
 

Veranderen van school mag altijd.

 • Je mag doorheen het jaar overstappen naar 1B mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
 • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. Dit geldt nog enkel voor het schooljaar 2019-2020.
  (De toelatingsklassenraad kan hierop een afwijking toestaan.)

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum.

 
Wat na "1e leerjaar A" ?
 

Wat je kiest in het 1ste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het 2de leerjaar.
Je moet wel weten dat je na het 1ste leerjaar opnieuw vrij kunt kiezen tussen de basisopties van het 2de leerjaar.

Na 1A kan je in het tweede jaar kiezen voor:

• het 2e leerjaar A (2A) of
• het 2e leerjaar B (2B)

Je moet natuurlijk rekening houden met het attest dat je behaald hebt in 1A.

Met een A-attest mag je naar 2A of je kan ook kiezen voor 2B.

• Bij het A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald vak.
• Men kan je ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2A.
• Het is niet toegelaten om met een A-attest 1A opnieuw te doen.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan je een C-attest krijgen. Dan moet je overzitten of naar 2B gaan.

In het 2e leerjaar kies je een basisoptie of een pakket uit het aanbod van de school. Een school kan een basisoptie verdelen in meer specifieke pakketten. Een overzicht van de basisopties en pakketten in 2A vind je hieronder.

Je moet wel weten dat je na het 1ste leerjaar opnieuw vrij kunt kiezen tussen de basisopties van het 2e leerjaar A. Weet wel dat, om in het 2e leerjaar A de basisoptie Klassieke talen te kunnen volgen, je best in het 1e leerjaar klassieke talen hebt gevolgd.

De basisopties in het 2e leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit 2e leerjaar zal je dan in de 2e graad een studierichting kiezen.

Je kan ook beslissen om over te schakelen naar een basisoptie van het 2e leerjaar B.

Basisopties en pakketten in 2A

(Let wel: op dit moment zijn de onderstaande linken nog niet actief en is nog niet geweten welke opties zullen georganiseerd worden in OV4 type 3. Dat zal duidelijk worden in de loop van het schooljaar 2019-2020.)

Basisopties A-stroom

Onderverdeling (pakket)

Economie en organisatie

 

Klassieke talen

Grieks-Latijn

Latijn

Kunst en creatie

Artistieke vorming

Ballet

Creatie en vormgeving

Maatschappij en welzijn

 

Moderne talen en wetenschappen

 

Voeding en horeca

 

Sport

 

Topsport

 

Steinerpedagogie

 

Freinetpedagogie

 

Yeshiva

 

STEM-technieken

Agro- en biotechnieken

Bouw- en houttechnieken

Grafische communicatie

Maritieme technieken

Mechanica-elektriciteit

Textiel

STEM-wetenschappen

Industriële wetenschappen

Techniek-wetenschappen


 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.