Opleiding: Mobiliteitswetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Verkeerskunde
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen, Toegepaste economie, Vervoer,
 
 
Klemtonen
 

De bacheloropleiding Mobiliteitswetenschappen bestaat uit 180 studiepunten en neemt een totale tijdsduur van 3 studiejaren in beslag. In deze opleiding staat mobiliteit en verkeersveiligheid centraal. De student verdiept zich in de relatie tussen mens (gedrag), maatschappij (beleid, omgeving/milieu) en modi (verplaatsingsmogelijkheden) en leert:  • mobiliteitsuitdagingen (bv. Hoe omgaan met energieschaarste? Hoe omgaan met een vergrijzende bevolking die langer met de wagen wil blijven rijden?) te signaleren en hierin trends en ontwikkelingen op te sporen;

  • mobiliteitsvraagstukken (bv. Hoe een locatie bereikbaar houden? Hoe een buurt meer leefbaar en veiliger kan worden?) te analyseren, onderzoeken en bespreekbaar te maken;

  • oplossingen en maatregelen (bv. campagnes, infrastructureel ontwerp, slimme verkeerslichten) te formuleren, in te voeren en de effecten ervan te evalueren en bij te sturen indien nodig;

  • over deze oplossingen en maatregelen te communiceren met zowel andere deskundigen (bv. ingenieurs, juristen, economen, psychologen), betrokkenen (bv. buurtbewoners, doelgroepen) als de overheid (bv. beleidsmakers, politici).


De bacheloropleiding Mobiliteitswetenschappen is een opleiding met vakken uit verschillende domeinen. In het studieprogramma vertaalt zich dit in 7 thematische leerlijnen: (1) algemene verkeerskunde en mobiliteit, (2) gedrag, (3) techniek en infrastructuur, (4) omgevingsmanagement, (5) onderzoek en communicatie, (6) toepassen, (7) ondersteunende disciplines. Elke invalshoek wordt doorheen de bachelorjaren qua moeilijkheidsgraad en kennis geleidelijk opgebouwd en uitgebreid. Verder is er in de bacheloropleiding Mobiliteitswetenschappen veel aandacht voor toepassingen in real life praktijkopdrachten (bv. fietsbeleidsplan voor gemeente uitwerken, meehelpen aan mobiliteitsplan voor WK veldrijden 2016 in Zolder) en excursies (bv. Hasselt, Gent, Maastricht).


Voor wie?


Mobiliteitswetenschappen is een domein dat je nog niet bent tegengekomen in het secundair onderwijs. Uiteraard verwachten wij dan ook geen specifieke voorkennis van je met betrekking tot mobiliteitsthema’s.


In het eerste bachelorjaar Mobiliteitswetenschappen is statistiek een ondersteunend vak. Voor statistiek is een behoorlijke vaardigheid in elementaire rekentechnieken en basiskennis van een aantal fundamentele wiskundige/statistische begrippen vereist. Wiskunde is geen afzonderlijk opleidingsonderdeel in het bachelorcurriculum, maar wordt in verschillende opleidingsonderdelen gebruikt om toepassingen binnen het vakgebied van Mobiliteitswetenschappen te begrijpen en te verklaren. Concreet betekent dit dat het wenselijk is dat een student in het secundair onderwijs minstens 4 u wiskunde heeft gevolgd.


Voor wat betreft de voorkennis voor talen: dit is enkel van toepassing voor studenten die in het derde bachelorjaar kiezen voor een taal als keuzevak. Voor Frans en Engels wordt er verder gebouwd op wat je in het secundair onderwijs hebt geleerd. Voor Frans bestaat de mogelijkheid om je voorkennis op te frissen aan de hand van e-modules voor grammatica en algemene taalkennis (communicatieve vaardigheden). Voor Duits wordt geen voorkennis verwacht.


Er wordt ruime belangstelling en kennis verwacht met betrekking tot de politieke, sociale en economische actualiteit, kennis van de hedendaagse geschiedenis, de recente ontwikkelingen op dit gebied en uiteraard belangstelling voor mobiliteit en verkeer.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Van verkeersdeskundigen wordt verwacht dat ze mobiliteits- en verkeersproblemen kunnen herkennen, analyseren en gestructureerd weten aan te pakken.
Streven naar duurzame ontwikkelingen met aandacht voor financiële, wettelijke en milieuaspecten is een permanente opdracht.
Ze zijn allround inzetbaar doch vanuit het keuzetraject komen ze terecht in ingenieurs- en ontwerpbureaus (technisch traject), in het bedrijfsleven of in de overheidssector (economisch traject).
Ze geven ook vaak opleiding en voorlichting en staan in voor sensibiliseringscampagnes (sociaal traject).
Verkeersdeskundigen kunnen aan de slag bij de Federale en Gewestelijke Overheid (Administratie wegen en verkeer, gemeentebesturen), bij diensten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn), als ontwerper bij advies- en planbureaus, bij de Onderzoekscel van de politie, bij belangenverenigingen (Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid), bij beroepsverenigingen (o.a. FEBIAC), in onderwijs en onderzoek, maar ook bij fabrikanten en verzekeringsmaatschappijen.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Mobiliteitswetenschappen  
  Transportation sciences : Mobility management (E)  
  Transportation sciences : Traffic safety (E)  
  Transportation sciences : Transport Policy and Planning (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D ()
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-06-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.