Verpleegkunde - Graduaatsopleiding

Klemtonen

HBO5- Verpleegkunde  behoort tot het hoger onderwijs en situeert zich tussen het secundair onderwijs (SO) en de Professionele bachelor 5Pba). Het behoort tot het niveau 5 van de  Vlaamse kwalificatiestructuur. De volledige opleiding duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules verspreid over 6 semesters:

Initiatie verpleegkunde Oriëntatie algemene gezondheidszorg Toegepaste verpleegkunde 
Verpleegkundige basiszorg Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

De opleiding is sterk praktijkgericht. Stages zijn een essentieel onderdeel. Ze nemen dan ook de helft van je opleiding in. De complexiteit en het aantal uren stage stijgt naarmate je vordert in je opleiding. Elke module heeft een specifieke inhoud en specifieke stages.

Je stage heeft steeds te maken met de module die je op dat moment volgt. 
Daarnaast krijg je nog veel praktijkoefeningen.

Flexibele opleiding :

HBO5-Verpleegkunde is modulair en flexibel opgebouwd. Elke module is opgebouwd uit afwisselend les & stage. 
Je kan per module  inschrijven. Je kan slechts 1 module tegelijk volgen.
Meestal zijn er verschillende instapmomenten. Zo kan je je opleiding in de meeste scholen starten op 1 september of op 1 februari.

Aangezien de opleiding flexibel georganiseerd kan worden, kan de studieduur verschillen. Deze is immers afhankelijk van het traject dat je kiest. Als je even stopt tussen het volgen van verschillende modules bvb., zal je opleiding langer duren. 

Ook qua lesmomenten zijn er veel variaties mogelijk:

 • Een aantal scholen organiseren enkel dagonderwijs. Je volgt dan voltijds of 4 dagen per week les. Vaak kan je je opleiding combineren met deeltijds werken. Dan worden de lessen op andere momenten gegeven. Stages worden geregeld in functie van je werkschema.
 • In sommige scholen is gecombineerd onderwijs enkel mogelijk met een job in het weekend, in andere met een deeltijdse job tijdens de week.

Module 1: Initiatie in de verpleegkunde
Dit is de startmodule.
Hier komen vakken als anatomie, visie op verpleegkunde, ethiek aan bod.
Eenvoudige verpleegkundige zorgen worden aangeleerd zoals bedopmakingen, hygiëne, opname parameters, toedienen van lavementen, de eerste stappen in relationele vaardigheden. 

Module 2 : Verpleegkundige basiszorg
Hier wordt de theorie verder aangeboden en als verpleegtechnieken worden inspuitingen en eenvoudige verbandzorg aangeleerd.
Na deze twee modules kan je je laten registreren als zorgkundige.
Hierna volg je de oriëntatie algemene gezondheidszorg en de oriëntatie ouderen- en geestelijke gezondheidszorg. 

Module 3: Oriëntatie algemene gezondheidszorg
Tijdens deze module leer en oefen  je alle (basis)vaardigheden die je als toekomstig verpleegkundige onder de knie dient te krijgen, en voornamlijk op verpleegtechtnisch vlak. 
Uiteraard gebeurt dit steeds met de nodige aandacht voor je communicatieve vaardigheden. 
Je loopt stage in een Algemeen Ziekenhuis, bij voorkeur op een chirurgische en een inwendige verpleegafdeling.

Module 4: Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

In deze module staan twee specifieke groepen van zorgvragers centraal, nl: de oudere zorgvrager en de zorgvrager in de geestelijke gezondheidszorg. 
Je leert tijdens deze module omgaan met verpleegproblematiek die zeer eigen is aan het verplegen van ouderen, en je leert een zorgvrager begeleiding die het psychisch moeilijk heeft.  

Tijdens deze module loop je stage op een afdeling Acute Geriatrie van een Algemeen Ziekenhuis én je neemt een kijkje achter de schermen van een psychiatrische verpleegafdeling.

