Opleiding: Sociologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven
De master in de sociologie wil je vaardigheden op theoretisch, methodologisch en beleidsgericht vlak verder aanscherpen. Deze vaardigheden zijn ook geïntegreerd in de masterproef.
Naast de verplichte opleidingsonderdelen kun je je toeleggen op een thematische uitdieping.
Je kiest een optie (Cultuur en diversiteit, of Arbeid, organisatie en samenleving) en vult deze aan met opleidingsonderdelen uit een van de keuzepakketten.
De masteropleiding vormt op die manier allround sociologen die in staat zijn onderzoek te begrijpen, te interpreteren en uit te voeren.

UGent
In Gent is gekozen voor een brede algemene wetenschappelijke opleiding. In de bachelorjaren kun je eigen klemtonen leggen via de minors.
In de master kies je een major waar je je specialiseert in specifieke deelgebieden: over gezondheid en risicogedrag, over demografie, migratie, gezin- en leefvormen, over cultuur en onderwijs, en over conflict en ontwikkeling in een globale wereld.
De major Erasmus laat je toe een deel van je opleiding door te brengen aan een andere Europese universiteit. In de masteropleiding worden de verworven vaardigheden en de kennis uit de bacheloropleiding verder uitgewerkt en verfijnd.
Het vermogen om op een wetenschappelijke wijze te denken en te handelen wordt geperfectioneerd.
De kennis en de toepassing van theorieën en methoden worden verder gespecialiseerd.
Multidisciplinariteit en een internationale insteek zijn belangrijk.
Die doelstelling wordt gerealiseerd door drie belangrijke klemtonen:
1. De deelgebieden binnen de sociologie treden meer naar de voorgrond.
De meest recente ontwikkelingen in bepaalde deelgebieden worden in verband gebracht met onderzoek dat in de vakgroep wordt verricht, onder andere binnen de sociologie van de gezondheid en de studie van risicogedrag, de sociale demografie en de studie van migratie en integratie, en het onderzoek naar cultuur en onderwijs.
Je moet tijdens je masteropleiding een originele bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de sociologie.
De masterproef maakt dan ook een belangrijk deel uit van het masterjaar.
2. Uniek binnen het Gentse aanbod is de blijvende aandacht voor het versterken van de methodologische skills.
Er is keuze tussen een vak Gevorderde kwantitatieve technieken én een vak Gevorderde kwalitatieve technieken.
Het zijn praktijkgerichte labo\'s verzorgd door gespecialiseerde wetenschappers.
3. De kleine groepen binnen de master geven de mogelijkheid om vernieuwende onderwijsvormen aan te bieden: debatsessies, interactie met (internationale) gastsprekers én mensen uit het \'veld\', interviews en participerende observatie, goed opgevolgde werksessies \'academisch schrijven\' en \'presentatietechnieken\';

VUB
De masteropleiding omvat een aantal verplichte en een aantal keuzeopleidingsonderdelen.
De verplichte opleidingsonderdelen bieden zowel theoretische als methodologische verdieping.
De masteropleiding wordt afgesloten met het schrijven van een masterproef, een werkstuk waarmee je aantoont dat je het vak onder de knie hebt en het op een zelfstandige wijze kan uitvoeren.
Je bent dan klaar om als socioloog de wereld in te trekken. 
Het verplichte deel van 36 stp. bestaat uit:
- Hedendaagse sociologische theorieën
- Gevorderde data-analyse voor sociale wetenschappen
- Masterproef en masterseminarie
- European population issues
Het masterprogramma omvat voor 24 stp. keuze.
Je kiest tussen vier opties: 
- Bevolkingsonderzoek
- Hedendaagse theorieën en cultuur
- Algemene keuze studiedelen 
- Organisatie en beleid.

Universiteit Antwerpen
De masteropleiding sociologie legt de klemtoon op de wetenschappelijke analyse van het sociaal beleid.
Je verdiept je in de hedendaagse ontwikkeling van de sociologische discipline en in de algemene beleidstheoretische inzichten.
Je verwerft een grondige kennis van en inzicht in de structuren, de processen, de problemen en het beleid omtrent één van de volgende maatschappelijke domeinen:
- milieu en wonen
- gezondheid en welzijn
- cultuur en onderwijs
- gezin en levensloop
- arbeid, uitsluiting en ongelijkheid
Je leert deze domeinen sociologisch te analyseren.
Je bouwt diepgaande kennis op van sociologische theorie en methodologie en je leert deze kennis op een specifiek maatschappelijk domein toe te passen. 

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Velen vinden werk in de sector van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs – als docent in het hoger onderwijs of als onderzoeker aan een universiteit –, in de sociaal-culturele sector en de welzijnssector.
Anderen zijn tewerkgesteld bij vormingsdiensten, studiediensten van de overheid, politieke partijen …
Ook worden sociologen vaak aangesteld als veranderingsdeskundige.
In de sociaal-culturele sector en de welzijnssector bekleden sociologen de functie van cultuurbeleidcoördinator, OCMW-stafmedewerker of beleidsontwikkelaar.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  EU International Relations and Diplomacy Studies (E - F)  
  European Interdisciplinary Studies (E - F)  
  European Political and Governance Studies (E - F)  
  European Politics and Policies (E)  
  Openbare en militaire administratie (KMS)  
  Politieke en militaire wetenschappen (KMS)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 12-12-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.