Opleiding: Specifieke lerarenopleiding humane wetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Specifieke lerarenopleiding - HO
 
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen:
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

De lerarenopleiding kan gevolgd worden na het behaald hebben van een diploma van bachelor of master (of een gelijkaardig einddiploma van de tweede cyclus). 
Tot het volgen van een specifieke lerarenopleiding kan de student ook worden toegelaten op grond van een diploma van kandidaat of professionele bachelor op voorwaarde dat hij tegelijkertijd is ingeschreven voor een schakelprogramma en/of een masteropleiding.
Een student kan rechtstreeks inschrijven in een afstudeerrichting van een lerarenopleiding die aansluit bij zijn basisopleiding (bachelor- en masteropleiding samengenomen).
Als aansluitende opleidingen worden beschouwd: de basisopleidingen waarin ten minste 40 studiepunten zijn verworven of verworven zullen worden in de discipline van de vakdidactiek(en) van de afstudeerrichting.
Dit minimum bedraagt 60 studiepunten per taal voor de SLO Talen, waarvan 6 op masterniveau.
Voor de niet-aansluitende lerarenopleidingen kan de student een toelating vragen via een gemotiveerd schrijven aan de programmadirecteur van de lerarenopleiding.

 
Klemtonen
 

De specifieke lerarenopleiding (SLO) bereidt je voor op de functie van leraar. 
Het diploma van leraar is vereist om benoemd te worden in het secundair onderwijs. 
Tijdens de opleiding verwerf je communicatie- en presentatievaardigheden die nuttig zijn voor elke job die wat met opleiding of training te maken heeft, ook buiten het onderwijs.

De opleiding is gebaseerd op onderwijskundig, didactisch en vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek. 
Je leert deze wetenschappelijke en onderwijsvernieuwende inzichten op een flexibele manier toepassen in diverse contexten.

Daarnaast krijg je de kans om leerervaringen op te doen in diverse authentieke werkomgevingen en leer je de academische kennis en vaardigheden die je verwierf in je masteropleiding, aanwenden en integreren in de onderwijspraktijk.
Het leerproces op de werkvloer wordt ondersteund door de mentoren van de stageplaats en door de stagebegeleiders.

De SLO omvat 60 studiepunten: 
Algemeen pedagogisch-didactisch (10 stp), Specifiek gedeelte (16 stp), Keuzegedeelte (4 stp) en Stagegedeelte (30 stp). De opleiding kan voltijds of deeltijds gevolgd worden.
Je kunt de specifieke lerarenopleiding volgen via verschillende trajecten:
-  In combinatie met je masteropleiding
-  Als onderdeel van de masteropleiding in een aantal richtingen
-  Na je masteropleiding. 


Specifieke lerarenopleiding humane wetenschappen aan de VUB heeft volgende profielen:  • gedrags- en cultuurwetenschappen

  • geschiedenis

  • kunst- en erfgoededucatie

  • economie, boekhouden & recht


De VUB zet in op specifieke lerarenopleidingen opgebouwd rond de bekwaamheidsbewijzen die masterstudenten aan de VUB kunnen behalen met de lerarenopleiding. Een bekwaamheidsbewijs bestaat uit een diploma dat vakkennis bewijst (bv. master sociologie) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (bv. diploma van leraar). Het bekwaamheidsbewijs bepaalt o.a. de vakken die men mag geven.


Om de praktijkrelevantie nog te verhogen stemt de clustering van de vakken in 5 specifieke lerarenopleidingen in grote mate overeen met de vakgroepwerking binnen secundaire scholen. Instroom in een SLO wordt georganiseerd op basis van de bekwaamheidsbewijzen waar de student na het behalen van het basisdiploma voor in aanmerking komt.


Het programma van de specifieke lerarenopleiding wordt modulair aangeboden en bestaat uit 6 basismodules en één keuzemodule. De basismodules worden aangeboden tijdens een beperkt aantal lesweken, dit geeft je de mogelijkheid om je in te schrijven voor een module die na een aantal lesweken afgerond is. 
De modules kennen (behoudens module 1, 6 en de keuzemodule) een strikte volgtijdelijkheid, het succesvol beëindigen van een module geeft je toegang tot de volgende. De modules worden per academiejaar 2 keer aangeboden, je kiest dus zelf de duurtijd en belasting van je traject. 
Overzicht van de op te nemen modules met aanduiding van het aantal lesweken:
- Module 1: Urban Education: 1 lesweek --> week 2
- Module 2: Leren van individuele leerlingen: 4 lesweken --> week 3 – 6 of 23-26
- Module 3: Krachtige leeromgeving: 8 lesweken --> week 7 – 14 of 27 – 36
- Module 4: Diversiteit en grootstad: 5 lesweken --> week 22 – 26 of 2-6
- Module 5: Positief en zorgend leerklimaat: 4 lesweken --> week 27 -32 of 7-10
- Module 6: Brede school: verschillende opties mogelijk
- Keuzemodule: verschillende keuzeopleidingsonderdelen mogelijk

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Je diploma van leraar, in combinatie met een masterdiploma, geeft je lesbevoegdheid in de tweede en derde graad secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs.
De inhoudelijke expertise om bepaalde schoolvakken te geven, wordt bepaald door je masterdiploma (en niet door het SLO-traject). 
Voor die vakken heb je het \'vereiste bekwaamheidsbewijs\', voor de meeste andere vakken heb je een \'voldoend geacht bekwaamheidsbewijs\'. 
Met beide bekwaamheidsbewijzen kun je worden aangesteld en benoemd.

Je diploma van leraar kan pas worden uitgereikt na het behalen van je masterdiploma. 

 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
 
Gegevens bijgewerkt tot 15-04-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.