Module 5: Toegepaste verpleegkunde
Afhankelijk van je interesse en je ervaringen tijdens de vorige modules, kan je in de laatste module kiezen uit drie veldoriëntaties, die de klemtoon van je opleiding sterk zullen bepalen. 
Welke keuze je ook maakt, het toepassen van je kennis en vaardigheden, het  coördineren en organiseren van verpleegkundige zorg staan in deze module centraal.  
Ook het uitgereikte diploma blijft - ongeacht je keuze - identiek.  Je kan kiezen tussen volgende veldoriëntaties:

 • Geestelijke Gezondheidzorg 
 • Ouderen- en Thuiszorg 
 • Ziekenhuisverpleegkunde 

Aanvullingstraject naar de professionele bachelor Verpleegkunde 

 • Na een HBO5 -Verpleegkunde is het mogelijk om een brugopleiding/aanvullingstraject te volgen om het diploma van professionele bachelor in de verpleegkunde te behalen.
  Via een verkort traject behaal je dan je professioneel bachelordiploma van niveau 6.
 • Je kan verschillende opleidingen volgen om je te vervolmaken in een specifiek vakgebied.
 • Je kan de lerarenopleiding volgen om in het onderwijs te stappen.

Waar kan ik later werken? 

Met het diploma van HBO5- Verpleegkunde kun je als verpleegkundige aan de slag op vele plaatsen. Bovendien kiest je voor 100% werkzekerheid. Je kan terecht in/bij: 

 • algemene ziekenhuizen,
 • psychiatrische centra,
 • poliklinieken,
 • kinderdagverblijven,
 • ontwikkelingssamenwerking,
 • woonzorgcentra,
 • de thuiszorg,
 • bedrijven,
 • vluchthuizen,
 • revalidatiecentra,
 • voorzieningen voor mensen met een beperking,
 • Artsen zonder Grenzen …

Verschil met de Professionele bachelor (PBA) Verpleegkunde

HBO5 duurt 3 jaar en wordt georganiseerd in scholen voor secundair onderwijs, de PBA-opleiding Verpleegkunde duurt 4 jaar en wordt georganiseerd aan de hogeschool.

De HBO5 opleiding is veel meer praktijkgericht en op maat van de student.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt starten in  HBO5- Verpleegkunde als in het bezit bent van een van de volgende studiebewijzen:

 • het diploma secundair onderwijs ; 
 • een getuigschrift van de 3e graad (BSO). Je hoeft in dat geval nog geen 18 te zijn;
 • een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (minimaal 900 lestijden).

Als je het secundair onderwijs niet hebt afgemaakt, maar je bent ouder dan 18 jaar*, kan je toegelaten worden na een toelatingsproef die de school organiseert.

*Als je wil starten op 1 september, moet je 18 worden voor 31 december van dat schooljaar. Als je wil starten op 1 februari moet je al 18 zijn.

Deze toelatingsproef bestaat meestal uit:

 • een gesprek waarbij gepeild wordt naar je motivatie, het profiel van je schoolloopbaan en je eventuele beroepsloopbaan +
 • een schriftelijke proef waarbij je getoetst wordt op begrijpend lezen en je algemene kennis van het Nederlands.

Het schoolbestuur beslist of toelatingsproeven georganiseerd kunnen worden. Zo ja, dan moet dit in het schoolreglement staan en dan is de school verplicht zo'n toelatingsproef te organiseren als een kandidaat-cursist dit vraagt.
Deze proef moet binnen de 5 lesdagen nadat je met de opleiding bent gestart, georganiseerd worden.

De toelatingsklassenraad beslist of je toegelaten wordt tot de opleiding (al dan niet op basis van een toelatingsproef). Deze beslissing is schooloverstijgend en geldt dus ook in andere scholen. 

Een school kan afwijkende toelatingsvoorwaarden tot de opleiding opnemen.
Deze kunnen enkel op basis van 
humanitaire, medische, psychische of sociale redenen.

In een aantal gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor een volledige module. Wie bijvoorbeeld al een 1e semester heeft gevolgd in de Professionele bacheloropleiding verpleegkunde, kan een vrijstelling krijgen voor de 1e module.

Situering

 
Studierichting: Verpleegkunde
Studiegebied: Gezondheidszorg
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Verzorging,

Sanctie

 • Wanneer je slaagt in een module ontvang je telkens een deelcertificaat.
 • Bij het succesvol afronden van je volledige opleiding behaal je het diploma ‘Gegradueerde in de Verpleegkunde. Hiermee kan je aan de slag in verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Het is een Internationaal erkend diploma.

