Hoger Beroepsonderwijs (HBO5)

Wat?

INFO

Vanaf 1 september 2019 worden alle HBO5-opleidingen volledig overgeheveld naar de hogeschool waarmee ze momenteel samenwerken.

Het hoger beroepsonderwijs omvat opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar de roepnaam HBO5). 
De opleidingen uit het hoger beroepsonderwijs (HBO) bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. Zij situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor.  
Het algemeen niveau is minder theoretisch dan een bacheloropleiding. Het werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van een hbo5-opleiding en omvat minimaal een derde van de studieomvang.
Het HBO5 omvat 2 soorten opleidingen:

Zoek per samenwerkingsverband en/of lesmoment


Organisatie

De HBO5-opleidingen in het volwassenenonderwijs worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van 1 hogeschool met 1 of meerdere Centra voor Volwassenenonderwijs. 
Voor de opleiding Verpleegkunde is dit een samenwerkingsverband van 1 hogeschool met 1 of meerdere scholen voor voltijds secundair onderwijs.

Flexibel
HBO5 is modulair en flexibel opgebouwd. Je bent meestal niet verplicht om je voor een volledig jaar in te schrijven; je kan per vak of module werken en er zijn meestal verschillende instapmomenten.
De opleidingen van het volwassenenonderwijs zijn onderverdeeld in deze studiegebieden:

  1. Biotechniek
  2. Gezondheidszorg
  3. Handelswetenschappen en bedrijfskunde
  4. Industriële wetenschappen en technologie
  5. Sociaal-agogisch werk

Lesmomenten

Er zijn veel variaties: enkel ’s avonds, combinatie avond en/of weekend of overdag, enkel overdag, enkel weekend ... Een aantal opleidingen bestaat uit 1 dag les gecombineerd met werk of stage. Ook de examenmomenten kunnen worden gespreid. In verschillende opleidingen gebruikt men vormen van afstandsonderwijs.


Studieduur en sanctie

De studieduur verschilt nogal en is vaak ook afhankelijk van het traject dat je kiest. Opleidingen van meer dan 900 lestijden geven recht op een diploma van gegradueerde.  Internationaal is het diploma erkend als Associate Degree (EQF5).
1 studiepunt staat in het HBO voor 12 lestijden.


Aanvullingstraject naar professionele bachelor

Na een HBO-opleiding is het mogelijk om via studieduurverkorting (aanvullingstraject) verder te studeren tot het niveau van professionele bachelor. De omvang van het traject verschilt van de vooropleiding en kan verschillen per hogeschool.


Let op!

Het Vlaams Hoger Beroepsonderwijs, zoals hierboven beschreven, verschilt van dat in Nederland.
Daar staat HBO voor een professionele bachelor, vandaar ook dat in Vlaanderen de afkorting HBO5 werd geïntroduceerd. Het komt immers overeen met het niveau 5 in het kwalificatieraamwerk, waar het Nederlandse HBO overeenkomt met onderwijsniveau 6: de bachelor.