Orthopedagogie - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding orthopedagogie leidt tot het beroep van opvoeder-begeleider.
Als opvoeder-begeleider bied je hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die gedurende korte of langere tijd begeleiding nodig hebben in hun woon- en leefsituatie of in hun dagbesteding.
Deze nood aan begeleiding kan het gevolg zijn van verschillende factoren:
- handicap en ziekte,
- opvoedings-, ontwikkelings-, of gedragsproblemen
- en/of emotionele moeilijkheden die het zelfstandig functioneren bemoeilijken.
Deze moeilijkheden hebben soms te maken met de context waar de persoon zich in bevindt.
Je begeleidt het ‘gewone leven’ van de mensen op een voor hen aangepaste manier.
Je bent specialist van het gewone, expert van het dagelijkse leven.

Waar kom je terecht als opvoeder-begeleider?

Je werkt voornamelijk in centra voor opvang en begeleiding van mensen met een beperking of in de bijzondere jeugdzorg. Jouw werkterrein is heel breed. 
Je komt terecht in een: Medisch Pedagogisch Instituut (MPI), tehuis voor volwassenen met een beperking, dagcentrum voor mensen met een beperking, dienst voor kortopvang, centrum begeleid wonen, voorziening voor bijzondere jeugdzorg, gemeenschapsinstelling, centrum voor Kinderzorg- en Gezinsondersteuning, asielcentrum ..
Je kan de opleiding orthopedagogie volgen met een VDAB-contract.
De opleiding is modulair opgebouwd.
De opleiding wordt als modeltraject georganiseerd in een driejarig traject.
Een flexibel onderwijstraject op maat is mogelijk. 
De lessen worden overdag gegeven (weekdag en soms op zaterdag).
In de opleiding is werkplekleren/beroepspraktijk erg belangrijk.
Een vierde van de opleiding bestaat uit stage.
De stage wordt begeleid via de modules methodische begeleiding en gesuperviseerde praktijk.

Een verkort traject is eventueel mogelijk; de faciliteiten verschillen per opleidingsinstelling.

Vakken:
• Doelgroepen binnen het ortho-agogische werkveld (Categoriaal werken, Gezondheidsleer) 
• Methodieken binnen het ortho-agogische werkveld (Emancipatorisch werken, Agogische
vaardigheden, Methodische begeleiding, Systemisch werken, Omgaan met informatie, Communicatieve vaardigheden). Gesuperviseerde beroepspraktijk. 
• Ik als opvoeder/begeleider binnen het ortho-agogische werkveld (Zelfhantering, Gesuperviseerde beroepspraktijk, Geïntegreerde competentieontwikkeling (eindwerk)) 
• Ik als collega/medewerker in een ortho-agogische setting (Samenwerkingsvaardigheden, Agogische organisatieleer- en beleidsvoering). 
• Algemene onderbouw: filosofische en ethische vraagstukken, maatschappij en welzijn.

Studieomvang

1440 lestijden (2 jr.) of 2080 (lestijden) (3 jr.)

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Orthopedagogie
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je een diploma van Gegradueerde Orthopedagogie.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband AP-HZS

(AP Campus Lange Nieuwstraat)

Lange Nieuwstraat 101   2000 Antwerpen
     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (TNA)

()

Londenstraat 43   2000 Antwerpen
03 226 33 95     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(CVO Horito)

Campus Blairon 555 - Steenweg op Gierle 100   2300 Turnhout
014 47 14 31     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(CVO Crescendo)

Vaartdijk 86   2800 Mechelen
015 41 30 45     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

(CVO Sociale School Heverlee)

Groeneweg 151   3001 Heverlee
016 37 51 83      

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

(CVO Qrios - Campus VSPW)

Blijde Inkomststraat 36   3500 Hasselt
011 25 49 75     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(CVO STEP - Hoofdcampus Van Veldeke)

Gazometerstraat 2B   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

(CVO VSPW)

Edgard Tinelstraat 92   9040 Sint-Amandsberg
09 218 89 30     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)
Opvoeder in onderwijsinstelling
Opvoeder-begeleider

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksOrthopedagogie - Hoger Beroepsonderwijs

Klemtonen

De opleiding orthopedagogie leidt tot het beroep van opvoeder-begeleider.
Als opvoeder-begeleider bied je hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die gedurende korte of langere tijd begeleiding nodig hebben in hun woon- en leefsituatie of in hun dagbesteding.
Deze nood aan begeleiding kan het gevolg zijn van verschillende factoren:
- handicap en ziekte,
- opvoedings-, ontwikkelings-, of gedragsproblemen
- en/of emotionele moeilijkheden die het zelfstandig functioneren bemoeilijken.
Deze moeilijkheden hebben soms te maken met de context waar de persoon zich in bevindt.
Je begeleidt het ‘gewone leven’ van de mensen op een voor hen aangepaste manier.
Je bent specialist van het gewone, expert van het dagelijkse leven.

Waar kom je terecht als opvoeder-begeleider?