Je kunt verder volgende studiebewijzen behalen:

 • Na het succesvol afronden van het 1e jaar, kun je je laten registreren als zorgkundige. Je hebt dan het statuut van Zorgkundige.
 • Als je geen diploma of studiegetuigschrift van de 3e graad van het secundair onderwijs had, maar wel een getuigschrift van de 2e graad SO, ontvang je naast je diploma van gegradueerde ook je diploma secundair onderwijs.

Studeren via de VDAB

Verpleegkunde is een knelpuntberoep. Via de VDAB kan je je HBO5- diploma verpleegkunde behalen.  Als werkzoekende kan je genieten van interessante voorwaarden om de opleiding te volgen. Zo behoud je tijdens je studie je uitkering + je inschrijvingsgeld en leermateriaal worden terugbetaald. Je kan bovendien in aanmerking komen voor vergoedingen, zoals een verplaatsingsvergoeding.

Voor meer info contacteer je VDAB Social Profit 

Studeren via Project 600

Als je al in de verzorgingssector werkt (bijvoorbeeld als logistiek medewerker of als verzorgende) kan je verpleegkunde bijstuderen. De aanvraagprocedure verschilt voor werknemers uit de privé-gezondheidssector  en werknemers uit de federale openbare gezondheidszorg.

Ingeval je werkt in de privé kan je voor meer informatie terecht bij je werkgever of neem je contact op met: Christelle op het nummer 0474/746581. Ingeval je werkt in de openbare sector consulteer je best de website Project 600 - Fe.Bi van het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdienst (IFG) of contacteer je  Christine (02/2503854) van het Intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten.


Let op!

Het Vlaams Hoger Beroepsonderwijs, zoals hierboven beschreven, verschilt van dat in Nederland. 
Daar staat HBO voor een professionele bachelor, vandaar ook dat in Vlaanderen de afkorting HBO5 werd geïntroduceerd. Het komt immers overeen met het niveau 5 in het kwalificatieraamwerk, waar het Nederlandse HBO overeenkomt met onderwijsniveau 6: de bachelor.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Sint-Guido Instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Sainte-Adresseplein 12   1070 Anderlecht
02 520 86 30     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Busleyden Atheneum - Campus Jette

(Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus)

Laarbeeklaan 121   1090 Jette
02 472 52 43     

Lesmoment: Weekdagtraject

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen

(Samenwerkingsverband KdG HBO5)

Noorderlaan 108   2030 Antwerpen
03 260 66 30     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5 Verpleegkunde Stuivenberg

(Samenwerkingsverband AP Hogeschool - AGSO)

Lange Beeldekensstraat 267   2060 Antwerpen
03 217 71 16     

Lesmoment: Weekdagtraject

HIVSET

(Samenwerkingsverband Track5)

Herentalsstraat 70   2300 Turnhout
014 47 13 00     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Sint-Aloysiusinstituut

(Samenwerkingsverband Track5)

Kolveniersvest 24   2500 Lier
03 480 29 10     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Track5)

Rooienberg 23   2570 Duffel
015 68 68 00     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Busleyden Atheneum - Campus Botaniek

(Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus)

Augustijnenstraat 78   2800 Mechelen
015 20 69 47     

Lesmoment: Weekdagtraject

St. Franciscusinstituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband HBO5 Leuven)

Herestraat 49   3000 Leuven
016 23 07 66     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5 Verpleegkunde Hast

(Samenwerkingsverband HBO5 Limburg)

Salvatorstraat 20   3500 Hasselt
011 24 62 40     

Lesmoment: Werkstudenttraject
Lesmoment: Weekdagtraject

Provinciaal instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5)

Kunstlaan 1   3500 Hasselt
011 26 05 10     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

HBO Verpleegkunde Genk

(Samenwerkingsverband HBO5 Limburg)

Synaps Park 5400 bus B   3600 Genk
011 18 06 50     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject
Lesmoment: Dagonderwijs via werkplekleren
Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

HBO5 Verpleegkunde Hast - Campus Pelt

(Samenwerkingsverband HBO5 Limburg)

