Opleiding: Pedagogische wetenschappen
Afstudeerrichting: zonder specifieke afstudeerrichtingen
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Deze brede bachelor bereidt voor op de afstudeerrichtingen 'Orthopedagogiek' en 'Onderwijs- en vormingswetenschappen' binnen de master in de Pedagogische wetenschappen van de KU Leuven.


Je leert opvoeding, onderwijs en vorming begrijpen en optimaliseren om individuen, groepen, instellingen en beleidsinstanties te begeleiden. Zo verdiep je je o.a. in de historische en filosofische achtergronden van recente ontwikkelingen in opvoeding, onderwijs en vorming, in onderzoek naar leren en werken in team, de effecten van probleemgestuurd leren, het opvoeden van kinderen met een beperking, nieuwe technologieën in vorming en opleiding en de meerwaarde van jeugdwerk in kansarme buurten.


Je leert out-of-the-box te denken door de verschillende wetenschapsdomeinen die aan bod komen. De ruime gemeenschappelijke basisvorming zorgt ervoor dat je je een beeld vormt over mens en opvoeding, ingebed in de maatschappelijke werkelijkheid. De opleiding is in de eerste plaats theoretisch en wetenschappelijk, maar voorziet ook een kennismaking met de pedagogische praktijk.


Er gaat bijzondere aandacht naar methodologie, statistiek en de vorming van een onderzoekende houding. Bij alle opleidingsonderdelen staat een kritische benadering centraal en wordt wetenschappelijk denken aangemoedigd. De methodologische opleidingsonderdelen stellen je in staat om het onderzoek te begrijpen, te analyseren en te evalueren en om zelfstandig wetenschappelijke literatuur te verwerken. Met die onderzoekscompetenties en de andere opgedane kennis en vaardigheden ga je aan de slag om een praktijkprobleem aan te pakken in je bachelorproef in de derde fase.


Voor wie?


Je hebt interesse in: • opvoeding, onderwijs en hervorming en de relatie met samenleving en cultuur

 • de gewone en bijzondere opvoeding, vorming enontwikkeling van mensen in de context van gezin, school, organisatie en brede samenleving

 • de opvoeding, vorming en ontwikkeling van personen met fysieke, sensoriële en verstandelijke beperkingen, leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen

 • wetenschappelijk onderzoek

 • wijsgerige en kritische reflectie


Kennis en vaardigheden: • goede taal- en schrijfvaardigheden (voornamelijk Nederlands en Engels)

 • onderzoeksmatig denken, analytisch en logisch redeneren

 • goed inlevingsvermogen, met een kritische blik

 • luisterbereidheid, sociaal betrokken en communicatief

 • graag met anderen samenwerken

 • respect voor diversiteit

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De tewerkstellingsmogelijkheden zijn zeer breed. Voorbeelden zijn:
onderwijs: scholen(gemeenschappen), hogescholen, universiteiten, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), onderwijskoepels of inrichtende machten, nascholingsorganisaties, Vlaamse Onderwijs raad, inspectie, pedagogische begeleiding
welzijnssector: organisaties van opvoedingsondersteuning, opbouwwerk met mensen in armoede, , zorg aan vluchtelingen en migranten, initiatieven rond kunsteducatie, volwasseneneducatie, Kind & Gezin, algemeen welzijnswerk, ondersteuning van personen met een handicap, bijzondere jeugdbijstand, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s)
gezondheidszorg: (kinder)psychiatrie, centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, pediatrie, zelfstandige praktijk, eerstelijns gezondheidszorg
ontspanning, cultuur en sport: educatieve diensten, musea, sport verenigingen, jeugdwerk, vereniging- en bewegingswerk met volwassenen en jongeren, initiatieven rond kunsteducatie, volwasseneneducatie
openbare besturen: ministerie, studiediensten van politieke partijen, parlement
profitsectoren: uitgeverijen, consultancy, Human Resource Development, loopbaanleren en -begeleiding
onderzoek: universiteiten, hogescholen, onderzoeks - instituten


Concreet kan de taakinvulling van pedagogen bestaan uit:
• ontwerpen en uitbouwen van (ortho)pedagogische hulp
• diagnostische activiteiten en handelingsplanning
• advisering en begeleiding van ouders, leerkrachten, begeleiders, directies
• persoonsgerichte begeleiding of behandeling
• begeleiden van participatorische en emancipatorische processen
• voorbereiding en evaluatie van (pedagogisch) beleid
• kwaliteitszorg in onderwijs- en zorgverleningsinstellingen
• organisatie van overleg (intern en extern) aangepast aan doelgroepen
• opzetten en uitvoeren van onderzoek
• ontwerpen van leeromgevingen, vormingspraktijken en trainingen


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 
    Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies (Academische bachelor - HO)
    Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde (Academische bachelor - HO)
    Pedagogische wetenschappen : Sociale agogiek (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Agogische wetenschappen  
  Clinical linguistics (E)  
  Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen  
  Educatieve studies  
  Educational sciences (E)  
  Educational studies (E)  
  Onderwijskunde  
  Opleidings- en onderwijswetenschappen  
  Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies  
  Pedagogische wetenschappen : Onderwijs- en vormingswetenschappen  
  Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek  
  Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde  
  Psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie  
  Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid  
  Psychologie : Klinische psychologie  
  Psychologie : Klinische psychologie kinderen en jongeren  
  Psychologie : Klinische psychologie volwassenen en ouderen  
  Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie  
  Psychologie : Theorie en Onderzoek  
  Psychology : Theory and research (E)  
  Social and cultural anthropology (E)  
  Sociale en culturele antropologie  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 16-05-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.