Je werkt voornamelijk in centra voor opvang en begeleiding van mensen met een beperking of in de bijzondere jeugdzorg. Jouw werkterrein is heel breed. 
Je komt terecht in een: Medisch Pedagogisch Instituut (MPI), tehuis voor volwassenen met een beperking, dagcentrum voor mensen met een beperking, dienst voor kortopvang, centrum begeleid wonen, voorziening voor bijzondere jeugdzorg, gemeenschapsinstelling, centrum voor Kinderzorg- en Gezinsondersteuning, asielcentrum ..
Je kan de opleiding orthopedagogie volgen met een VDAB-contract.
De opleiding is modulair opgebouwd.
De opleiding wordt als modeltraject georganiseerd in een driejarig traject.
Een flexibel onderwijstraject op maat is mogelijk. 
De lessen worden overdag gegeven (weekdag en soms op zaterdag).
In de opleiding is werkplekleren/beroepspraktijk erg belangrijk.
Een vierde van de opleiding bestaat uit stage.
De stage wordt begeleid via de modules methodische begeleiding en gesuperviseerde praktijk.

Een verkort traject is eventueel mogelijk; de faciliteiten verschillen per opleidingsinstelling.

Vakken:
• Doelgroepen binnen het ortho-agogische werkveld (Categoriaal werken, Gezondheidsleer) 
• Methodieken binnen het ortho-agogische werkveld (Emancipatorisch werken, Agogische
vaardigheden, Methodische begeleiding, Systemisch werken, Omgaan met informatie, Communicatieve vaardigheden). Gesuperviseerde beroepspraktijk. 
• Ik als opvoeder/begeleider binnen het ortho-agogische werkveld (Zelfhantering, Gesuperviseerde beroepspraktijk, Geïntegreerde competentieontwikkeling (eindwerk)) 
• Ik als collega/medewerker in een ortho-agogische setting (Samenwerkingsvaardigheden, Agogische organisatieleer- en beleidsvoering). 
• Algemene onderbouw: filosofische en ethische vraagstukken, maatschappij en welzijn.

Studieomvang

1440 lestijden (2 jr.) of 2080 (lestijden) (3 jr.)

Toelatingsvoorwaarden

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Als je niet over 1 van die studiebewijzen beschikt, kan je toegelaten worden via een toelatingsproef. 
Deze moet georganiseerd worden als je erom vraagt en dit uiterlijk de 5e dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode. 
De proef is instellingsgebonden en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om te beginnen aan een opleiding HBO5.
De voornaamste onderdelen van de toelatingsproef hebben te maken met Nederlands (woordenschat, begrijpend lezen), rekenen en getallenreeksen

Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

 
Studierichting: Orthopedagogie
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Studieniveau: Hoger Beroepsonderwijs
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Sanctie

Als je de opleiding met succes afrondt, behaal je een diploma van Gegradueerde Orthopedagogie.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Instellingen

Samenwerkingsverband AP-HZS

(AP Campus Lange Nieuwstraat)

Lange Nieuwstraat 101   2000 Antwerpen
     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (TNA)

()

Londenstraat 43   2000 Antwerpen
03 226 33 95     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(CVO Horito)

Campus Blairon 555 - Steenweg op Gierle 100   2300 Turnhout
014 47 14 31     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Track5 (HIK)

(Campus Geel)

Kleinhoefstraat 4   2440 Geel
014 56 23 22     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband AP–HZS

(CVO Crescendo)

Vaartdijk 86   2800 Mechelen
015 41 30 45     

Lesmoment: Avondtraject / Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

(CVO Sociale School Heverlee)

Groeneweg 151   3001 Heverlee
016 37 51 83      

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband HBO5 Limburg

(CVO Qrios - Campus VSPW)

Blijde Inkomststraat 36   3500 Hasselt
011 25 49 75     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5

(CVO STEP - Hoofdcampus Van Veldeke)

Gazometerstraat 2B   3500 Hasselt
011 42 90 17     

Lesmoment: Weekdagtraject

HBO5-Campus Kortrijk

(Samenwerkingsverband HBOVIVES)

Doorniksesteenweg 145   8500 Kortrijk
056 28 06 00     

Lesmoment: Weekdagtraject

Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

(CVO VSPW)

Edgard Tinelstraat 92   9040 Sint-Amandsberg
09 218 89 30     

Lesmoment: Weekdagtraject

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)
Opvoeder in onderwijsinstelling
Opvoeder-begeleider

VDAB - Opleidingscheques: Opleidingscheques

Interessante linksHigher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Samenwerkingsverband AP-HZS AP Campus Lange Nieuwstraat Treshold (B1)
Samenwerkingsverband AP–HZS CVO Crescendo Treshold (B1)
Samenwerkingsverband AP–HZS CVO Horito Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk CVO VSPW Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HBO5 Leuven CVO Sociale School Heverlee Treshold (B1)
Samenwerkingsverband HBO5 Limburg CVO Qrios - Campus VSPW Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (HIK) Campus Geel Treshold (B1)
Samenwerkingsverband Track5 (TNA) Treshold (B1)

Gegevens bijgewerkt tot 24-05-2017