Ursulinenstraat 13   3900 Pelt
011 24 62 40     

Lesmoment: Weekdagtraject

ZoWe Verpleegkunde Campus Brugge

(Samenwerkingsverband Howest)

Barrièrestraat 2d   8000 Brugge
050 977 555     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

HBO5-Campus Brugge

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Xaverianenstraat 10   8200 Sint-Michiels
050 30 51 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Brugge

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Rijselstraat 1   8200 Sint-Michiels
0491 72 74 63     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Oostende

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Leffingestraat 1   8400 Oostende
059 70 68 70     

Lesmoment: Weekdagtraject

ZoWe Verpleegkunde Campus Oostende

(Samenwerkingsverband Howest)

Frère Orbanstraat 145A   8400 Oostende
059 711 555     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Afstandsonderwijs / Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Kortrijk

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Sint-Martens-Latemlaan 1B   8500 Kortrijk
0499 77 22 34     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Tielt

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Grote Hulststraat 55   8700 Tielt
056 60 24 68     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Waregem

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Vijfseweg 2   8790 Waregem
056 60 24 68     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Roeselare

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Westlaan 99   8800 Roeselare
051 20 73 54     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Ieper

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Grachtstraat 11   8900 Ieper
056 28 06 00     

Lesmoment: Dagonderwijs via werkplekleren

BenedictusPoort voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Ebergiste De Deynestraat 2A   9000 Gent
09 222 37 82     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius campus Guislain

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

J. Guislainstraat 43   9000 Gent
09 216 35 50     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Molenaarsstraat

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Molenaarsstraat 30   9000 Gent
09 235 82 40     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Vesaliusinstituut Gent

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Keramiekstraat 80   9000 Gent
09 243 23 81     

Lesmoment: Weekdagtraject

Sint-Carolus Instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Hospitaalstraat 23   9100 Sint-Niklaas
03 780 89 07     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Sint-Niklaas

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Noordlaan 32   9100 Sint-Niklaas
0499 69 11 61     

Lesmoment: Weekdagtraject

Sint-Augustinus Instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Leopoldlaan 9   9300 Aalst
053 70 33 79     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Aalst

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Arbeidstraat 14   9300 Aalst
0493 31 75 54     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Ronse

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Ninovestraat 169   9600 Ronse
0477 25 41 89     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Zottegem

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

De Colfmackerstraat 11   9620 Zottegem
09 391 92 20     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Oudenaarde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Hoogstraat 20   9700 Oudenaarde
055 31 13 94     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Deinze

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Peter Benoitlaan 10   9800 Deinze
0499 69 11 56     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Eeklo

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Zuidmoerstraat 125   9900 Eeklo
09 341 82 29     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Verpleegkundige ( knelpuntberoep)

VDAB - Studie schoolverlaters: HBO5_verpleegkunde.pdf

Verpleegkunde - Graduaatsopleiding

Klemtonen

HBO5- Verpleegkunde  behoort tot het hoger onderwijs en situeert zich tussen het secundair onderwijs (SO) en de Professionele bachelor 5Pba). Het behoort tot het niveau 5 van de  Vlaamse kwalificatiestructuur. De volledige opleiding duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules verspreid over 6 semesters:

Initiatie verpleegkunde Oriëntatie algemene gezondheidszorg Toegepaste verpleegkunde 
Verpleegkundige basiszorg Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

De opleiding is sterk praktijkgericht. Stages zijn een essentieel onderdeel. Ze nemen dan ook de helft van je opleiding in. De complexiteit en het aantal uren stage stijgt naarmate je vordert in je opleiding. Elke module heeft een specifieke inhoud en specifieke stages.

Je stage heeft steeds te maken met de module die je op dat moment volgt. 
Daarnaast krijg je nog veel praktijkoefeningen.

Flexibele opleiding :

HBO5-Verpleegkunde is modulair en flexibel opgebouwd. Elke module is opgebouwd uit afwisselend les & stage. 
Je kan per module  inschrijven. Je kan slechts 1 module tegelijk volgen.
Meestal zijn er verschillende instapmomenten. Zo kan je je opleiding in de meeste scholen starten op 1 september of op 1 februari.

