BuKO type 3

Beschrijving
 

Type 3 is er voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis die geen verstandelijke beperking (type 2) hebben. 
Kinderen met een emotionele of gedragsstoornis zijn kinderen bij wie
op basis van gespecialiseerde, door een multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, een van de volgende problematieken wordt vastgesteld: 

  • een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit;
  • een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis;
  • de gedragsstoornis in enge zin, ‘conduct disorder’;
  • een angst- en stemmingsstoornis.

Werken aan een positief zelfbeeld, sociale vaardigheden, kritische zelfevaluatie en leren omgaan met emoties vormen hier de belangrijkste ingrediënten van het vormingsaanbod.

 
Wie wordt toegelaten tot "BuKO type 3" ?
 

Toelatingsvoorwaarde:
Om te kunnen inschrijven in een school voor buitengewoon basisonderwijs is een  verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Bij inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs moet de leerling het verslag nog niet hebben. Een voorlopig CLB-document volstaat. Het moet er wel zijn ten laatste bij de start van de lesbijwoning.

Dit verslag wordt afgeleverd door een CLB.  Het verslag bestaat uit 2 delen:

  • Deel 1: het attest: 
    Dit attest vermeldt de gegevens van de leerling, alsook het type van buitengewoon onderwijs waar de leerling kan ingeschreven worden.  
  • Deel 2: het verantwoordingsprotocol: 
    Het verantwoordingsprotocol bevat een beeld van het functioneren van de leerling binnen zijn context, geeft de schoolloopbaan weer en bevat een beschrijving van de reeds genomen maatregelen en de onderwijsbehoeften van de leerling die aanleiding geven tot de opmaak van het verslag.

De school voor buitengewoon onderwijs mag geen andere bijkomende toelatingsvoorwaarden opleggen.
Het kan niet dat de BuO-school naast een inschrijving in de school een inschrijving in het aan de school verbonden MFC eist; een bepaald minimum IQ eist of een bepaalde graad van zelfredzaamheid oplegt.

Het verslag geeft toegang tot een school voor buitengewoon onderwijs van het type dat vermeld staat op het verslag, maar biedt ook de mogelijkheid om een individueel aangepast curriculum te volgen in het gewoon onderwijs.
De keuze voor gewoon of buitengewoon onderwijs ligt bij de ouders.

Het verslag wordt bezorgd aan de ouders of kan in onderling overleg tussen ouders en CLB door het CLB rechtstreeks aan de betrokken BuO-school bezorgd worden.
 Voor de types 3, 4, 6, 7 en 9 is een medisch (voor type 4, 6 en 7) of multidisciplinair (voor type 3 en 9) onderzoek nodig. 
Het verslag is bestemd voor de directeur van de onderwijsinstelling gewoon of buitengewoon onderwijs, ter staving van de inschrijving en het wordt toegevoegd aan het leerlingendossier op school.
Als de leerling de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het verslag aan de ouders terugbezorgd. Indien de leerling niet meer aan de voorwaarden voor opmaak verslag voldoet; kan een verslag ook worden opgeheven.

Leeftijdsvoorwaarden:
Een kleuter moet tenminste twee jaar en zes maanden zijn.
De instapdagen die van toepassing zijn in het gewoon kleuteronderwijs gelden niet voor het BuKO.
In principe blijft de kleuter in het BuKO tot en met het schooljaar dat aanvangt op de eerste september van het jaar waarin hij vijf jaar wordt.

Afwijking:
Een kleuter die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar mag toch nog in het BuKO ingeschreven worden.
Deze afwijking kan met één schooljaar verlengd worden.
In dit geval is hij leerplichtig.

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.