Opleiding: Sociaal werk
Afstudeerrichting: Kunst- en cultuurbemiddeling
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Gedragswetenschappen, Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

 


De opleiding bestaat uit:
- een brede algemene vorming via de studie van de menswetenschappen;
- de studie van de organisatie van het sociaal werk;
- de studie van sociaal-agogische processen en training in het toepassen van die processen en van sociale vaardigheden;
- practica, stage en een eindwerk.
In het 1ste jaar is het programma gemeenschappelijk. 
Centraal staat een inleiding in diverse menswetenschappen: filosofie, sociologie, psychologie, economie, recht, politieke en sociale geschiedenis. 
Er gaat ook aandacht naar de organisatie van welzijnswerk, naar contacten met het werkveld en naar de training van de basisvaardigheden van het beroep. 
Je leert alle aspecten van het sociaal werk kennen. 
Vanaf het tweede jaar kies je voor een inhoudelijke profilering, door de keuze van een afstudeerrichting. Menswetenschappelijke vakken komen ook nog aan bod in het 2de jaar. 
De klemtoon ligt op de studie en de training van methodieken (bv. hulpverlening, vormingswerk, opbouwwerk, personeelswerk, sociaal-juridische dienstverlening, groepswerk, onderzoeksmethoden) en op een grondige kennismaking met het beroep, onder andere via een stage. 
Is het studieprogramma van het 1ste jaar in de diverse hogescholen sterk gelijklopend, dan treden in het 2de jaar grotere verschillen op. 
Dit heeft vooral te maken met het al dan niet aanbieden van keuzevakken volgens de gekozen afstudeerrichting. 
In het 3de jaar staat het programma volledig in het teken van de gekozen afstudeerrichting.


Elke hogeschool legt eigen accenten maar globaal gezien omvat het programma: de studie van ontwikkeling in en het beleid ten aanzien van het gekozen werkterrein, beroepsethiek, een verdere uitdieping van methodische vraagstukken, een stage van 4 tot 5 maanden en een eindwerk.


De opleiding leidt tot de beschermde titel van \'maatschappelijk assistent\'.


Afstudeerrichting Kunst- en cultuurbemiddeling:


In deze afstudeerrichting combineer je  • kennis van kunst en cultuur

  • met inzichten en vaardigheden in bemiddeling en begeleiding. 


Een gedeelte van het programma is gemeenschappelijk. Ongeveer 80 studiepunten van je opleiding is afstudeerrichting-specifiek.
Theoretische kennis pas je meteen toe. In het 2de jaar loop je 6 weken stage. In het 3de jaar 8 weken. Waar? In de ruime sector van kunst en cultuur.


 Wat doe je op stage? Bemiddelen:  • tussen artiest en bezoeker,

  • tussen publiek en kunst,

  • tussen cultuur en buurt.


Je geeft bijvoorbeeld kansen aan jonge muzikanten in een cultuurcentrum. Of je maakt moeilijke museumteksten helder en concreet….


Naast de stages verbreed en verdiep je je kennis.
Je krijgt tools om meer mensen enthousiast te maken voor cultuur.  • Je leert samenwerken, organiseren en netwerken.

  • Je schrijft projectdossiers, zoekt financiering en overlegt met andere organisaties.

  • Je onderzoekt, coördineert, voert uit en evalueert.

  • Je geeft rondleidingen en workshops.


Je werkt aan een artistiek referentiekader. Je traint je begeleiders- en onderzoeksvaardigheden.
Je werkt een project uit van A-Z in opdracht van de kunst en cultuursector.


Voor wie?


Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet vereist.
Je hebt een passie voor kunst en cultuur. Je wil die passie delen. Je werkt graag met mensen.
Je wil drempels verlagen en kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen.


 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Sociale werkers verlenen professionele diensten om het persoonlijk, interpersoonlijk en maatschappelijk functioneren van mensen te bevorderen en om belemmeringen die daarbij optreden op te heffen.
Ze vervullen een brugfunctie tussen mens en samenleving.
Ze bewegen zich in het spanningsveld tussen enerzijds individuen en groepen met hun eigen mogelijkheden, moeilijkheden en verwachtingen, en anderzijds de samenleving die normen stelt, kansen biedt of beperkingen oplegt.

Als kunst- en cultuurbemiddelaar zorg je voor participatie, gemeenschapsvorming, publieksvernieuwing en diversiteit in de cultuursector. Je werkt in cultuurcentra, bibliotheken, festivals, sociaal-artistieke projecten, musea, theaters, kunsteducatieve erkingen, erfgoedprojecten, muziekclubs, concertorganisaties.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen binnen Sociaal werk zijn:

    Sociaal werk : Maatschappelijk werk (Professionele bachelor - HO)
    Sociaal werk : Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor - HO)
    Sociaal werk : Personeelswerk (Professionele bachelor - HO)
    Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk (Professionele bachelor - HO)
    Sociaal werk : zonder afstudeerrichtingen (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid (9H)
    Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-12-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.