Aangezien de opleiding flexibel georganiseerd kan worden, kan de studieduur verschillen. Deze is immers afhankelijk van het traject dat je kiest. Als je even stopt tussen het volgen van verschillende modules bvb., zal je opleiding langer duren. 

Ook qua lesmomenten zijn er veel variaties mogelijk:

 • Een aantal scholen organiseren enkel dagonderwijs. Je volgt dan voltijds of 4 dagen per week les. Vaak kan je je opleiding combineren met deeltijds werken. Dan worden de lessen op andere momenten gegeven. Stages worden geregeld in functie van je werkschema.
 • In sommige scholen is gecombineerd onderwijs enkel mogelijk met een job in het weekend, in andere met een deeltijdse job tijdens de week.

Module 1: Initiatie in de verpleegkunde
Dit is de startmodule.
Hier komen vakken als anatomie, visie op verpleegkunde, ethiek aan bod.
Eenvoudige verpleegkundige zorgen worden aangeleerd zoals bedopmakingen, hygiëne, opname parameters, toedienen van lavementen, de eerste stappen in relationele vaardigheden. 

Module 2 : Verpleegkundige basiszorg
Hier wordt de theorie verder aangeboden en als verpleegtechnieken worden inspuitingen en eenvoudige verbandzorg aangeleerd.
Na deze twee modules kan je je laten registreren als zorgkundige.
Hierna volg je de oriëntatie algemene gezondheidszorg en de oriëntatie ouderen- en geestelijke gezondheidszorg. 

Module 3: Oriëntatie algemene gezondheidszorg
Tijdens deze module leer en oefen  je alle (basis)vaardigheden die je als toekomstig verpleegkundige onder de knie dient te krijgen, en voornamlijk op verpleegtechtnisch vlak. 
Uiteraard gebeurt dit steeds met de nodige aandacht voor je communicatieve vaardigheden. 
Je loopt stage in een Algemeen Ziekenhuis, bij voorkeur op een chirurgische en een inwendige verpleegafdeling.

Module 4: Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

In deze module staan twee specifieke groepen van zorgvragers centraal, nl: de oudere zorgvrager en de zorgvrager in de geestelijke gezondheidszorg. 
Je leert tijdens deze module omgaan met verpleegproblematiek die zeer eigen is aan het verplegen van ouderen, en je leert een zorgvrager begeleiding die het psychisch moeilijk heeft.  

Tijdens deze module loop je stage op een afdeling Acute Geriatrie van een Algemeen Ziekenhuis én je neemt een kijkje achter de schermen van een psychiatrische verpleegafdeling.

Module 5: Toegepaste verpleegkunde
Afhankelijk van je interesse en je ervaringen tijdens de vorige modules, kan je in de laatste module kiezen uit drie veldoriëntaties, die de klemtoon van je opleiding sterk zullen bepalen. 
Welke keuze je ook maakt, het toepassen van je kennis en vaardigheden, het  coördineren en organiseren van verpleegkundige zorg staan in deze module centraal.  
Ook het uitgereikte diploma blijft - ongeacht je keuze - identiek.  Je kan kiezen tussen volgende veldoriëntaties:

 • Geestelijke Gezondheidzorg 
 • Ouderen- en Thuiszorg 
 • Ziekenhuisverpleegkunde 

Aanvullingstraject naar de professionele bachelor Verpleegkunde 

 • Na een HBO5 -Verpleegkunde is het mogelijk om een brugopleiding/aanvullingstraject te volgen om het diploma van professionele bachelor in de verpleegkunde te behalen.
  Via een verkort traject behaal je dan je professioneel bachelordiploma van niveau 6.
 • Je kan verschillende opleidingen volgen om je te vervolmaken in een specifiek vakgebied.
 • Je kan de lerarenopleiding volgen om in het onderwijs te stappen.

Waar kan ik later werken? 

