Opleiding: Stedenbouw en ruimtelijke planning
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen
De opleiding is opgebouwd rond vier basistaken van de stedenbouwkundige of ruimtelijke planner:
analyseren, ontwerpen, uitvoeren en evalueren.
De opleiding besteedt veel aandacht aan het analyseren van de ruimtelijke en bestuurlijke context.
Daarvoor worden wetenschappelijke theorieën, modellen en methodes aangeleerd.
Het ontwerp wordt ruim opgevat en omvat zowel het ontwerpen van plannen als beleidsvoorstellen. 
Ontwerpende competenties worden vooral aangeleerd via de ontwerpstudio’s, waar studenten een realistische planningsopdracht in groepswerk moeten uitvoeren. 
Naast de ontwikkeling van plannen en beleidsvoorstellen hecht de opleiding veel belang aan de uitvoeringsaspecten. 
Masterstudenten moeten immers in staat zijn om plannen ook daadwerkelijk uit te voeren binnen de financiële, technische, juridische en maatschappelijke randvoorwaarden. 
Tot slot vormt het evalueren van ruimtelijke projecten en plannen en onderzoek een belangrijk aspect in de opleiding. 
Zo geeft de opleiding voldoende aandacht aan vaardigheden met betrekking tot de praktijk van de vergunningverlening en adviesverlening en met betrekking tot onderzoekscompetenties door aandacht te besteden aan onderzoeksmethodes.


UGent
De opleiding kent een dubbele structuur met een duidelijke opsplitsing tussen het eerste en tweede masterjaar. Alle vakken in het eerste jaar worden in het Nederlands gegeven, en garanderen de professionele, min of meer lokale onderbouw voor het werken als stedenbouwkundige en ruimtelijk planner in Vlaanderen.
Het tweede jaar bestaat uit een volledig Engelstalig programma, waarin een verdere verdieping vooropstaat tot (inter)nationaal erkende Masters of Science in Urbanism and Planning.
Dit tweede jaar staat sterk in het teken van academische én internationale vorming.
Het staat nadrukkelijk open voor inkomende buitenlandse studenten via internationale Erasmusuitwisseling met universiteiten buiten België.
Eigen studenten kunnen in het tweede jaar een semester in het buitenland gaan studeren.
De opleiding is opgebouwd uit vakken die:
– de technische vaardigheden van de stedenbouw en ruimtelijke planning aanleren;
– de inhoudelijke kern van de discipline doceren rond de kennis van de ruimte, stedenbouw- en planningstheorie, ontwerpen op verschillende schaalniveaus, omgaan met planningsprocessen, instrumentarium en beleidsinstrumenten;
– een verdere specialisatie van de student mogelijk maken, rond bijvoorbeeld actorgerichte governance, logistiek en transportbeleid, stedelijk project, landschap en waterbeheer, etc.
Tussen die pijlers bestaat een sterke relatie.

VUB
Het masterprogramma biedt je een opleiding waarin je de uitdaging aangaat om je creativiteit en ontwerptalent te ontwikkelen in combinatie met wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden.
De wisselwerking tussen maatschappij en ruimte wordt onderzocht en verklaard, en er worden oplossingen aangereikt voor ruimtelijke problemen.
De opleiding is bij uitstek multidisciplinair.
Ze biedt een uniek inzicht in de Vlaamse en Brusselse planningscontext en gaat de vergelijking aan met de internationale ontwikkelingen op ruimtelijk vlak. 
De masteropleiding STeR* is opgebouwd rond drie pijlers.
- De eerste pijler ruimte en maatschappij omvat een reeks algemene vakken die de economische, sociale, historische, geografische, politieke, mobiliteits- en landschappelijke aspecten van onze maatschappij bestuderen vanuit een ruimtelijk perspectief.
Deze worden aangeboden in combinatie met ontwerpgebonden theoretische opleidingsonderdelen die historische en actuele thema’s in de stedenbouw en ruimtelijke planning behandelen, inzicht verschaffen in de publieke ruimte en methoden en technieken van stedenbouwkundig onderzoek aanleren.
- De tweede pijler is het ontwerp.
Aan de hand van vier ontwerpstudio’s ontwikkel je jouw competentie als ontwerper in aanloop naar de masterproef.
De ontwerpstudio’s hebben een sequentiële opbouw waarbij steeds complexere en meer stedelijke situaties bestudeerd worden.
- De derde pijler bestaat uit de studie van planvormen en het instrumentarium met betrekking tot ruimtelijke planning, recht, projectmanagement en participatie.

KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent  KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel


Het opleidingsprogramma bestaat uit vijf leerlijnen waarin theoretische kennis en concrete toepassing evenwaardig aan bod komen:
- Drie inhoudelijke leerlijnen behelzen respectievelijk analyse en ontwerp van de ruimte, beleid en realisatie van de ruimte, en sociale en ecologische aspecten van de ruimte. In die inhoudelijke leerlijnen word je na het aanreiken van kennis en inzicht in theorievakken uitgedaagd om ze in een studio concreet aan te wenden.
- Twee generieke leerlijnen gaan respectievelijk over professioneel en wetenschappelijk denken en handelen en komen aan bod in een aantal specifieke opleidingsonderdelen.
Daarnaast kun je zelf kiezen in welke richting je je professionele en academische kennis, vaardigheden en attitudes wil versterken door het kiezen van een onderzoeks- en ontwerpseminarie. De vijf leerlijnen komen samen in de masterproef waarbij je de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes integreert in een zelfstandig gevoerd onderzoek.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:


• Architectuur
• Industriële wetenschappen en technologie
• Toegepaste wetenschappen

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Het belang van stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners wordt groter als gevolg van de groeiende schaarste aan ruimte.
Uit de praktijk blijkt dat de meeste afgestudeerde planologen terechtkomen in diverse overheidsdiensten op Europees, nationaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.
Daarnaast is er een gedeelte dat in de privésector terechtkomt: in planologische privéstudiebureaus en in de bedrijfswereld.
Voor de afgestudeerden staat een breed domein in de ambtenarij open (centraal, provinciaal, gemeentelijk) waar de hoofdtaak niet bestaat uit eigen ontwerparbeid maar uit het interpreteren en omgaan met ontwerpen, het formuleren van advies over diverse dossiers, het meebeoordelen van beleidsprogramma\'s, het vertalen van bijvoorbeeld structuurplannen in sectorale programma\'s.
Men moet kunnen functioneren binnen een planningsteam zonder zelf als planner/ontwerper op te treden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Bioethics (E)  
  Development Evaluation and Management (E)  
  Digital humanities (E)  
  European Integration (E)  
  Globalisation and Development (E)  
  Governance and Development (E)  
  Medische stralingsfysica  
  Public Health - Disease Control (E)  
  Public Health - Health Systems Management and Policy (E)  
  Public Health - International health (E)  
  Publiek management  
  Santé Publique - Contrôle des Maladies (F)  
  Santé Publique - Politique et Management des Système de Santé (F)  
  Space Studies (E)  
  Sportgeneeskunde  
  Technology for Integrated Water Management (E)  
  Tropical Animal Health (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Sint-Lucas Brussel (16A)
    Paleizenstraat 65-67
1030 Schaarbeek
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
KU Leuven, Campus Sint-Lucas Gent (16D)
    Hoogstraat 51
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-01-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.