Opleiding: Pedagogische wetenschappen
Afstudeerrichting: Orthopedagogiek
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

UGent 
De afstudeerrichting Orthopedagogiek legt het accent op de studie van het pedagogisch handelen vanuit maatschappelijk \'verbijzonderde\' situaties.
Het betreft de bijzondere situaties van mensen met een handicap (disability studies), met gedrags- en emotionele problemen en van mensen met een verslavingsproblematiek (gedragsstoornissen en drugsmisbruik).
Disability studies:
Vroeger werd de situatie van mensen met een beperking vooral bestudeerd vanuit een individueel-biologische hoek.
Bovendien werd ervan uitgegaan dat de persoon met een beperking getraind moest worden opdat die zich kon aanpassen aan de eisen van de omgeving.
Disability Studies probeert het fenomeen veel breder te bestuderen, nl. als een onderdeel van een historisch, politiek, cultureel en sociaal proces.
Het zijn niet alleen de \'revaliderende\' maatregelen ten aanzien van personen die besproken worden, maar ook de manier waarop de omgeving toegankelijker, minder onderdrukkend en minder discriminerend georganiseerd kan worden.
Disability Studies laat, naast de negatieve punten uit het leven van mensen met beperkingen, ook hun veerkracht en hun soms specifieke cultuur (bv. dovencultuur) op een positieve manier aan bod komen. 
– Gedragsstoornissen en middelenmisbruik:
De recente veranderingen in onze maatschappij kenmerken zich vooral door een toename van de complexiteit van de gedragsstoornissen en de mate van drugsmisbruik.
Waar het pedagogische (kinderen) en het agogische (volwassenen) vroeger vooral bestudeerd werden vanuit een ziekte- en stoornismodel komt nu vooral het afwisselend en methodisch en zinvol handelen met die groepen aan bod.
Het betekent dat de diagnose een integraal onderdeel vormt van het handelingsplan, dat op zijn beurt regelmatig bijgestuurd en geëvalueerd wordt. 
De aanpak van die kinderen en volwassenen situeert zich onvermijdelijk in een maatschappelijk, cultureel, gezondheidsgericht, psychologisch en rechtenparadigma.
Binnen deze afstudeerrichting is in het tweede masterjaar naast de gelijknamige major Orthopedagogiek ook een major Lerarenopleiding voorzien die reeds 30 studiepunten van de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) omvat.


KU Leuven
In de pedagogische wetenschappen staat de studie van opvoeding, onderwijs en vorming centraal.
Je verdiept je grondig in pedagogische theorieën, fenomenen en praktijken en in de ontwikkeling van het pedagogische denken en handelen doorheen de geschiedenis en binnen verschillende culturen. Naast gemeenschappelijke opleidingsonderdelen, een masterproef en stage, kies je een afstudeerrichting:
Afstudeerrichting Orthopedagogiek:
De focus ligt op de studie van bijzondere opvoedingssituaties die ontstaan door uitdagingen of problemen bij het kind, de opvoeder(s) of de interactie tussen beide. Je maakt kennis met wetenschappelijk onderbouwde orthopedagogische referentiekaders. Op basis daarvan verwerf je kennis en vaardigheden om in te staan voor preventie, onderzoek, diagnostiek en interventies bij opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of volwassenen. Orthopedagogen zijn erop gericht terug perspectief te bieden in bijzondere opvoedings- en begeleidingssituaties in de context van gezinnen, scholen en hulporganisaties. Dit doen ze op een wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

anuit de afstudeerrichting orthopedagogiek bestaat het ruime werkveld uit diverse vormen van bijzondere ondersteuning van mensen: de zorg voor personen met een handicap, het buitengewoon onderwijs, diensten voor begeleid wonen, bijzondere jeugdzorg, onthaaltehuizen, opvangcentra voor jongeren ... Als orthopedagoog sta je in voor de diagnostiek van kinderen en jeugdigen in probleemsituaties.
Je bent betrokken bij het voorlichten, adviseren en begeleiden van ouders en (beroeps) opvoeders, en je staat zelf in voor de uitvoering van een aantal orthopedagogische behandelingen. Binnen de orthopedagogiek zijn verschillende werkterreinen te onderscheiden.
Orthopedagogen werken in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel in de ambulante als (semi-)residentiële gezondheidszorg, bv. kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen.
Ook zijn orthopedagogen werkzaam in de gehandicaptenzorg: in revalidatiecentra, activiteitencentra, instellingen voor gehandicapten, dagverblijven voor kinderen en ouderen.
Anderen verrichten taken op het gebied van leerlingenbegeleiding, ondersteuning van leerkrachten, schoolteams en schoolbegeleidingsdiensten, zowel ten aanzien van scholen voor buitengewoon onderwijs als van scholen voor gewoon onderwijs.
Tevens zijn er orthopedagogen werkzaam binnen de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Zij zijn o.a. verbonden aan (gezins) voogdij-instellingen, ambulante en residentiële behandelingseenheden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Cultural Anthropology and Development Studies (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-04-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.