Met het diploma van HBO5- Verpleegkunde kun je als verpleegkundige aan de slag op vele plaatsen. Bovendien kiest je voor 100% werkzekerheid. Je kan terecht in/bij: 

 • algemene ziekenhuizen,
 • psychiatrische centra,
 • poliklinieken,
 • kinderdagverblijven,
 • ontwikkelingssamenwerking,
 • woonzorgcentra,
 • de thuiszorg,
 • bedrijven,
 • vluchthuizen,
 • revalidatiecentra,
 • voorzieningen voor mensen met een beperking,
 • Artsen zonder Grenzen …

Verschil met de Professionele bachelor (PBA) Verpleegkunde

HBO5 duurt 3 jaar en wordt georganiseerd in scholen voor secundair onderwijs, de PBA-opleiding Verpleegkunde duurt 4 jaar en wordt georganiseerd aan de hogeschool.

De HBO5 opleiding is veel meer praktijkgericht en op maat van de student.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt starten in  HBO5- Verpleegkunde als in het bezit bent van een van de volgende studiebewijzen:

 • het diploma secundair onderwijs ; 
 • een getuigschrift van de 3e graad (BSO). Je hoeft in dat geval nog geen 18 te zijn;
 • een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (minimaal 900 lestijden).

Als je het secundair onderwijs niet hebt afgemaakt, maar je bent ouder dan 18 jaar*, kan je toegelaten worden na een toelatingsproef die de school organiseert.

*Als je wil starten op 1 september, moet je 18 worden voor 31 december van dat schooljaar. Als je wil starten op 1 februari moet je al 18 zijn.

Deze toelatingsproef bestaat meestal uit:

 • een gesprek waarbij gepeild wordt naar je motivatie, het profiel van je schoolloopbaan en je eventuele beroepsloopbaan +
 • een schriftelijke proef waarbij je getoetst wordt op begrijpend lezen en je algemene kennis van het Nederlands.

Het schoolbestuur beslist of toelatingsproeven georganiseerd kunnen worden. Zo ja, dan moet dit in het schoolreglement staan en dan is de school verplicht zo'n toelatingsproef te organiseren als een kandidaat-cursist dit vraagt.
Deze proef moet binnen de 5 lesdagen nadat je met de opleiding bent gestart, georganiseerd worden.

De toelatingsklassenraad beslist of je toegelaten wordt tot de opleiding (al dan niet op basis van een toelatingsproef). Deze beslissing is schooloverstijgend en geldt dus ook in andere scholen. 

Een school kan afwijkende toelatingsvoorwaarden tot de opleiding opnemen.
Deze kunnen enkel op basis van 
humanitaire, medische, psychische of sociale redenen.

In een aantal gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor een volledige module. Wie bijvoorbeeld al een 1e semester heeft gevolgd in de Professionele bacheloropleiding verpleegkunde, kan een vrijstelling krijgen voor de 1e module.

Situering

 
Studierichting: Verpleegkunde
Studiegebied: Gezondheidszorg
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Verzorging,

Sanctie

 • Wanneer je slaagt in een module ontvang je telkens een deelcertificaat.
 • Bij het succesvol afronden van je volledige opleiding behaal je het diploma ‘Gegradueerde in de Verpleegkunde. Hiermee kan je aan de slag in verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Het is een Internationaal erkend diploma.

Je kunt verder volgende studiebewijzen behalen:

 • Na het succesvol afronden van het 1e jaar, kun je je laten registreren als zorgkundige. Je hebt dan het statuut van Zorgkundige.
 • Als je geen diploma of studiegetuigschrift van de 3e graad van het secundair onderwijs had, maar wel een getuigschrift van de 2e graad SO, ontvang je naast je diploma van gegradueerde ook je diploma secundair onderwijs.

Studeren via de VDAB

Verpleegkunde is een knelpuntberoep. Via de VDAB kan je je HBO5- diploma verpleegkunde behalen.  Als werkzoekende kan je genieten van interessante voorwaarden om de opleiding te volgen. Zo behoud je tijdens je studie je uitkering + je inschrijvingsgeld en leermateriaal worden terugbetaald. Je kan bovendien in aanmerking komen voor vergoedingen, zoals een verplaatsingsvergoeding.

Voor meer info contacteer je VDAB Social Profit 

Studeren via Project 600

Als je al in de verzorgingssector werkt (bijvoorbeeld als logistiek medewerker of als verzorgende) kan je verpleegkunde bijstuderen. De aanvraagprocedure verschilt voor werknemers uit de privé-gezondheidssector  en werknemers uit de federale openbare gezondheidszorg.

Ingeval je werkt in de privé kan je voor meer informatie terecht bij je werkgever of neem je contact op met: Christelle op het nummer 0474/746581. Ingeval je werkt in de openbare sector consulteer je best de website Project 600 - Fe.Bi van het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdienst (IFG) of contacteer je  Christine (02/2503854) van het Intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten.


Let op!

Het Vlaams Hoger Beroepsonderwijs, zoals hierboven beschreven, verschilt van dat in Nederland. 
Daar staat HBO voor een professionele bachelor, vandaar ook dat in Vlaanderen de afkorting HBO5 werd geïntroduceerd. Het komt immers overeen met het niveau 5 in het kwalificatieraamwerk, waar het Nederlandse HBO overeenkomt met onderwijsniveau 6: de bachelor.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Sint-Guido Instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Sainte-Adresseplein 12   1070 Anderlecht
02 520 86 30     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Busleyden Atheneum - Campus Jette

(Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus)

Laarbeeklaan 121   1090 Jette
02 472 52 43     

Lesmoment: Weekdagtraject

Sint-Norbertusinstituut Antwerpen

(Samenwerkingsverband KdG HBO5)

Noorderlaan 108   2030 Antwerpen
03 260 66 30     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5 Verpleegkunde Stuivenberg

(Samenwerkingsverband AP Hogeschool - AGSO)

Lange Beeldekensstraat 267   2060 Antwerpen
03 217 71 16     

Lesmoment: Weekdagtraject

HIVSET

(Samenwerkingsverband Track5)

Herentalsstraat 70   2300 Turnhout
014 47 13 00     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Sint-Aloysiusinstituut

(Samenwerkingsverband Track5)

Kolveniersvest 24   2500 Lier
03 480 29 10     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Track5)

Rooienberg 23   2570 Duffel
015 68 68 00     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Busleyden Atheneum - Campus Botaniek

(Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus)

Augustijnenstraat 78   2800 Mechelen
015 20 69 47     

Lesmoment: Weekdagtraject

St. Franciscusinstituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband HBO5 Leuven)

Herestraat 49   3000 Leuven
016 23 07 66     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5 Verpleegkunde Hast

(Samenwerkingsverband HBO5 Limburg)

Salvatorstraat 20   3500 Hasselt
011 24 62 40     

Lesmoment: Werkstudenttraject
Lesmoment: Weekdagtraject

Provinciaal instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5)

Kunstlaan 1   3500 Hasselt
011 26 05 10     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

HBO Verpleegkunde Genk

(Samenwerkingsverband HBO5 Limburg)

Synaps Park 5400 bus B   3600 Genk
011 18 06 50     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject
Lesmoment: Dagonderwijs via werkplekleren
Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

HBO5 Verpleegkunde Hast - Campus Pelt

(Samenwerkingsverband HBO5 Limburg)

Ursulinenstraat 13   3900 Pelt
011 24 62 40     

Lesmoment: Weekdagtraject

ZoWe Verpleegkunde Campus Brugge

(Samenwerkingsverband Howest)

Barrièrestraat 2d   8000 Brugge
050 977 555     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

HBO5-Campus Brugge

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Xaverianenstraat 10   8200 Sint-Michiels
050 30 51 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Brugge

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Rijselstraat 1   8200 Sint-Michiels
0491 72 74 63     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Oostende

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Leffingestraat 1   8400 Oostende
059 70 68 70     

Lesmoment: Weekdagtraject

ZoWe Verpleegkunde Campus Oostende

(Samenwerkingsverband Howest)

Frère Orbanstraat 145A   8400 Oostende
059 711 555     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Afstandsonderwijs / Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Kortrijk

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Sint-Martens-Latemlaan 1B   8500 Kortrijk
0499 77 22 34     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Tielt

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Grote Hulststraat 55   8700 Tielt
056 60 24 68     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Waregem

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Vijfseweg 2   8790 Waregem
056 60 24 68     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Roeselare

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Westlaan 99   8800 Roeselare
051 20 73 54     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Ieper

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Grachtstraat 11   8900 Ieper
056 28 06 00     

Lesmoment: Dagonderwijs via werkplekleren

BenedictusPoort voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Ebergiste De Deynestraat 2A   9000 Gent
09 222 37 82     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius campus Guislain

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

J. Guislainstraat 43   9000 Gent
09 216 35 50     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Molenaarsstraat

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Molenaarsstraat 30   9000 Gent
09 235 82 40     

Lesmoment: Weekdagtraject / Combinatie weekdag- + avondtraject

Vesaliusinstituut Gent

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Keramiekstraat 80   9000 Gent
09 243 23 81     

Lesmoment: Weekdagtraject

Sint-Carolus Instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Hospitaalstraat 23   9100 Sint-Niklaas
03 780 89 07     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Sint-Niklaas

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Noordlaan 32   9100 Sint-Niklaas
0499 69 11 61     

Lesmoment: Weekdagtraject

Sint-Augustinus Instituut voor Verpleegkunde

(Samenwerkingsverband Odisee)

Leopoldlaan 9   9300 Aalst
053 70 33 79     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Aalst

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Arbeidstraat 14   9300 Aalst
0493 31 75 54     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Ronse

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Ninovestraat 169   9600 Ronse
0477 25 41 89     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Zottegem

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

De Colfmackerstraat 11   9620 Zottegem
09 391 92 20     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Oudenaarde

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Hoogstraat 20   9700 Oudenaarde
055 31 13 94     

Lesmoment: Weekdagtraject

Vesaliusinstituut Deinze

(Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5)

Peter Benoitlaan 10   9800 Deinze
0499 69 11 56     

Lesmoment: Weekdagtraject

IVV-Sint-Vincentius Campus Eeklo

(Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk)

Zuidmoerstraat 125   9900 Eeklo
09 341 82 29     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Verpleegkundige ( knelpuntberoep)

VDAB - Studie schoolverlaters: HBO5_verpleegkunde.pdf

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
BenedictusPoort voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Treshold (B1)
Busleyden Atheneum - Campus Botaniek Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus Treshold (B1)
Busleyden Atheneum - Campus Jette Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus Treshold (B1)
HBO Verpleegkunde Genk Samenwerkingsverband HBO5 Limburg Treshold (B1)
HBO5 Verpleegkunde Hast Samenwerkingsverband HBO5 Limburg Treshold (B1)
HBO5 Verpleegkunde Hast - Campus Pelt Samenwerkingsverband HBO5 Limburg Treshold (B1)
HBO5 Verpleegkunde Stuivenberg Samenwerkingsverband AP Hogeschool - AGSO Treshold (B1)
HBO5-Campus Brugge Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
HBO5-Campus Roeselare Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
HBO5-Campus Tielt Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
HBO5-Campus Waregem Samenwerkingsverband HBOVIVES Treshold (B1)
HIVSET Samenwerkingsverband Track5 Treshold (B1)
IVV-Sint-Vincentius Campus Molenaarsstraat Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Treshold (B1)
IVV-Sint-Vincentius Campus Oudenaarde Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Treshold (B1)
IVV-Sint-Vincentius Campus Zottegem Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Treshold (B1)
Provinciaal instituut voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 Treshold (B1)
Sint-Aloysiusinstituut Samenwerkingsverband Track5 Treshold (B1)
Sint-Augustinus Instituut voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband Odisee Treshold (B1)
Sint-Carolus Instituut voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband Odisee Treshold (B1)
Sint-Guido Instituut voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband Odisee Treshold (B1)
Sint-Norbertusinstituut Antwerpen Samenwerkingsverband KdG HBO5 Treshold (B1)
Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband Track5 Treshold (B1)
St. Franciscusinstituut voor Verpleegkunde Samenwerkingsverband HBO5 Leuven Treshold (B1)
STUVOplus Campus Waas Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Aalst Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5 Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Deinze Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5 Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Gent Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5 Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Kortrijk Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5 Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Oostende Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5 Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Ronse Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5 Treshold (B1)
Vesaliusinstituut Sint-Niklaas Samenwerkingsverband HOGENT-HBO5 Treshold (B1)
ZoWe Verpleegkunde Campus Brugge Samenwerkingsverband Howest Treshold (B1)
ZoWe Verpleegkunde Campus Oostende Samenwerkingsverband Howest Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 25-11-2019